امروز یکشنبه 30 تیر 1398

ارزیابی تنوع ژنتیکی در برخی ارقام ایرانی و خارجی و ژنوتیپ‌های امید بخش زیتون با استفاده از نشانگرهای ISSR

Evaluation of genetic variation in some Iranian and foreign cultivars and promising genotypes of Olive using ISSR markers

MGJ-18-B-00528

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

زیتون به‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین گیاهان باغی شناخته می‌شود که دارای بیش از 1200 رقم کاملاً متمایز و تعداد فراوانی رقم وحشی در جهان است. در این مطالعه تنوع ژنتیکی موجود در یک مجموعه از ارقام زیتون ایرانی و خارجی با استفاده از نشانگرهای ISSR ارزیابی شد. در مجموع 16 آغازگر، 190 قطعه تکثیر یافت که 172 قطعه از آن‌ها (52/90 درصد) چند شکل بود. میانگین شاخص‌های قدرت تمایز (Rp) و محتوای اطلاعات چند شکل (PIC) به‌ترتیب برابر با 22/10 و 45/0 بود که بیانگر قابلیت آغازگرهای استفاده شده در ارزیابی تنوع ژنتیکی بود. نتایج تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) نشان داد که 7 درصد از تغییرات کل، مربوط به تنوع بین گروهی و 93 درصد از تغییرات مربوط به تنوع درون گروهی ارقام و ژنوتیپ‌های زیتون بود. میانگین درصد مکان‌های چند شکل (PPL)، تعداد آلل‌های مشاهده شده (Na) و مؤثر (Ne)، اطلاعات شانون (I) و تنوع ژنتیکی (H) به‌ترتیب برابر با 11/82 درصد، 73/1، 43/1، 39/0 و 26/0 بود و ارقام ایرانی نسبت به خارجی از نظر کلیه پارامترهای تنوع ژنتیکی دارای مقادیر بالاتری بودند. روابط ژنتیکی بین ارقام مورد بررسی با استفاده از تجزیه خوشه‌ای بررسی شد و نتایج به‌دست آمده نشان داد که کلیه ارقام درون سه گروه اصلی قرار گرفتند. نتایج تجزیه به مختصات اصلی (PCoA) نیز تأیید کننده نتایج حاصل از تجزیه خوشه‌ای بود. به‌طور کلی، نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد نشانگرهای ISSR استفاده شده به‌طور مطلوبی قادر به منعکس نمودن میزان تنوع ژنتیکی و روابط بین ارقام زیتون هستند. از اینرو، استفاده از این آغازگرها در سایر مطالعات ژنتیکی مانند نقشه‌یابی QTL و تجزیه ارتباطی قابل توصیه می‌باشد.

Olive is considered one of the most significant crops, with more than 1200 distinctive cultivars and an abundant number of wild forms. In this study, the genetic diversity in a set of Iranian and foreign olive cultivar was evaluated using ISSR primers. Using 16 ISSR primers, a total of 190 bands amplified, which out of 172 were polymorphic. The average of resolving power (Rp) and polymorphic information content (PIC ) was 10.22 and 0.45, respectively, hence this indicating the high efficiency of these primers to further genetic diversity assay. The results of analysis of molecular variance (AMOVA) showed 7% of the total genetic diversity refer to among groups, while 93% of the total variation was found within groups. The average percentage polymorphic loci (PPL), number of observed (Na) and effective (Ne) alleles, Shannon’s information index (I), and gene diversity (H) are 82.11%, 1.73, 1.43, 0.39 and 0.26, respectively, and Iranian cultivars showed higher amounts of all parameters than foreign cultivars. Genetic relationships inferred from a neighbor-joining dendrogram clustered cultivars into main three groups. This grouping pattern was matched with the groups obtained by principal coordinate analysis (PCoA). Taken together, the results obtained from this study indicate the ISSR primers used in this work will be useful for genetic diversity and phylogenetic studies in the olive cultivars. Hence, the use of these primers in other genetic studies like QTL and association mapping are recommended.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

مجید گلمحمدی
m golmohammadi

نویسنده مسئول

امید سفالیان
o sofalian

sofalian[AT]gmail.com نویسنده مسئول

جعفر احمدی
j ahmadi

نویسنده مسئول

مهدی طاهری
m taheri

نویسنده مسئول

علیرضا قنبری
a ghanbari

نویسنده مسئول

ولی اله رسولی
v rasoli

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده