امروز یکشنبه 30 تیر 1398

بررسی اثر محرک زیستی و غیر زیستی بر بیان ژن Hyp-1 در گل راعی

Investigating The Effect of Biological and non-Biological Elicitor on Expression of Hyp-1 Gene in Hypericum perforatum

MGJ-17-B-00487

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کوتاه

Fa

 

 

گل راعی از خانواده هیپریکاسه، دارای خواص متعدد دارویی نظیر ضد‌افسردگی، ضد باکتریایی، ضد‌ویروسی و ضد توموری است؛ اما بیشترین تأثیر آن در درمان افسردگی گزارش شده که این فعالیت عمدتاً به ترکیبات فنلی هایپرفورین و هایپرسین نسبت داده شده‌است. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اثر کیتوزان (صفر، 50، 100 و ppm 200) و نانو ذرات نقره (صفر، 30، 60 و ppm 90) بر بیان هایپرسین (ژن Hyp-1) بود که بدین منظور آزمایشی بر اساس روش Real Time PCR به‌صورت فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی با سه تکرار در دو بازه زمانی 48 و 72 ساعته انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل نانو ذرات نقره و کیتوزان در بازه زمانی مختلف بر بیان ژن هایپرسین معنی‌دار بوده (P<0.01) به‌طوری‌که بیش‌ترین میزان بیان ژن Hyp-1 حاصل از سطح ppm 50 کیتوزان و صفر ppm نانو ذرات نقره در بازه زمانی 48 ساعت بود. در کل نتایج این تحقیق نشان داد که نانو ذرات نقره اثر منفی بر بیان ژن Hyp-1داشته و با افزایش غلظت نانو ذرات نقره بیان ژن Hyp-1 کم شده اما کیتوزان اثر مثبتی بر بیان ژنHyp-1 داشته ولی با افزایش غلظت تا سطح ppm 200 نیز از میزان بیان ژن کاسته شد.

Hypericum perforatum has many medicinal properties such as anti-inflammatory, anti-bacterial, anti-viral and anti-tumor; but has been reported its greatest effect on the treatment of depression which is attributed to Hyperforin and Hypericin conjugates. The aim of this study was to evaluate the effect of chitosan (0, 50, 100 and 200 ppm) and silver nanoparticles (0, 30, 60 and 90 ppm) on expression of Hyp-1 gene. For this purpose, a real-time PCR experiment was carried out in a completely randomized design with three replications in two time period such as 48 and 72 hour. The results of analysis of variance were showed that interaction of silver nanoparticles, chitosan and time period was significant on the expression of Hypericin gene (P <0.01), so that the highest expression of Hyp-1 gene was obtained from 50 ppm chitosan with no silver nanoparticles in the period time of 48 hours. Overall, the results of this study showed that silver nano particles had a negative effect on Hyp-1 gene expression, and with increasing concentration of silver nanoparticles, the expression of Hyp-1 gene decreased. However, chitosan had a positive effect on Hyp-1 gene expression, but by increasing the concentration to 200 ppm, the amount of gene expression decreased.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

زهرا بابائی
z babaei

z.babaei1992[AT]gmail.com نویسنده مسئول

محمود سلوکی
m soloki

نویسنده مسئول

بهمن فاضلی نسب
b fazelinasab

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده