امروز پنجشنبه 31 مرداد 1398

تجزیه QTL صفات مرتبط با کیفیت پخت و خوراک در جمعیت لاین‌های اینبرد نوترکیب (F9) برنج

QTL analysis of traits related to rice (Oryza sativa L.) cooking and eating quality in a Recombinant Inbred Lines (RILs) population

MGJ-18-B-00546

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

کیفیت پخت و خوراک برنج مسئله‌ای حیاتی در بازاریابی این محصول استراتژیک و اولویت اصلی مصرف‌کنندگان آن می‌باشد. در پژوهش حاضر، 157 لاین اینبرد نوترکیب حاصل از تلاقی دو رقم ایرانی (علی کاظمی و کادوس) برای نقشه‌یابی مکان‌های ژنی کنترل‌کننده 9 صفت کمی مهم مورد استفاده قرار گرفتند. ارزیابی والدین با کمک 300 نشانگر ریزماهواره واقع در نواحی کروموزومی مشخص انجام شد و یک نقشه ژنتیکی که 1213 سانتی‌مورگان از ژنوم برنج را پوشش می‌داد با به‌کارگیری 65 نشانگر که در ارزیابی چندشکلی نشان دادند تشکیل شد. در مجموع شانزده QTL شامل 2 QTL برای مقدار آمیلوز (AC)، یک QTL برای غلظت ژل (GC)، دو QTL برای درجه حرارت ژلاتینه شدن (GT)، دو QTL برای طول دانه پخته (CL)، یک QTL برای ویسکوزیته یا چسبندگی نشاسته (VI)، دو QTL برای میزان جذب آب (WA)، سه QTL برای انبساط حجمی (VE)، 2 QTL برای نسبت ری آمدن (EL) و یک QTL برای مدت زمان پخت دانه برنج (CT) روی هفت گروه پیوستگی مختلف طی دو سال آزمایش شناسایی شد که می‌توانند به‌عنوان QTL‌های پایدار مورد توجه قرار گیرند. همچنین نتایج نشان داد که QTL‌های qac2، qgt6 qve1,6، qel3,4 و qct2 تحت تاثیر محیط قرار داشتند.

Cooking and eating quality of rice (Oryza sativa L.) is a crucial issue for marketing and consumers main preference in Iran. In the present study, 157 recombinant inbred lines derived from a cross between two Iranian cultivars (Ali-kazemi and Kadous) were used for quantitative trait loci (QTLs) analysis of 9 important quantity traits. A total of 300 simple sequence repeat (SSR) markers of known chromosomal position were used to survey the parents and a genetic linkage map covering 1213 cM of rice was constructed using 65 polymorphic markers. In total, 16 number of QTLs including two for amylose content (AC) , one for gel consistency (GC), two for gelatinization temperature (GT), two for cooked rice length (CL) one for viscosity (VI), two for water absorption (WA), three for volume Expansion (VE), two for elongation (EL) and one for cooking time (CT) were detected on seven different linkage groups over two years which can be considered as stable QTLs. The findings also indicated that qac2, qgt6, qve1,6, qel3,4 and qct2 were influenced by the environment.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

لیلا بذرکار خطیبانی
l bazrkar khatibani

نویسنده مسئول

براتعلی فاخری
b fakheri

نویسنده مسئول

مریم حسینی چالشتری
m hosseini chaleshtori

نویسنده مسئول

نفیسه مهدی نژاد
n mehdinejad

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده