امروز پنجشنبه 31 مرداد 1398

مطالعات ژنتیکی روی ژن هسته یخ باکتری Bacillus cereusعامل سرمازدگی گیاه پیاز (Allium cepa)

Genetic studies on Bacillus cereus, the cause of cold damage on onion plant (Allium cepa)

MGJ-18-B-00531

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

باکتری‌های فعال هسته ‌یخ به‌دلیل تسریع فرآیند یخ‌زدگی در دمای °C 5- و دماهای بالاتر، یکی از عوامل مهم سرمازدگی در سطح مزارع و باغ‌های کشور هستند. به‌منظور شناسایی باکتری‌های دارای ژن هسته یخ، چندین نمونه باکتریائی با قدرت هسته‌ یخ جداسازی شد که نهایتاً باکتری عامل سرمازدگی گیاه پیاز انتخاب شد. جهت ارزیابی فعالیت هسته ‌یخ از آزمون انجماد درون لوله‌ای و انجماد قطره‌ای استفاده شد. شناسایی به روش معمول صفات فنوتیپی انجام گرفت و جدایه باکتریائی در سطح جنس Bacillus شناسائی شد. با تکثیر ژن 16SrRNA و بلاست توالی در سایت NCBI تعلق آن به گونه Bacillus cereus محرز شد. به‌دلیل عدم وجود ژن مولد هسته ‌یخ برای جدایه مذکور در سایت NCBI آغازگری مشابه با آغازگرهای تعریف شده برای ژن هسته‌ یخ درPseudomonas syringae با این فرض که ژن ina درB. cereus مشابه با ژن هسته‌ یخ (inaZ) در Pseudomonas syringae است طراحی شد و برای ردیابی ژن هسته ‌یخ (ina) آنالیز واکنش زنجیره‌ای پلیمراز انجام گرفت. در ادامه تحقیق با استفاده از آغازگر 16SrRNA، فرآیند همسانه‌سازی و استخراج پلاسمید به‌منظور انجام توالی‌یابی دقیق‌تر انجام گرفت. این اولین گزارش از وجود ژن هسته ‌یخ در گونه Bacillus cereus است.

The ice nucleation active (INA+) bacteria are one of the most important biological factors in fields and orchards frost damage. Most of these bacteria usually accelerate the freezing process at- 5°C and higher temperatures. In order to identify INA+ bacteria, many plant samples were screened and one positive Ice bacterium associated with onion bulb was selected. The bacterium was then tentatively identified using some key bacteriological methods. Accurate identification of the strain A at species level was made by PCR amplification of 16SrRNA followed by blast at NCBI. Ice nucleation activity of the bacterium was tested by tube INA assay and droplet freezing method. Due to the absence of a nucleus-producing gene for representative isolate at the NCBI site, a primer set similar to inaZ gene of Pseudomonas syringae was designed and PCR analysis was performed. PCR-amplicons were further analyzed by plasmid DNA analysis as well as cloning and sequencing. The results were indicated that there might be different types of ice gene in Bacillus cereus strain A. This is the first report of an Ice-plus Bacillus cereus from plant samples.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

سارا کرکزی
s karkazi

نویسنده مسئول

پریسا عبداللهی
p abdolahi

نویسنده مسئول

نادر حسن زاده راستگاری
n hasanzadeh rastegari

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده