فصلنامه علمی ژنتیک نوین- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/7 | 
«مکاتبه کننده محترم تکمیل فرم تعهدنامه نگارندگان مقاله و فرم تعارض منافع در هنگام تکمیل فرم و ارسال مقاله الزامی می باشد».
فایل راهنمای نگارش مقاله
فایل فرم تعارض منافع
فایل فرم تعهد نامه نگارندگان


این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار
(COPE) می باشد
و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید
.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی ژنتیک نوین:
http://mg.genetics.ir/find.php?item=1.48.12.fa
برگشت به اصل مطلب