برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسائی و توالی‌یابی ژن تلخی (sgt1) بادمجان (Solanum melongena L.) (7647 مشاهده)
بررسی انتساب افراد به جمعیت‌هایی از شترهای شمال استان کرمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (7332 مشاهده)
مکان‌یابی QTLهای مؤثر در جذب و تجمع کلسیم در اندام‌های هوایی جو (7319 مشاهده)
اثر تنش خشکی بر بیان ژن‌های رمزگذارآنزیمهای خانواده بتائینآلدهیددهیدروژناز (BADH) در آرابیدوپسیس (7291 مشاهده)
نقشه‌یابی ارتباطی عملکرد و برخی صفات زراعی مهم در جو (Hordeum vulgare L.) (7275 مشاهده)
جداسازی و الگوی بیان ژن β-آمیرین سنتاز در سطح رونوشت در گیاه دارویی کاسنی (.Cichorium intybus L) (7257 مشاهده)
حساسیت صحت پیش‌بینی‌های ژنومی تک‌صفتی و چندصفتی به معماری ژنتیکی صفات (7250 مشاهده)
تجزیه ارتباط بین صفات بیوشیمیایی و نشانگرهای ملکولی AFLP در ژنوتیپ‌های گل داوودی (Chrysanthemum morifolium) (7219 مشاهده)
بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی بومادران (Achillea wilhelmsii) در ایران (7218 مشاهده)
ارتباط آلل‌های ژن‌های OPN و PPARGC1A با تعداد سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران (7186 مشاهده)
تنوع سیتوژنتیکی و مرفولوژیکی در گندم‌های وحشی (6930 مشاهده)
مقایسه بیان ژن‌های ساختمانی نیتروژناز و فعالیت آنزیم‌های مرتبط با عملکرد آن در گرهک‌های نخود تلقیح شده با دو گونه مزوریزوبیوم (6920 مشاهده)
شناسایی نواحی ژنومی تحت انتخاب با استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی در گوسفندان مرینوس (6775 مشاهده)
انتخاب ژن‌های مرجع مناسب جهت real-time PCR در برگ پرچم گندم تحت تنش خشکی (6731 مشاهده)
ارتباط چندشکلی نشانگرهای ریزماهواره با صفات تولیدی و تولیدمثلی گوسفند سنجابی (6719 مشاهده)
شناسایی ژن‌های frigida وvernalization insensitive3 مربوط به مسیر بهاره سازی گلدهی در گیاه چغندرقند (6714 مشاهده)
تشدید تقسیم سلول در کالوس های آلوئه ورا تیمار شده با لیزر کم توان و ارتباط آن با متابولیت های ثانویه (6379 مشاهده)
تاثیر تنش شوری بر الگوی بیان miR160 و miR167 و ژن‌های هدف آن‌ها درگیاه آفتابگردان (6240 مشاهده)
بررسی اثر شوری بر بیان ژن گالاکتینول سنتاز (GAS)، فعالیت آنزیم-های آنتی اکسیدان، میزان کربوهیدرات و پرولین در توده‌های بومی خربزه سیستان (Cu (6211 مشاهده)
نقش ژن Ehd1 در کنترل زمان خوشه‌دهی در یک جمعیت تلاقی برگشتی پیشرفته برنج در دو شرایط آب و هوایی (6167 مشاهده)
مدل سازی نرم افزاری پروتئین تنش گرمایی70 (HSP70) طیور (6141 مشاهده)
بررسی تنوع سیتوژنتیکی در جمعیت‌های گشنیز (.Coriandrum sativum L) ایران (6112 مشاهده)
مکان‌یابی QTL‌های کنترل کننده مقاومت به ورس در لاین‌های خالص نو ترکیب جو (6104 مشاهده)
شناسایی ژن‌های تنظیم کننده سیستم ایمنی با استفاده از داده‌های RNA-Seq لوکوسیت گاو (6058 مشاهده)
بررسی ارتباط بین بیان ژن‌های کدکننده آنزیم‌های دخیل در بیوسنتز آلکالوئیدهای مورفینان با متابولیت‌های متناظر در Papaver somniferum (6037 مشاهده)
معرفی ژن جدید موثر در تولید بیوفیلم در باکتری Bacillus subtilis (5729 مشاهده)
تاثیر الیسیتورهای غیر زیستی بر بیان ژن آلکالوئیدهای گیاه شقایق ایرانی (Papaver bracteatum) (5638 مشاهده)
بررسی چندشکلی واریانت‌های G1 و G8 ژن GDF9 و ارتباط آن‌ها با دوقلوزایی در گوسفند زل (5624 مشاهده)
تجزیهQTL های مرتبط با صفات اسکلت روی کروموزوم شماره پنج بلدرچین ژاپنی (5612 مشاهده)
تجزیه دی‌آلل به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی در صفات عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط مزرعه‌ای نرمال و تنش شوری (5578 مشاهده)
اثرات نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم و ویتامین E بر بیان ژن‌های CYP1A4 و TOJ3 در بلدرچین ژاپنی (5572 مشاهده)
بررسی مولکولی زیر‌واحدهای سنگین گلوتنین در توده‌های گندم تتراپلوئید و هگزاپلوئید بومی ایران (5551 مشاهده)
بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های جهش یافته متحمل به شوری در گندم نان با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (5544 مشاهده)
مطالعه بیان ژن GTP سیکلوهیدرولاز I تحت تنش‌های غیرزیستی در انگور (Vitis vinifera. L) (5525 مشاهده)
همسانه‌سازی و بررسی ژن‌های شبه سایکلوتاید در گندم نان (Triticum aestivum) (5525 مشاهده)
بررسی ارتباط نشانگر‌های مولکولی متراکم با صفات وزن لاشه و وزن سینه در بلدرچین ژاپنی (5509 مشاهده)
مکان‌یابی ژن‌های مرتبط با تحمل به خشکی در مرحله گیاهچه‌ای ریشه برنج (5508 مشاهده)
تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های سیاه گینه (Dendrostellera lessertii) و دافنه (Daphne spp) با استفاده از نشانگر مولکولی (ISSR) (5487 مشاهده)
بررسی روابط تبارشناسی گونهAlburnoides namaki Bogutskaya and Coad, 2009 با استفاده از ژن COI (5479 مشاهده)
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام انگور با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی IRAP و REMAP (5475 مشاهده)
تعیین توالی و بررسی بخشی از ناحیه پروموتوری ژن آلفا لاکتالبومین درشترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران (5472 مشاهده)
ارزیابی منابع مقاومت به بیماری زنگ زرد در ژنوتیپ‌های منتخب گندم در برابر نژاد‌های Puccinia striiformis f. sp. tritici (5449 مشاهده)
استفاده از هوش مصنوعی جهت برآورد ارزش اصلاحی اوزان تولد و 3 ماهگی گوسفند نژاد کرمانی (5202 مشاهده)
تولید انبوه متابولیت‌های ثانویه در گیاهان با بکارگیری راهکارهای زیست فناوری (5186 مشاهده)
الگوی بیان ژن‌های مرتبط با فرایند متابولیک ماکرو مولکول‌ها تحت تنش سرما در بادام (Prunus dulcis Mill) از طریق تجزیه RNA-seq (5159 مشاهده)
بررسی چند‌شکلی ژن میواستاتین و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفند کردی خراسان شمالی (5135 مشاهده)
گزینش به کمک نشانگر SCAR برای تولید ارقام مقاوم به فوزاریوم (Fusarium oxysporum f.sp. melonis) در طالبی (5104 مشاهده)
بررسی تنوع ژنتیکی مورفوتیپ‌های کینوا با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره (5043 مشاهده)
تجزیه و تحلیل مولکولی واکنش فوق حساسیت و فرآیند پیری در برگ گندم (5009 مشاهده)
مقایسه تأثیر پروتئین های مؤثره باکتری Erwinia amylovora روی ارقام گلابی در شرایط زنجیره انتقال الکترون کلروپلاستی فعال و غیرفعال (4988 مشاهده)
جمع کل آمار: 1416739

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی ژنتیک نوین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | فصلنامه علمی ژنتیک نوین

Designed & Developed by : Yektaweb