امروز پنجشنبه 31 مرداد 1398

جمع آوری و بررسی کاریولوژیکی ژرم پلاسم نیشکر وحشی (Saccharum spontaneum L.) ایران

Germplasm Collection and Karyological Evaluation of wild sugarcane (Saccharum spontaneum L.) in Iran

MGJ-18-B-00533

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

گندم نان به علت پتانسیل بالا و خصوصیات فیزیکی خاص پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه که امکان تولید انواع محصولات غذایی را فراهم می‌کند، مورد توجه است. ترکیب کلیدی آندوسپرم شامل پروتئین‌های گلوتن است که ترکیبی از گلوتنین و گلیادین هستند و کیفیت نانوایی آرد گندم را تعیین می‌کند. دسترسی به منابع ژنتیکی و داشتن اطلاعاتی درباره‌ی ساختار ژنتیکی و نحوه‌ی توارث صفات برای تولید واریته‌هایی با عملکرد بالا ضروری می‌باشد. نشانگرهای EST-SSR مرتبط با ژن‌های HMW-گلوتنین و LMW-گلوتنین جهت تجزیه ژنتیکی و بررسی میزان تنوع ژنتیکی 70 گیاه نسل 2F حاصل از تلاقی دو واریته گندم نان (گلستان و خزر یک) مورد استفاده قرار گرفتند. از تعداد 9 باند حاصل از نشانگرهای EST-SSR، 7 باند چند شکل نشان دادند که بیش از 70 درصد پلی مورفیسم را شامل شد. هم‌چنین جهت ارزیابی تنوع مندلی بین نتاج 2F از این نشانگرها استفاده شد که طبقχ2 به‌دست آمده با احتمال 95 درصد تعداد افراد مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنی‌داری با همدیگر نداشتند و در نسل 2F از لحاظ تعداد قطعات تکثیر شده تنوع مندلی با نسبت‌های 1:2:1 مشاهده شد و گروه‌بندی افراد با روش دوتایی افراد مورد بررسی را به چهار گروه تقسیم کرد که 1F و هر دو والدین در گروه‌های مجزا قرار گرفتند که پتانسیل بالای این تنوع برای انتخاب بر مبنای کیفیت برتر نانوایی در نتایج حاصل از ارقام مورد بررسی را نشان می‌دهد.

Commercial sugarcane plants are the result of a limited series of crosses and backcrosses derived from the domesticated species Saccharum officinarum and the wild species S. spontaneum. In order to broadening genetic resources of sugarcane, wild species S. spontaneum from some regions of Iran were collected for the first time and evaluated karyologically. Microscopic examination of squashed root tips showed that these samples are in the two groups of diploid and tetraploid (2n = 2x = 20 and 2n = 4x = 40) in terms of number of chromosomes. Multivariate and cluster analysis showed that 20 chromosome samples had a significant difference in chromosomal and karyotypic variables and the diversity of samples in the southern region was higher than that of the northern region. The 20 chromosome samples had the longest chromosomes and the most symmetric karyotype, and the southern tetraploid samples were placed in a separate cluster. The karyotype indices of tetraploid samples were similar and no significant difference was observed between them. S. spontaneum diploid with 2n=2x=20 is a new case and has the smallest number of chromosomes that are ever identified and reported in this species.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

داریوش داودی
d Davoodi

نویسنده مسئول

منصور امیدی
m omidi

نویسنده مسئول

محمدرضا بی همتا
mr bihamta

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده