فصلنامه علمی ژنتیک نوین- هزینه چاپ
هزینه چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
نظر به پیشنهاد هیئت تحریریه مجله ژنتیک نوین و تصویب هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران از تاریخ هفدهم دی ماه هزار و سیصد و نود و دو لازم است مقاله‌های وارد شده به دفتر مجله پس از فرآیند داوری و قبل از دریافت پذیرش، مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال (چهارصد و پنجاه هزار تومان) بابت هزینه چاپ پرداخت شود. این مبلغ توسط مولف مکاتبه کننده بایستی به شماره حساب ۰۱۸۰۸۱۵۱۱۲ به نام مجله ژنتیک نوین بانک تجارت واریز و تصویر فیش آن به دفتر مجله ارسال شود.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی ژنتیک نوین:
http://mg.genetics.ir/find.php?item=1.115.17.fa
برگشت به اصل مطلب