برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسائی و توالی‌یابی ژن تلخی (sgt1) بادمجان (Solanum melongena L.) (8274 مشاهده)
بررسی انتساب افراد به جمعیت‌هایی از شترهای شمال استان کرمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (7922 مشاهده)
مکان‌یابی QTLهای مؤثر در جذب و تجمع کلسیم در اندام‌های هوایی جو (7916 مشاهده)
اثر تنش خشکی بر بیان ژن‌های رمزگذارآنزیمهای خانواده بتائینآلدهیددهیدروژناز (BADH) در آرابیدوپسیس (7912 مشاهده)
جداسازی و الگوی بیان ژن β-آمیرین سنتاز در سطح رونوشت در گیاه دارویی کاسنی (.Cichorium intybus L) (7900 مشاهده)
بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی بومادران (Achillea wilhelmsii) در ایران (7857 مشاهده)
نقشه‌یابی ارتباطی عملکرد و برخی صفات زراعی مهم در جو (Hordeum vulgare L.) (7853 مشاهده)
حساسیت صحت پیش‌بینی‌های ژنومی تک‌صفتی و چندصفتی به معماری ژنتیکی صفات (7816 مشاهده)
تجزیه ارتباط بین صفات بیوشیمیایی و نشانگرهای ملکولی AFLP در ژنوتیپ‌های گل داوودی (Chrysanthemum morifolium) (7784 مشاهده)
ارتباط آلل‌های ژن‌های OPN و PPARGC1A با تعداد سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران (7752 مشاهده)
مقایسه بیان ژن‌های ساختمانی نیتروژناز و فعالیت آنزیم‌های مرتبط با عملکرد آن در گرهک‌های نخود تلقیح شده با دو گونه مزوریزوبیوم (7491 مشاهده)
تنوع سیتوژنتیکی و مرفولوژیکی در گندم‌های وحشی (7487 مشاهده)
شناسایی نواحی ژنومی تحت انتخاب با استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی در گوسفندان مرینوس (7413 مشاهده)
شناسایی ژن‌های frigida وvernalization insensitive3 مربوط به مسیر بهاره سازی گلدهی در گیاه چغندرقند (7351 مشاهده)
انتخاب ژن‌های مرجع مناسب جهت real-time PCR در برگ پرچم گندم تحت تنش خشکی (7308 مشاهده)
ارتباط چندشکلی نشانگرهای ریزماهواره با صفات تولیدی و تولیدمثلی گوسفند سنجابی (7295 مشاهده)
تشدید تقسیم سلول در کالوس های آلوئه ورا تیمار شده با لیزر کم توان و ارتباط آن با متابولیت های ثانویه (7058 مشاهده)
بررسی اثر شوری بر بیان ژن گالاکتینول سنتاز (GAS)، فعالیت آنزیم-های آنتی اکسیدان، میزان کربوهیدرات و پرولین در توده‌های بومی خربزه سیستان (Cu (6910 مشاهده)
تاثیر تنش شوری بر الگوی بیان miR160 و miR167 و ژن‌های هدف آن‌ها درگیاه آفتابگردان (6902 مشاهده)
مکان‌یابی QTL‌های کنترل کننده مقاومت به ورس در لاین‌های خالص نو ترکیب جو (6889 مشاهده)
مدل سازی نرم افزاری پروتئین تنش گرمایی70 (HSP70) طیور (6793 مشاهده)
نقش ژن Ehd1 در کنترل زمان خوشه‌دهی در یک جمعیت تلاقی برگشتی پیشرفته برنج در دو شرایط آب و هوایی (6707 مشاهده)
شناسایی ژن‌های تنظیم کننده سیستم ایمنی با استفاده از داده‌های RNA-Seq لوکوسیت گاو (6696 مشاهده)
بررسی تنوع سیتوژنتیکی در جمعیت‌های گشنیز (.Coriandrum sativum L) ایران (6666 مشاهده)
بررسی ارتباط بین بیان ژن‌های کدکننده آنزیم‌های دخیل در بیوسنتز آلکالوئیدهای مورفینان با متابولیت‌های متناظر در Papaver somniferum (6659 مشاهده)
معرفی ژن جدید موثر در تولید بیوفیلم در باکتری Bacillus subtilis (6325 مشاهده)
تاثیر الیسیتورهای غیر زیستی بر بیان ژن آلکالوئیدهای گیاه شقایق ایرانی (Papaver bracteatum) (6273 مشاهده)
بررسی چندشکلی واریانت‌های G1 و G8 ژن GDF9 و ارتباط آن‌ها با دوقلوزایی در گوسفند زل (6267 مشاهده)
