امروز پنجشنبه 31 مرداد 1398

تعیین ژنوتیپ نسل 2F با نشانگرهای EST-SSR مرتبط با زیرواحدهای گلوتنین در یک تلاقی بین دو رقم گندم

Genetic analysis of F2 by using EST-SSR markers associated with Glutenin subunits in a cross between two wheat cultivars

MGJ-18-B-00510

ژنتیک گیاهی

پژوهشی کوتاه

Fa

 

 

گندم نان به علت پتانسیل بالا و خصوصیات فیزیکی خاص پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه که امکان تولید انواع محصولات غذایی را فراهم می‌کند، مورد توجه است. ترکیب کلیدی آندوسپرم شامل پروتئین‌های گلوتن است که ترکیبی از گلوتنین و گلیادین هستند و کیفیت نانوایی آرد گندم را تعیین می‌کند. دسترسی به منابع ژنتیکی و داشتن اطلاعاتی درباره‌ی ساختار ژنتیکی و نحوه‌ی توارث صفات برای تولید واریته‌هایی با عملکرد بالا ضروری می‌باشد. نشانگرهای EST-SSR مرتبط با ژن‌های HMW-گلوتنین و LMW-گلوتنین جهت تجزیه ژنتیکی و بررسی میزان تنوع ژنتیکی 70 گیاه نسل 2F حاصل از تلاقی دو واریته گندم نان (گلستان و خزر یک) مورد استفاده قرار گرفتند. از تعداد 9 باند حاصل از نشانگرهای EST-SSR، 7 باند چند شکل نشان دادند که بیش از 70 درصد پلی مورفیسم را شامل شد. هم‌چنین جهت ارزیابی تنوع مندلی بین نتاج 2F از این نشانگرها استفاده شد که طبقχ2 به‌دست آمده با احتمال 95 درصد تعداد افراد مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنی‌داری با همدیگر نداشتند و در نسل 2F از لحاظ تعداد قطعات تکثیر شده تنوع مندلی با نسبت‌های 1:2:1 مشاهده شد و گروه‌بندی افراد با روش دوتایی افراد مورد بررسی را به چهار گروه تقسیم کرد که 1F و هر دو والدین در گروه‌های مجزا قرار گرفتند که پتانسیل بالای این تنوع برای انتخاب بر مبنای کیفیت برتر نانوایی در نتایج حاصل از ارقام مورد بررسی را نشان می‌دهد.

Bread wheat (TriticumaestivumL.) is an important crop not only for its yield potential, but also for special physical properties of its grain storage proteins (gluten) which can be used to create diverse food products. Composition and quantity of these proteins, affect dough properties and glutenare containing glutenin and gliadin.Availability of genetic resources and awareness about genetic structure and inheritance of traits is necessary to breed cultivars as well as to create varieties with high yield. Simple sequence repeat (SSR) markers generated from expressed sequence tag (EST) sequences that were associated with the HMW- Glutenin and LMW-glutenin Subunits genes were used to investigate genetic diversity in 70 F2 plants in a cross between two bread wheat cultivars. More than 70% polymorph bands were obtained from 9 bands in EST-SSR molecular markers system. Also this markers were used to evaluation of mendelian diversity between F2 progenies. According to calculated χ2, disttrubution of EST-SSR bonds in F2 individuals with 95% probability were matched to Mendelian variation and it was expected that the proportion of 1: 2: 1was observed between the F2 progenies. Clustering the individuals lead to four clusters and F1 and both parents were in separate groups that show the outstanding potential of diversity for selection based on high bakery quality in progeny of investigated cultivars.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

سیده مریم یوسف موسوی
sm Yousef mousavi

نویسنده مسئول

بهرام ملکی زنجانی
b Maleki Zanjani

نویسنده مسئول

عباس بهاری
a Bahari

نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده