امروز یکشنبه 30 تیر 1398

ساختار ژنتیکی برخی صفات زراعی جو تحت شرایط نرمال و تنش شوری

Genetic Structure of some Agronomic Traits of Barley under Normal and Salinity Conditions

MGJ-18-B-00513

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

شوری یکی از اصلی‌ترین تنش‌های اسمزی است، که رشد و تولید گیاهان را از طریق تغییر در تعادل یونی و اسمزی محدود می‌کند. به‌منظور مکان‌یابی نواحی ژنومی کنترل‌کننده صفات کمی (QTLs) مرتبط به تحمل به شوری در جو و ارزیابی شاخص‌های مربوطه، آزمایشی در سال 1396-1395 با استفاده از 100 خانواده به‌همراه والدین آن‌ها (بادیا × کومینو) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. اعمال تنش در مرحله چهار برگی جو، به‌صورت آبیاری با آب شور با فاصله 10 روز اعمال شد. آبیاری با آب شور 5 دسی زیمنس بر مترمربع شروع شد و در مراتب بعدی، شوری آب آبیاری افزایش و در سطوح 10، 15 و 20 دسی زیمنس بر متر صورت گرفت. در مجموع 12 عدد QTL در شرایط نرمال و 8 عدد QTL در شرایط تنش شناسایی شد. واریانس فنوتیپی کل توجیه شده به‌وسیله این QTL‌ها از 9 تا 3/14 درصد متغیر بود، که کم‌ترین آن برای صفت طول ساقه و محتوای کلروفیل در شرایط نرمال و بیش‌ترین آن مربوط به صفت تعداد کل برگ‌ها در شرایط تنش بود. بیش‌ترین LOD مربوط به صفت وزن کل برگ‌ها در شرایط تنش بود (354/3). از QTL‌های پایدار و نشانگر‌های پیوسته به آن‌ها پس از تعیین اعتبار می‌توان برای بهبود صفات مورد مطالعه در شرایط تنش شوری در روش گزینش به‌کمک نشانگر (MAS) استفاده نمود.

Salinity is one of the main osmotic stresses limiting plants growth and development through changes in osmatic and ionic balance. In order to mapping of the genomic regions of controlling quantitative trait locus (QTLs), related to salinity tolerance in barley and assessment of associated indices, an experiment was conducted during 2016-2017 using 100 families of barley along with their parents (badia × comino) in randomized completely design with three replications. The application of stress in four leaf stages of barley was applied as salting with a 10-day interval. Irrigation with 5 dS of water was started and in next steps, the salinity of irrigation water increased at 10, 15 and 20 dS / m2. In total 12 QTLs detected in the situation of normal and 8 QTL in the stress. condition. Total phenotypic variance explained by the QTLs varied from 9 to 14.3 percent, which the lowest related to stem length, chlrophyll content under normal conditions and the highest related to total number of leaves under stress conditions. The highest LOD was the total leaf weight trait obtained under stress condition (3.354). Stable QTLs in three environments as well as linked markers could be used in the marker assisted selection (MAS) to improve characteristics under salinity conditions at different trials replicated over years.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

ساناز غفاری مقدم
s ghaffari moghadam

نویسنده مسئول

حسین صبوری
h sabori

Hos.sabouri[AT]gmail.com نویسنده مسئول

عبدالطیف قلیزاده
a gholizadeh

نویسنده مسئول

حسین علی فلاحی
h fallahi

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده