امروز جمعه 6 اردیبهشت 1398

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیب‌های گندم نان ایرانی و خارجی با استفاده از نشانگرهای SSR

Evaluation of Genetic diversity in Iranian and Exotic wheat genotypes using SSR markers

MGJ-17-B-00433

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کوتاه

Fa

 

 

گندم از جمله قدیمی‌ترین و مهم‌ترین گیاهان زراعی مورد استفاده انسان است. به‌طور حتم موفقیت در برنامه اصلاحی در گرو میزان تنوع ژنتیکی است. روش‌هایی مختلفی برای تخمین تنوع ژنتیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله آن‌ها می‌توان ثبت شجره، خصوصیات مورفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی را نام برد. هدف از این پژوهش بررسی تنوع ژنتیکی 35 ژنوتیپ گندم نان بر اساس نشانگرهای ریزماهواره بود. برای این منظور از 15 جفت آغازگر ریزماهواره استفاده شد. تعداد آلل‌های مشاهده شده توسط 13 نشانگر مورد استفاده بین دو تا 11 بود که بیش‌ترین تعداد آلل مربوط به نشانگر 5D–Xgwm190 و کم‌ترین تعداد آلل مربوط به نشانگر Xcn13-6B بود. میانگین کل آلل‌های مشاهده شده در مجموع مکان‌های ژنی 84/6 به‌دست آمد. آغازگرهای WMC420 و BARC328 باند قابل امتیازدهی تکثیر نکردند. محتوای اطلاعات چندشکلی (PIC) از 11/0 تا ۳۸۵ با میانگین 22/0 متغیر بود. میزان تنوع ژنی مشاهده شده برای مکان‌های ژنی از 107/0 تا ۳۵۷ با میانگین 214/0 به‌دست آمد. بر اساس ضرایب تشابه به‌دست آمده، ارزش‌های تشابه دامنه‌ای از 90/0 تا 98/0 درصد را نشان دادند. بیش‌ترین تشابه ژنتیکی بین ژنوتیپ‌های ترکیه و ایران و کم‌ترین آن بین ژنوتیپ‌های عراق و افغانستان مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصل، بالاترین ضریب کوفنتیک (73/0 =r) مربوط به زمانی بود که از روش جاکارد برای تشکیل ماتریس تشابه و از الگوریتم UPGMA برای ترسیم نمودار درختی استفاده شد. بنابراین نمودار درختی حاصل از این روش ملاک دسته‌بندی قرار گرفت. تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌ها را در چهار گروه طبقه‌بندی کرد.

Wheat is one of the oldest cultivated and the most important crop plant that has been used by humans. Success of any breeding program depends on the amount of genetic diversity. There are several methods to estimate genetic diversity such as pedigree, pattern morphological traits and molecular markers. This study was conducted to study genetic diversity among 35 bread wheat genotypes using SSR markers. Fifteen SSR primer pairs were used to explore the genetic diversity of the diverse population of bread wheat. The number of alleles observed by the fifteen markers were ranged from two to 11. The marker Xgwm190-5D had the highest number of alleles and the lowest number of alleles was associated with the markers Xcn13-6B. Average of observed alleles in the total of loci was 6/84. Wmc420 and BARC328 band amplification primers were not scored. Polymorphism information content (PIC) varied from 0.11 to 0.385 with an average of 0.22. The genetic diversity observed for the loci ranged from 0.107 to 0.357 with an average of 0.214. Based on similarity coefficients obtained from 0/90 to 0/98 percent showed similar values. The highest genetic similarity was found between genotypes from Turkey and Iran, and the lowest was observed between genotypes from Iraq and Afghanistan. Based on the results, the highest Cophenetic coefficient (r= 0/73) was observed when the Jacard method and UPGMA algorithm were used to create similarity matrix and to draw the dendrogram, respectively. Therefore, the dendrogram resulted of this method was considered for clustering. Cluster delineating the genotypes into four groups.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

هانیه کافی
h kafi

نویسنده مسئول

سعید نواب پور
s navabpoor

s.navabpour[AT]gau.ac.ir نویسنده مسئول

خلیل زینلی نژاد
kh zeinali

نویسنده مسئول

محمد هادی پهلوانی
mh pahlevani

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده