فصلنامه علمی ژنتیک نوین- هزینه چاپ
هزینه چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
نظر به پیشنهاد هیئت تحریریه مجله ژنتیک نوین و تصویب هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران از تاریخ هفدهم دی ماه هزار و سیصد و نود و دو لازم است مقاله‌های وارد شده به دفتر مجله پس از فرآیند داوری و قبل از دریافت پذیرش، مبلغ دو میلیون ریال بابت دریافت نسخه‌های مجله ژنتیک نوین پرداخت کنند. این مبلغ توسط مولف مکاتبه کننده بایستی به شماره حساب 0180815112 به نام مجله ژنتیک نوین بانک تجارت واریز و تصویر فیش آن به دفتر مجله ارسال شود
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی ژنتیک نوین:
http://mg.genetics.ir/find.php?item=1.115.17.fa
برگشت به اصل مطلب