امروز یکشنبه 30 تیر 1398

بررسی توالی‌های ژن‌های کلروپلاستی matk، rbcL و trnL-F درSalvia nemorosa L. و Thymus syriacus Boiss

The study of chloroplast genes matK, rbcL and trnL-F in Salvia nemorosa L. and Thymus syriacus Boiss

MGJ-16-B-00405

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کوتاه

Fa

 

 

گیاهان خانواده Lamiaceae شامل تعدادی گونه با خاصیت درمانی ناشی از ترکیبات معطر هستند. در این مطالعه ژن‌های کلروپلاستی دوگونه دارویی Salvia nemorosa و Thymus syriacus از تیره Lamiaceae مورد تعیین توالی قرارگرفتند تا شناسایی این دو گونه را سریع‌تر ودقیق‌تر سازد. در این مطالعه از ژن‌هایmatK ،rbcL برای توالی‌یابی Thymus syriacus و matK ،trnL-F برای توالی‌یابی Salvia nemorosa استفاده شد. در ابتدا DNA این دو گونه از برگ‌ها استخراج شد. در مرحله‌ی دوم توالی‌های ژن‌های کلروپلاستی مورد نظر تکثیر، و در نهایت توالی‌یابی شدند. توالی ژ‌‌ن‌های کلروپلاستی تعیین توالی شده می‌توانند در سایر مطالعات فیلوژنتیکی و تکاملی، جهت مقایسه‌ی بین گونه‌ها مورد استفاده قرار گیرند و نتایج دقیق‌تری را در مدت زمان کوتاه‌تر، به‌ویژه در مطالعاتی در مقیاس وسیع‌تر فراهم کنند. نتایج نشان می‌دهد که نواحی کلروپلاستیmatK ،rbcL و trnL-F می‌توانند به‌عنوان بارکدهای DNA برای شناسایی گونه‌های Salvia nemorosa وThymus syriacus مورد استفاده قرار گیرند.

The plant family Lamiaceae contains several species with potential therapeutic activity due to their essential oils. In this study, the chloroplast genes of two species of the Lamiaceae family, Thymus syriacus and Salvia nemorosa, were sequenced to make the identification of these two species quickly and accurately. The genes matK and rbcL were used for sequencing Thymus syriacus and matK, trnL-F for Salvia nemorosa. At first, genomic DNA was extracted from the leaves of these two species, then the sequences of the desired chloroplast genes were amplified and eventually sequenced. The sequence of the obtained chloroplast genes can be used in other phylogenetic and evolutionary studies to compare the species and could therefore provide more accurate results within a shorter time especially in large-scale studies. The results shows that chloroplast regions as matK, rbcL and trnL-F can be used as DNA barcodes for identification of Salvia nemorosa and Thymus syriacus species.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

مریم جهانگیری
m jahangiri

نویسنده مسئول

بهناز صفار
b saffar

biotechresearch2014[AT]gmail.com نویسنده مسئول

نواز خرازیان
n kharazian

نویسنده مسئول

سعید لطیفی نوید
s latifi navid

نویسنده مسئول

صابر زهری
s zahri

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده