فصلنامه علمی ژنتیک نوین- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/7 | 
نشانی دبیرخانه مجله: کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دفتر مجله ژنتیک نوین
کدپستی ۷۷۸۷۱-۳۱۵۸۷، صندوق پستی ۴۱۱۱
   
تلفن تماس:  ۳۲۲۴۴۴۳۴-۰۲۶      
پست الکترونیک: geneticskarajyahoo.com

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی ژنتیک نوین:
http://mg.genetics.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب