امروز پنجشنبه 31 مرداد 1398

تنوع ژنتیکی ژن کاپاکازئین درجمعیت بزهای کرکی راینی، سانن و وحشی با تکنیک PCR-RFLP

Genetic diversity of kappa-casein gene in Raini Cashmere, Saanen and Wild goats using PCR-RFLP

MGJ-18-C-00293

ژنتیک جانوری

پژوهشی کوتاه

Fa

 

 

شیر از دیر‌باز به‌عنوان غذای کامل و تامین‌کننده بخشی از نیازهای تغذیه‌ای روزانه‌ی انسان مورد توجه بوده است. کاپاکازئین در پایداری میسل‌های کازئین، اندازه و عملکرد اختصاصی آن‌ها دارای اصلی‌ترین نقش در بین پروتئین‌های شیر می‌باشد. همچنین در کیفیت پنیر تولید شده و سرعت دلمه بستن و راندمان تبدیل شیر به پنیر اهمیت به‌سزایی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی چندشکلی در ناحیه اگزون چهار ژن CSN3 با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بود. بدین منظور از 75 راس بز (نژاد سانن، راینی و وحشی) خونگیری به‌عمل آمد و DNA ژنومی به‌کمک روش فنل-کلروفرم استخراج شد. واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز (PCR) جهت تکثیر ناحیه اگزون چهار جایگاه CSN3 به‌طول 645 جفت‌بازی با استفاده از یک جفت پرایمر اختصاصی انجام گرفت، محصولات PCR به‌وسیله ژل آگارز جدا شدند و مشخص شد که قطعه مورد نظر به‌خوبی تکثیر شده‌است. قطعه تکثیر شده با آنزیم HaeIII هضم شد و تعیین ژنوتیپ روی آگارز دو درصد انجام گرفت. نتاج بررسی‌های انجام شده بر روی نژادهای بز مورد مطالعه نشان دهنده تک‌شکل بودن جمعیت مورد بررسی برای ژن کاپاکازئین بود. عدم وجود چندشکلی احتمالا می‌تواند به‌دلیل عدم آمیزش با سایر نژادها، بسته بودن محیط پرورش و کوچک بودن تعداد نمونه‌های بررسی شده باشد، بنابراین مطالعات بعدی باید روی دام‌های بیشتری انجام شود و به سمت و سویی سوق داده شوند تا همبستگی قطعی بین ژنوتیپ‌های کاپاکازئین و خصوصیات مادری تعیین شود تا بتوان با وارد کردن اطلاعات نشانگرهای ملکولی در طرح‌های اصلاح نژادی، پاسخ به انتخاب را افزایش داد.

Milk has long been considered as a complete food supply and supplying part of the daily nutritional needs of humans. Kappa casein has the most important role in stability of casein micelles, size and their specific function among the milk proteins. Also it has an important role in the quality of the produced cheese and speed cottage and the process of changing milk to cheese. Hence, the purpose of this study was to investigate polymorphism in the exon 4 gene of CSN3 using the PCR-RFLP technique. For this purpose, blood samples were taken from 75 goats (Sannan, Raini and wild breeds), and genomic DNA was extracted. The polymerase chain reaction (PCR) was performed for amplification of exon 4 on CSN3 gene with a length of 645bp using a pair of specific primer. PCR productions were separated using agarose gel and it was found that the intended fragment was amplified well. The amplified fragment was digested with HaeIII enzyme and determining the genotype was performed on the 2% agarose. The result of studies carried out on the goat breeds indicated that the population was monomorphic for the kappa casein gene. Lack of the polymorphism, can be because of no mating with others goat breeds, the closed breeding place and small sample size probably, therefore, next studies on more number of these animals should aim to determine crucial relationship between kappa casein genotypes and maternal characteristics, as selection could be enhanced by the inclusion of genetic markers in breeding decisions.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

مریم محمودی
m mahmodi

نویسنده مسئول

احمد آیت اللهی مهرجردی
a ayatollahi mehrjerdi

نویسنده مسئول

محمدرضا محمد آبادی
mr mohammadabadi

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده