برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
شناسائی و توالی‌یابی ژن تلخی (sgt1) بادمجان (Solanum melongena L.) (7378 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی بومادران (Achillea wilhelmsii) در ایران (7254 دریافت)
حساسیت صحت پیش‌بینی‌های ژنومی تک‌صفتی و چندصفتی به معماری ژنتیکی صفات (7210 دریافت)
نقشه‌یابی ارتباطی عملکرد و برخی صفات زراعی مهم در جو (Hordeum vulgare L.) (7089 دریافت)
بررسی انتساب افراد به جمعیت‌هایی از شترهای شمال استان کرمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (7053 دریافت)
مکان‌یابی QTLهای مؤثر در جذب و تجمع کلسیم در اندام‌های هوایی جو (7038 دریافت)
اثر تنش خشکی بر بیان ژن‌های رمزگذارآنزیمهای خانواده بتائینآلدهیددهیدروژناز (BADH) در آرابیدوپسیس (7030 دریافت)
جداسازی و الگوی بیان ژن β-آمیرین سنتاز در سطح رونوشت در گیاه دارویی کاسنی (.Cichorium intybus L) (6982 دریافت)
تجزیه ارتباط بین صفات بیوشیمیایی و نشانگرهای ملکولی AFLP در ژنوتیپ‌های گل داوودی (Chrysanthemum morifolium) (6960 دریافت)
ارتباط آلل‌های ژن‌های OPN و PPARGC1A با تعداد سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران (6941 دریافت)
شناسایی نواحی ژنومی تحت انتخاب با استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی در گوسفندان مرینوس (6907 دریافت)
مقایسه بیان ژن‌های ساختمانی نیتروژناز و فعالیت آنزیم‌های مرتبط با عملکرد آن در گرهک‌های نخود تلقیح شده با دو گونه مزوریزوبیوم (6868 دریافت)
تنوع سیتوژنتیکی و مرفولوژیکی در گندم‌های وحشی (6699 دریافت)
انتخاب ژن‌های مرجع مناسب جهت real-time PCR در برگ پرچم گندم تحت تنش خشکی (6592 دریافت)
شناسایی ژن‌های frigida وvernalization insensitive3 مربوط به مسیر بهاره سازی گلدهی در گیاه چغندرقند (6499 دریافت)
ارتباط چندشکلی نشانگرهای ریزماهواره با صفات تولیدی و تولیدمثلی گوسفند سنجابی (6458 دریافت)
مدل سازی نرم افزاری پروتئین تنش گرمایی70 (HSP70) طیور (6058 دریافت)
تشدید تقسیم سلول در کالوس های آلوئه ورا تیمار شده با لیزر کم توان و ارتباط آن با متابولیت های ثانویه (6013 دریافت)
بررسی اثر شوری بر بیان ژن گالاکتینول سنتاز (GAS)، فعالیت آنزیم-های آنتی اکسیدان، میزان کربوهیدرات و پرولین در توده‌های بومی خربزه سیستان (Cu (6006 دریافت)
شناسایی ژن‌های تنظیم کننده سیستم ایمنی با استفاده از داده‌های RNA-Seq لوکوسیت گاو (5875 دریافت)
نقش ژن Ehd1 در کنترل زمان خوشه‌دهی در یک جمعیت تلاقی برگشتی پیشرفته برنج در دو شرایط آب و هوایی (5875 دریافت)
تاثیر تنش شوری بر الگوی بیان miR160 و miR167 و ژن‌های هدف آن‌ها درگیاه آفتابگردان (5848 دریافت)
بررسی تنوع سیتوژنتیکی در جمعیت‌های گشنیز (.Coriandrum sativum L) ایران (5848 دریافت)
بررسی ارتباط بین بیان ژن‌های کدکننده آنزیم‌های دخیل در بیوسنتز آلکالوئیدهای مورفینان با متابولیت‌های متناظر در Papaver somniferum (5769 دریافت)
مکان‌یابی QTL‌های کنترل کننده مقاومت به ورس در لاین‌های خالص نو ترکیب جو (5721 دریافت)
تولید انبوه متابولیت‌های ثانویه در گیاهان با بکارگیری راهکارهای زیست فناوری (5474 دریافت)
تاثیر الیسیتورهای غیر زیستی بر بیان ژن آلکالوئیدهای گیاه شقایق ایرانی (Papaver bracteatum) (5440 دریافت)
معرفی ژن جدید موثر در تولید بیوفیلم در باکتری Bacillus subtilis (5416 دریافت)
مکان‌یابی ژن‌های مرتبط با تحمل به خشکی در مرحله گیاهچه‌ای ریشه برنج (5414 دریافت)
تجزیه دی‌آلل به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی در صفات عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط مزرعه‌ای نرمال و تنش شوری (5396 دریافت)
بررسی روابط تبارشناسی گونهAlburnoides namaki Bogutskaya and Coad, 2009 با استفاده از ژن COI (5381 دریافت)
بررسی چندشکلی واریانت‌های G1 و G8 ژن GDF9 و ارتباط آن‌ها با دوقلوزایی در گوسفند زل (5379 دریافت)
بررسی ارتباط نشانگر‌های مولکولی متراکم با صفات وزن لاشه و وزن سینه در بلدرچین ژاپنی (5374 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های جهش یافته متحمل به شوری در گندم نان با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (5328 دریافت)
تجزیهQTL های مرتبط با صفات اسکلت روی کروموزوم شماره پنج بلدرچین ژاپنی (5327 دریافت)
ارزیابی منابع مقاومت به بیماری زنگ زرد در ژنوتیپ‌های منتخب گندم در برابر نژاد‌های Puccinia striiformis f. sp. tritici (5316 دریافت)
اثرات نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم و ویتامین E بر بیان ژن‌های CYP1A4 و TOJ3 در بلدرچین ژاپنی (5314 دریافت)
تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های سیاه گینه (Dendrostellera lessertii) و دافنه (Daphne spp) با استفاده از نشانگر مولکولی (ISSR) (5303 دریافت)
بررسی مولکولی زیر‌واحدهای سنگین گلوتنین در توده‌های گندم تتراپلوئید و هگزاپلوئید بومی ایران (5301 دریافت)
همسانه‌سازی و بررسی ژن‌های شبه سایکلوتاید در گندم نان (Triticum aestivum) (5297 دریافت)
مطالعه بیان ژن GTP سیکلوهیدرولاز I تحت تنش‌های غیرزیستی در انگور (Vitis vinifera. L) (5286 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام انگور با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی IRAP و REMAP (5276 دریافت)
تعیین توالی و بررسی بخشی از ناحیه پروموتوری ژن آلفا لاکتالبومین درشترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران (5265 دریافت)
تجزیه و تحلیل مولکولی واکنش فوق حساسیت و فرآیند پیری در برگ گندم (5131 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی مورفوتیپ‌های کینوا با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره (5038 دریافت)
گزینش به کمک نشانگر SCAR برای تولید ارقام مقاوم به فوزاریوم (Fusarium oxysporum f.sp. melonis) در طالبی (4994 دریافت)
الگوی بیان ژن‌های مرتبط با فرایند متابولیک ماکرو مولکول‌ها تحت تنش سرما در بادام (Prunus dulcis Mill) از طریق تجزیه RNA-seq (4965 دریافت)
استفاده از هوش مصنوعی جهت برآورد ارزش اصلاحی اوزان تولد و 3 ماهگی گوسفند نژاد کرمانی (4930 دریافت)
بررسی چند‌شکلی ژن میواستاتین و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفند کردی خراسان شمالی (4926 دریافت)
مقایسه تأثیر پروتئین های مؤثره باکتری Erwinia amylovora روی ارقام گلابی در شرایط زنجیره انتقال الکترون کلروپلاستی فعال و غیرفعال (4862 دریافت)
جمع کل آمار: 1301455

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی ژنتیک نوین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | فصلنامه علمی ژنتیک نوین

Designed & Developed by : Yektaweb