بررسی مولکولی زیر‌واحدهای سنگین گلوتنین در توده‌های گندم تتراپلوئید و هگزاپلوئید بومی ایران (6203 مشاهده)
تجزیهQTL های مرتبط با صفات اسکلت روی کروموزوم شماره پنج بلدرچین ژاپنی (6159 مشاهده)
بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های جهش یافته متحمل به شوری در گندم نان با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (6151 مشاهده)
اثرات نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم و ویتامین E بر بیان ژن‌های CYP1A4 و TOJ3 در بلدرچین ژاپنی (6149 مشاهده)
تولید انبوه متابولیت‌های ثانویه در گیاهان با بکارگیری راهکارهای زیست فناوری (6141 مشاهده)
مطالعه بیان ژن GTP سیکلوهیدرولاز I تحت تنش‌های غیرزیستی در انگور (Vitis vinifera. L) (6135 مشاهده)
تجزیه دی‌آلل به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی در صفات عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط مزرعه‌ای نرمال و تنش شوری (6132 مشاهده)
مکان‌یابی ژن‌های مرتبط با تحمل به خشکی در مرحله گیاهچه‌ای ریشه برنج (6082 مشاهده)
بررسی ارتباط نشانگر‌های مولکولی متراکم با صفات وزن لاشه و وزن سینه در بلدرچین ژاپنی (6066 مشاهده)
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام انگور با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی IRAP و REMAP (6037 مشاهده)
همسانه‌سازی و بررسی ژن‌های شبه سایکلوتاید در گندم نان (Triticum aestivum) (6035 مشاهده)
تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های سیاه گینه (Dendrostellera lessertii) و دافنه (Daphne spp) با استفاده از نشانگر مولکولی (ISSR) (6027 مشاهده)
تعیین توالی و بررسی بخشی از ناحیه پروموتوری ژن آلفا لاکتالبومین درشترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران (6003 مشاهده)
ارزیابی منابع مقاومت به بیماری زنگ زرد در ژنوتیپ‌های منتخب گندم در برابر نژاد‌های Puccinia striiformis f. sp. tritici (5965 مشاهده)
بررسی روابط تبارشناسی گونهAlburnoides namaki Bogutskaya and Coad, 2009 با استفاده از ژن COI (5960 مشاهده)
استفاده از هوش مصنوعی جهت برآورد ارزش اصلاحی اوزان تولد و 3 ماهگی گوسفند نژاد کرمانی (5737 مشاهده)
بررسی تنوع ژنتیکی مورفوتیپ‌های کینوا با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره (5693 مشاهده)
گزینش به کمک نشانگر SCAR برای تولید ارقام مقاوم به فوزاریوم (Fusarium oxysporum f.sp. melonis) در طالبی (5658 مشاهده)
الگوی بیان ژن‌های مرتبط با فرایند متابولیک ماکرو مولکول‌ها تحت تنش سرما در بادام (Prunus dulcis Mill) از طریق تجزیه RNA-seq (5636 مشاهده)
بررسی چند‌شکلی ژن میواستاتین و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفند کردی خراسان شمالی (5604 مشاهده)
مقایسه تأثیر پروتئین های مؤثره باکتری Erwinia amylovora روی ارقام گلابی در شرایط زنجیره انتقال الکترون کلروپلاستی فعال و غیرفعال (5582 مشاهده)
وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن BMP15 در کروموزوم X فعال و غیر فعال در گوسفند (5556 مشاهده)
جمع کل آمار: 1799747

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی ژنتیک نوین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | فصلنامه علمی ژنتیک نوین

Designed & Developed by : Yektaweb