امروز جمعه 6 اردیبهشت 1398

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف تربچه با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی ریزماهواره

Genetic diversity of some population of Radish (Raphanus sativus) using REMAP marker

MGJ-17-B-00436

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کوتاه

Fa

 

 

به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی تربچه از 36 آغازگر REMAP استفاده شد. آغازگرهای UBC825-Ltr2، UBC815-Ltr1 و UBC815-Ltr20 با 6 آلل کم‌ترین و آغازگر UBC848-Ltr3 با 17 آلل بیش‌ترین و میانگین تعداد آلل در کل جایگاه‌ها برابر 04/10 بود. بیش‌ترین میزان شاخص چندشکلی (41/0) مربوط به آغازگر UBC848-Ltr2 و کم‌ترین میزان شاخص (24/0) مربوط به آغازگر UBC818-Ltr15 بود. بیش‌ترین میزان شاخص مارکری (69/34) مربوط به آغازگر UBC848-Ltr2 و کم‌ترین میزان شاخص مارکری (36/20) مربوط به آغازگر UBC857-Ltr1 بود. بیش‌ترین میزان تعداد الل مؤثره، شاخص تنوع شانن و شاخص تنوع نی به‌ترتیب 73/1، 42/0 و 61/0 متعلق به آغازگر UBC825-Ltr2 و کم‌ترین میزان تعداد آلل مؤثر، شاخص تنوع شاندن و شاخص تنوع ژنی به‌ترتیب 26/1، 18/0 و 31/0 متعلق به آغازگر UBC815-Ltr15 بود و در بین جمعیت‌های تربچه بیش‌ترین درصد مکان چندشکل، تعداد الل مؤثر، شاخص تنوع ژنی و شاخص تنوع شاندن به‌ترتیب 89 درصد، 18/42، 3/1، 170/0 و 248/0 متعلق به جمعیت French breakfast بود. تغییرات درون و بین جمعیت‌ها با استفاده از تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که 66 درصد کل تغییرات ژنتیکی درون جمعیت‌ها وجود دارد.

In this research were used 36 REMAP marker to evaluate genetic diversity among radish population. 6 alleles were amplified by UBC825-Ltr2, UBC815-Ltr1 and UBC815-Ltr20 primers and 17 alleles were amplified by UBC848-Ltr3 primer, minimum and maximum allele numbers respectively with average of 10.04 alleles. The highest diversity index (0.41) among remap primers was belong to UBC848-Ltr2 primer and the lowest (0.24) belong to UBC848-Ltr2 Primer, The highest Marker Index (34.69) among remap primers was belong to UBC848-Ltr2 and the lowest (20.36) belong to UBC857-Ltr1, the most Ne allele, Shanon diversity and Nei diversity (1.73, 0.42 and 0.61 respectively) among remap primers was belong to UBC825-Lt2 primer and the lowest Ne allele, Shanon diversity and Nei diversity (1.26, 0.18 and 0.31 respectively) was belong to UBC815-Ltr15 primer and also the most diversity loci, Ne allele, Nei diversity and Shanon diversity (89%, 42.18, 1.3, 0.17 and 0.248 respectively) among radish population was belong to French breakfast population. Partitioning variations within and between populations, using an analysis of molecular variance (AMOVA), showed that 66% of the total genetic variation existed within growing regions.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

نادیا سنچولی
n sancholi

نویسنده مسئول

حسین کمال الدینی
h kamaledini

نویسنده مسئول

فاطمه حدادی
f hadadi

نویسنده مسئول

بهمن فاضلی نسب
b fazelinasab

bfazelinasab[AT]gmail.com نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده