امروز یکشنبه 30 تیر 1398

اثر هورمون متیل جاسمونات بر بیان ژن فنیل آلانین آمونیا لیاز بابا آدم

The Effect of Metyl Jasmonate Hormone on Gene Expression of Phenylalanine Ammonia Lyase in Arctium lappa L.

MGJ-16-B-00413

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

گیاه دارویی بابا آدم (Arctium lappa L.) منبع غنی از آنتی اکسیدان‌های پلی فنول برای کنترل و درمان آلرژی، ایدز، سرطان و دیابت نوع دو می‌باشد. آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز (PAL)، آنزیم کلیدی بیوسنتز ترکیبات پلی فنول در مسیر فنیل پروپانوئید می‌باشد. به‌منظور شناسایی ژن فنیل آلانین آمونیا لیاز، به‌کمک توالی‌های شناخته شده از ژن مزبور در بانک اطلاعاتی NCBI و از روی مناطق حفاظت شده، جفت آغازگرهای اختصاصی برای ردیابی ژن PAL طراحی شد. ردیابی با انجام واکنش PCR بر روی DNA ژنومی انجام گرفت و هم‌ردیف‌سازی توالی خوانش شده قطعه 609 جفت‌بازی ژن PAL در پایگاه داده NCBI، صحت ردیابی ژن مزبور را تأیید کرد. متیل جاسمونات، ترکیب سیکلوپنتانی از مشتقات اسید لینولنیک می‌باشد که از طریق مسیر اکتادکانوئید ساخته می-شود. شواهدی وجود دارد که متیل جاسمونات به‌عنوان یک مولکول سیگنال در برخی از مسیرهای انتقال پیام که القا‌کننده آنزیم‌های خاص کاتالیز کننده واکنش‌های بیوسنتزی برای تشکیل ترکیبات دفاعی هستند، دخالت می‌کنند و منجر به القای واکنش‌های دفاعی می‌شوند. در این تحقیق، بیان ژن فنیل آلانین آمونیا لیاز تحت تیمار هورمون متیل جاسمونات با غلظت‌های 50 و 100 میکرومولار در زمان‌های 24، 48 و 72 ساعت پس از تیمار با هورمون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده افزایش میزان بیان ژن پس از 24 ساعت بود، به‌طوری که بیشترین میزان بیان ژن پس از 24 ساعت تحت تیمار متیل جاسمونات 100 میکرومولار نسبت به نمونه شاهد مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که متیل جاسمونات به‌عنوان الیسیتور غیر زیستی کارآمد با تاثیر بر بیان ژن PAL احتمالا موجب افزایش ترکیبات پلی فنول در گیاه بابا آدم می‌شود.

performed using specific primers designed from conserved sequences of the gene in NCBI database. The sequence analysis (609 bp) revealed that the detected PAL gene is similar to those previously sequenced in the NCBI database. Methyl jasmonate is a cyklopentany compound of linolenic acid derivatives which can be produced through the octadecanoid pathway. There are evidences that methyl jasmonate as a signaling molecule interference in some signaling pathways that induces certain enzymes catalyze biosynthetic reactions for the formation of the defensive reaction and leading to the induction of immune responses. In the current study, gene expression of PAL gene was evaluated by applying of 50 and 100μm MeJA, at intervals of 24, 48 and 72 hours. Results showed that expression of PAL gene significantly increased in response to MeJA after 24h. The gene expression of PAL was significantly higher after 24h treating samples with 100μm MeJA compared to the control. The results of this study suggest that metyl jasmonate is an efficient abiotic elicitor which affect expression of PAL invovled in polyphenol compounds in Burdock

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

فریناز غلامیان
f gholamian

نویسنده مسئول

مجید طالبی
m talebi

mtalebi[AT]cc.iut.ac.ir نویسنده مسئول

بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی
ba Sayed-Tabatabaei

نویسنده مسئول

بهروز شیران
b shiran

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده