Journal archive for Google Scholar Robot!

فصلنامه علمی ژنتیک نوین

فصلنامه علمی ژنتیک نوینVolume 15, Number 1 (2020-7)


Genetic diversity assessment of Agropyron cristatum accessions using ISSR marker
ارزیابی تنوع ژنتیکی اکسشن‌های علف گندمی تاج‌دار (Agropyron cristatum) با استفاده از نشانگر ISSR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of dam on genetic structure of Capoeta capoeta gracilis in the Tajan River
اثر سد بر ساختار ژنتیکی گونه سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis در رودخانه تجن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Change the P5CS and P5CR genes expression of involved in the biosynthesis of proline and MDA under osmotic stress in the six varieties of wheat (Triticum aestivum L.)
تغییر بیان ژن‌های P5CS و P5CR دخیل در بیوسنتز پرولین و MDA تحت تنش اسمزی در شش رقم گندم (Triticum aestivum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatics study on the role of homolog heat shock protein 70 gene of Iranian isolates of Cucurbit chlorotic yellows virus in increasing genetic variation
بررسی بیوانفورماتیکی پروتئین شوک حرارتی جدایه‌های ایرانی ویروس زردی کلروتیک کدوئیان (Cucurbit chlorotic yellows virus) در افزایش تفاوت ژنتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص جهشهای ژن MSH2 در نمونههای سرطان کلورکتال با بکارگیری تکنیک HRMA
تشخیص جهشهای ژن MSH2 در نمونههای سرطان کلورکتال با بکارگیری تکنیک HRMA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of TiO2 nanoparticle on cytogenetic and physiological indices of chickpea (Cicer arietinum L.)
اثر نانوذره TiO2 بر شاخص‌های سیتوژنتیکی و فیزیولوژیکی نخود (Cicer arietinum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gene expression analysis of IL- 2 in milk somatic cell from normal and E.coli mastitis of Holstein dairy heifers
بررسی بیان ژن اینترلوکین2 در سلول های سوماتیکی تلیسه های شیری هلشتاین سالم و مبتلا به ورم پستان E.coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Two Phosphatase AtPAP17 and AtPAP26 Gene-Knock-out on Growth Period Duration and Flowering in Arabidopsis thaliana Plants
تأثیر تخریب ژن دو آنزیم فسفاتاز AtPAP17 و AtPAP26 بر طول دوره رشد و گلدهی گیاهان Arabidopsis thaliana
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2020-1)


Study of polymorphism in the ATP1A1 gene and its association with conception rate in Holstein and Sarabi breeds
مطالعه چند شکلی در ژن ATP1A1 و ارتباط آن با صفت نرخ باروری درگاوهای هلشتاین و سرابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Evaluation of Boosting, SS-GBLUP, SS-BayesA Methods: Consideration of Genomic Data Imputation
ارزیابی مقایسه‌ای روش‌های Boosting، SS-GBLUP و SS-BayesA: با در نظرگرفتن ایمپیوتیشن داده‌های ژنومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of proline accumulation and gene expression of P5CS at vegetative and flowering stages of Dracocephalum kotschyi under drought stress
بررسی میزان کلروفیل، پرولین و بیان ژن P5CS در مراحل رویشی و گلدهی زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi) تحت تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic structure and assignment tests of Kurdish horse based on microsatellite markers
بررسی ساختار ژنتیکی و اصالت اسب کُرد با استفاده از دوازده نشانگر میکروستلایت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of water deficit stress and chitosan on cineole synthase gene expression and 1,8-cineole content in sage (Salvia officinalis)
اثر تنش خشکی و کیتوزان بر بیان ژن سینئول سنتاز و ماده 1و8-سینئول در گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of polymorphism in IGF-I gene and its association with condition factor in the Persian sturgeon fish (Acipencer persicus)
شناسایی چند‌شکلی در جایگاه ژنی IGF-I و ارتباط آن با فاکتور وضعیت در تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of water stress on expression level of MTNAF, MTNAC and GMAC genes in lentil (Lens culinaris M.)
تأثیر تنش کم‌آبی بر پاسخ بیانی ژن‌های MFNAC، MTNAC و GMNAC گیاهچه‌های عدس (Lens culinaris M.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transgenic cotton expressing synthesized antifungal NaD1 gene confers enhanced resistance to fusarium wilt and verticillium wilt
انتقال ژن ضد قارچیNaD1 برای ایجاد مقاومت به بیماری‌‌های قارچی Verticillium dahlia وFusarium oxysporum در پنبه (Gossypium hirsutum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Barcoding of fishes in Chahnimeh-ha, Zabol, Iran
تهیه بارکد ژنتیکی ماهیان چاه نیمه های زابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of high density linkage map in spring bread wheat recombinant inbred lines using genotyping by sequencing (GBS) method
تهیه نقشه ژنتیکی اشباع جمعیت لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره با استفاده از روش ارزیابی ژنوتیپی با توالی‌یابی (Genotyping by Sequencing)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2019-12)


Utilization of ISSR Molecular Markers in Identification of Diverse Tomato (Solanumlycopersicum) Lines for Hybridization
بکارگیری نشانگر مولکولی ISSR در شناسایی لاین‌های متنوع گوجه‌فرنگی (Solanumlycopersicum) برای دو‌رگ-گیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of genetic diversity of resistance to yellow rust in bread wheat germplasm
تنوع ژنتیکی مقاومت به زنگ زرد در ژرم‌پلاسم گندم نان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of genetic parameters and heritability of photosynthetic-related traits in Aegilops tauschii accessions under water deficit stress
برآوردهای پارامترهای ژنتیکی و توارث‌پذیری صفات دخیل در فرآیند فتوسنتز در توده‌های گندم وحشی Aegilops tauschii تحت شرایط تنش کم آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytoremediation and accumulation of cadmium in Azolla filiculoides, A. pinnata and Azolla from Anzali wetland and its effect on metallothionein gene expression
گیاه‌پالایی و تجمع کادمیوم در Azolla filiculoides، A. pinnata و آزولای تالاب انزلی و تاثیر آن بر بیان ژن متالوتیونین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Engineering of Escherichia coli phytase enzyme thermostability
مهندسی فیتاز اشرشیا کلی به منظور پایدارسازی حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of genetic diversity in Aegilops populations possessing D genome using SCoT and TRAP markers
ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های آژیلوپس واجد ژنوم D با استفاده از نشانگرهای SCoT و TRAP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic and phylogenetic analysis of mitochondrial HVR1 region in three breeds of Iranian sheep
آنالیز ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه‌ی HVR1 میتوکندری در سه نژاد گوسفند ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatic Analysis of Self-Incompatibility Locus in Pear Species, Pyrus communis L. and Evaluation of the Related Alleles in Some Commercial and Native Cultivars
آنالیز بیوانفورماتیک مکان ژنی خودناسازگاری گونه گلابی Pyrus communis L. و بررسی آلل-های مرتبط در برخی از ارقام تجاری و بومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Different folliculogenesis pathways in cattle using Systems Biology Markup Language (SBML)
شبیه‌سازی مسیرهای مولکولی مراحل مختلف فولیکولوژنسیز در گاو با استفاده از زبان برنامه‌نویسی سیستم بیولوژی (SBML)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of methyl jasmonate on the relative expression of genes involved in the pathway of glycyrrhizin biosynthesis in cell suspension culture of licorice (Glycirrhiza glabra)
تاثیر متیل جاسمونات در بیان نسبی ژنهای درگیر در مسیر بیوسنتز گلیسیریزین در کشت سوسپانسیون سلولی شیرین بیان (Glycirrhiza glabra)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2019-9)


The effects of nano-ZnO and nano-TiO2 on expression of Phenylalanine ammonia lyase (PAL) and Cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD) genes in cell culture of Linum usitatissimum L.
تأثیر نانوذرات روی و تیتانیوم بر بیان ژن‌های فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) و سینامیل الکل دهیدروژناز (CAD) در کشت سلولی گیاه کتان (Linum usitatisimum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of genetic diversity in Triticum boeoticum populations using CBDP and ISSR molecular markers
ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های Triticum boeoticum با استفاده از نشانگرهای ملکولی CBDP و ISSR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of salinity stress induced by sodium chloride on morphological, physiological and biochemical traits and proteome pattern of autumn rapeseed
ارزیابی تأثیر تنش شوری القا شده توسط کلریدسدیم روی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی و الگوی پروتئوم کلزای پاییزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functional analysis of the AAPT2 gene in Arabidopsis via knockout line studies
واکاوی عمل ژنAAPT2 در آرابیدوپسیس با استفاده از جهشیافته غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunogenic evaluation of nasal administration of conjugated IpaD with Co1 and STxB ligands against E.coli O157: H7 in mice
ارزیابی میزان ایمنی زایی آنتی ژن IpaD متصل شده به لیگاندهای Co1 و STxB به‌صورت نازال بر علیه باکتری E. coli سویه O157:H7 در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drought stress tolerance mechanism and expression of genes involved in osmotic regulation in some wheat and wild crop species
مکانیسم تحمل به تنش خشکی و بیان ژن‌های دخیل در تنظیم اسمزی در برخی گونه‌های زراعی و وحشی گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A re-evaluation of taxonomic status of Alburnoides parhami using morphological and genetic data
بررسی جایگاه آرایه‌شناسی گونه Alburnoides parhami با استفاده از داده‌های ریختی و مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different concentrations of salicylic acid on some of morphological traits, gene expression of Ent-kaurenoic acid 13-hydroxylase and the amount of steviol glycosides in Stevia
اثر غلظت های متفاوت سالیسیلیک اسید بر بیان ژن کائورنوئیک اسید 13-هیدروکسیلاز درگیر در مسیر بیوسنتزی استویول گلیکوزیدها در استویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2019-6)


Detection of deletions and insertions in genome of Iranian dogs and wolves with the method whole genome sequencing
شناسایی ایندل‌ها در ژنوم سگ و گرگ بومی ایران با روش توالی‌یابی کل ژنوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic analysis of F2 by using EST-SSR markers associated with Glutenin subunits in a cross between two wheat cultivars
تعیین ژنوتیپ نسل 2F با نشانگرهای EST-SSR مرتبط با زیرواحدهای گلوتنین در یک تلاقی بین دو رقم گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic diversity of kappa-casein gene in Raini Cashmere, Saanen and Wild goats using PCR-RFLP
تنوع ژنتیکی ژن کاپاکازئین درجمعیت بزهای کرکی راینی، سانن و وحشی با تکنیک PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of silver nanoparticles on bacterial flora of the cotton rhizosphere and bulk soil
تاثیر نانوذرات نقره بر فلور باکتریایی خاک بالک و ریزوسفر پنبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of recombinant form of rice Glutaredoxin in Escherichia coli
تولید شکل نوترکیب گلوتاردوکسین گیاه برنج در باکتری اشریشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic studies on Bacillus cereus, the cause of cold damage on onion plant (Allium cepa)
مطالعات ژنتیکی روی ژن هسته یخ باکتری Bacillus cereusعامل سرمازدگی گیاه پیاز (Allium cepa)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of informative SNP markers associated to root traits and indices, water use efficiency and transpiration efficiency in durum wheat using GWAS
شناسایی نشانگرهای SNP آگاهی‌بخش مرتبط با صفات و شاخص‌های رشد ریشه، کارایی مصرف آب و کارایی تعرق در گندم دوروم با استفاده از تحلیل ارتباط در گستره ژنوم (GWAS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

QTL analysis of traits related to rice (Oryza sativa L.) cooking and eating quality in a Recombinant Inbred Lines (RILs) population
تجزیه QTL صفات مرتبط با کیفیت پخت و خوراک در جمعیت لاین‌های اینبرد نوترکیب (F9) برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The expression of cellulase CMC3 under control the alcohol oxidase 1 (AOX1) and methanol oxidase (MOX) promoters in the yeast Pichia pastoris
بیان سلولاز CMC3 تحت کنترل راه‌اندازهای متانل اکسیداز و الکل اکسیداز در مخمر Pichia pastoris
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Germplasm Collection and Karyological Evaluation of wild sugarcane (Saccharum spontaneum L.) in Iran
جمع‌آوری و بررسی کاریولوژیکی ژرم پلاسم نیشکر وحشی (Saccharum spontaneum L.) ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2019-1)


Investigating The Effect of Biological and non-Biological Elicitor on Expression of Hyp-1 Gene in Hypericum perforatum
بررسی اثر محرک زیستی و غیر زیستی بر بیان ژن Hyp-1 در گل راعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of chloroplast genes matK, rbcL and trnL-F in Salvia nemorosa L. and Thymus syriacus Boiss
بررسی توالی‌های ژن‌های کلروپلاستی matk، rbcL و trnL-F درSalvia nemorosa L. و Thymus syriacus Boiss
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phylogenetic relationships of some Triticeae species based on the sequence of glutenin genes
روابط فیلوژنتیکی تعدادی از گونه‌های گندمیان بر اساس توالی ژن‌های گلوتنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of titanium dioxide nano-elicitor on the expression profile of sanguinarin biosynthesis pathway genes in greater celandine (Chelidonium majus L.)
اثرات نانومحرک دی اکسید تیتانیوم بر الگوی بیان ژن‌های مسیر بیوسنتز سنگوئینارین در مامیران کبیر (Chelidonium majus L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification, cloning and characterization of some antimicrobial peptide defensin from oat plant Avena sativa
شناسایی، همسانه‌سازی و بررسی برخی ژن‌های ضد میکروبی دیفنسین گیاه یولاف Avena sativa
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Structure of some Agronomic Traits of Barley under Normal and Salinity Conditions
ساختار ژنتیکی برخی صفات زراعی جو تحت شرایط نرمال و تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of genetic variation in some Iranian and foreign cultivars and promising genotypes of olive using ISSR markers ISSR
ارزیابی تنوع ژنتیکی در برخی ارقام ایرانی و خارجی و ژنوتیپ‌های امید بخش زیتون با استفاده از نشانگرهای ISSR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of rice straw-adherent sheep rumen microbiome diversity: a comparative 16S rDNA and whole metagenome analysis
مطالعه تنوع میکروبیوم چسبیده به ذرات کاه برنج در شکمبه گوسفند: آنالیز مقایسه‌ای بین دو روش تعیین توالی 16S rDNA و کل متاژنوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of Rhizobacteria in a symbiotic relation with some non-cultivated legumes of Alborz province
جداسازی و شناسایی ریزوباکترهای همزیست با برخی از لگوم‌های غیر زراعی استان البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2018-12)


Analysis of bread-making quality of Iranian bread wheat cultivars, containing wheat-rye translocation (1BL.1RS), using STS specific markers
آنالیز ارزش نانوایی ارقام گندم نان ایرانی حاوی جابجایی گندم-‌ چاودار (1BL.1RS) با استفاده از نشانگرهای اختصاصی STS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-Silico EST analysis of rice genes induced by Benzothiadiazole treatment
آنالیز بیوانفورماتیکی EST ژن‌های القاء شده در برنج بعد از تیمار به‌وسیله بنزوتیادیازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functional properties and expression analysis of squalene synthase candidate gene in different Crown Imperia tissues, during three developmental stages using q-PCR
مطالعه تظاهر وخصوصیات عملکردی ژن اسکوالن سنتاز در بافت‌های مختلف سه مرحله نموی لاله واژگون با استفاده از qPCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving genetic evaluation of calving difficulty applying correlated traits in Iranian Holsteins
بهبود ارزیابی ژنتیکی سخت‌زایی با استفاده از صفات همبسته در گاوهای هلشتاین ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gene Expression Analysis of Thymol and Carvacrol Biosynthesis Pathway in Thymus vulgaris under Salinity Stress
بررسی بیان ژن‌های مسیر بیوسنتز تیمول و کارواکرول در گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris) تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Analysis Morphological Traits in Rice (Oryza sativa L) using SSR markers in terms of flooding and drought
تجزیه ارتباطی صفات مورفولوژیک برنج (Oryza sativa L) با استفاده ازنشانگر‌های ریزماهواره (SSR) در شرایط غرقاب و تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Common signaling pathways of jasmonic acid and cold revealed by weighted gene coexpression network analysis
آشکارسازی مسیرهای مشترک ترارسانی جاسمونیک‌اسید و سرما به‌وسیله شبکه هم‌‌بیان ژنی وزن‌دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of conserved miRNAs and their putative target genes in safflower (Carthamus tinctorius L)
شناسایی miRNAها و ژن‌های هدف بالقوه آن‌ها در گلرنگ زراعی (Carthamus tinctorius L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression pattern of anti-oxidant genes in wheat wild relatives under water deficit stress
مطالعه الگوی بیان ژن‌های آنتی‌اکسیدان در خویشاوندان وحشی گندم تحت تنش کم‌آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and expression study of BBE encoding gene involved in sanguinarin biosynthesis pathway in greater celandine under drought stress
جداسازی و بررسی بیان ژن کد‌کننده BBE دخیل در مسیر بیوسنتز سنگوئینارین تحت تنش خشکی در مامیران کبیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Metyl Jasmonate Hormone on Gene Expression of Phenylalanine Ammonia Lyase in Arctium lappa L.
اثر هورمون متیل جاسمونات بر بیان ژن فنیل آلانین آمونیا لیاز بابا آدم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functional analysis of AtPAP18 gene encoding a purple acid phosphatase in Arabidopsis thaliana
بررسی عملکرد ژن AtPAP18 رمزکننده یک اسید فسفاتاز ارغوانی از گیاه آرابیدوپسیس تالیانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2018-7)


Genetic diversity of some population of Radish (Raphanus sativus) using REMAP marker
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف تربچه با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Genetic diversity in Iranian and Exotic wheat genotypes using SSR markers
ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیب‌های گندم نان ایرانی و خارجی با استفاده از نشانگرهای SSR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction of an applied device for DNA purification from Agarose gel: purification and cloning of HMGR gene from American ginseng plant
معرفی یک دستگاه کاربردی برای تخلیص ژن از ژل آگارز: خالص‌سازی و همسانه‌سازی ژن HMGR از جنسینگ آمریکایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual detection of Potato Virus X in IC-RT-LAMP assay by using HNB dye
تشخیص مشاهده‌ای ویروس X سیب‌زمینی در آزمون IC-RT-LAMP با استفاده از رنگ HNB
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Linkage mapping of Bread Wheat Quality Characteristics in Bread Wheat under Drought Stress
نقشه‌یابی مکان‌های ژنی صفات کیفیت نانوایی گندم نان تحت تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of resistance gene analoguses related to NBS-LRR famiily in different almonds cultivars
مطالعه ژن‌های آنالوگ مقاومت به بیماری متعلق به خانواده NBS-LRR در کولتیوارهای مختلف بادام (Prunus dulcis) ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mapping main and epistatic effects and environmental interactions of QTLs for Phenological traits in normal and water deficit conditions in wheat
مکان‌یابی QTL‌های کنترل کننده صفات فنولوژیک در گندم نان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression analysis of genes involed in steviol glycosides biosynthesis pathway in Stevia rebaudiana Bertoni under biotic and abiotic elicitors
بررسی بیان ژن‌های کلیدی در مسیر تولید گلیکوزیدهای استویول در گیاه Stevia rebaudiana تحت الیسیتورهای زیستی و غیر زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparision of accuracy of genomic breeding values for immunity characters by different Baysian approaches
مقایسه صحت برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی صفات ایمنی با روش‌های مختلف بیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of polyamine biosynthetic pathway in chickpea plants under cold stress
ارزیابی مسیر بیوسنتزی پلی‌آمین‌ها در نخود زراعی (Cicer arietinum L.) تحت تنش سرما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and expression of the sequence coding ABRaA in Escherichia coli.
همسانه‌سازی و بیان توالی کد کننده ABRaAدر ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Benzylisoquinoline Alkaloids (BIA) production in Papaver bracteatum cell suspension culture using plant growth regulators
بررسی میزان تولید بنزیل ایزوکوئینولن آلکالوئیدها (BIA) در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه Papaver bracteatum با استفاده ازتنظیم‌کننده-های رشد گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression analysis of IFN-γ, IL-2 and IL-13 genes in Thymus tissue of broiler chickens fed with different levels of oak acorn
بررسی بیان ژن‌های اینترفرون‌گاما، اینترلوکین-2 و اینترلوکین-13 در بافت‌ تیموس جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف میوه‌ی بلوط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of single nucleotide polymorphisms underlying the strength of lysozyme activity in chicken, a genome-wide association study
شناسایی چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی کنترل‌کننده شدت فعالیت آنزیم لیزوزیم در مرغ، یک مطالعه همراهی در سطح ژنوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of developmental stages on microbial community during in wheat rhizosphere
مطالعه اثر مراحل نموی در شکل‌دهی جمعیت‌های میکروبی در ریشه‌گاه گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2018-10)


Prediction of nonsynonymous SNP consequences in heat shock protein 70 (Hsp70) gene of bubalus bubalis on structure and function of its protein
پیش‌بینی اثراتSNP غیرمترادف ژن Hsp70گاومیش بر ساختار و عملکرد پروتئین آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Genetic Diversity of Quince (Cydonia oblonga Mill.) Genotypes from Various Regions Using RAPD molecular Markers
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های درخت به (Cydonia oblonga Mill.) مناطق مختلف با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Variation, Population Structure and Linkage Disequilibrium in Durum Wheat (Triticum durum Desf.) Genotypes using SNP Markers
بررسی تنوع ژنتیکی، ساختار جمعیت و الگوی عدم تعادل لینکاژی در ژنوتیپ‌های گندم دوروم (Triticum durum Desf.) با استفاده از نشانگرهای اس. ان. پی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on leaf proteome response of H.marinum to salinity stress
مطالعه پاسخ پروتئوم برگ جو وحشی H. marinum در شرایط تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of terpenoid backbone biosynthetic pathway genes in Ajowan (Trachyspermum ammi L.) by RNA-Seq
شناسایی ژن‌های مسیر بیوسنتزی اسکلت ترپن در گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi L.) با استفاده از توالی‌یابی RNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification, isolation and characterization of defensin gene family in lentil (Lens culinaris L.)
شناسایی، جداسازی و بررسی خصوصیات خانواده ژنی دیفنسین در گیاه عدس (Lens culinaris L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of physiological and protein response of tolerant and scuseptible wheat cultivars to different concentration of drought stresses
ارزیابی پاسخ فیزیولوژیکی و پروتئینی ارقام متحمل و حساس گندم بهاره به غلظت‌های مختلف تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the gene expression of Catalase and Superoxide dismutase in response to Fusarium fungus infection in resistant, moderate resistant and sensitive corn lines
ارزیابی بیان ژن‌های کاتالاز و سوپر اکسید دسموتاز در پاسخ به آلودگی قارچ فوزاریوم در لاین‌های مقاوم، نیمه مقاوم و حساس ذرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applicability of CBDP markers to study of genetic diversity among some of the cultivated wheat accessions and their ancestral species
کاربرد نشانگرهای CBDP در ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در برخی از توده‌های گندم زراعی و گونه‌های اجدادی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of haplotype and allelic diversity of SSR markers in canola
بررسی تنوع آللی و هاپلوتایپی نشانگرهای ریزماهواره در کلزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

No confounding between dominance and additive genetic variances for composite reproduction traits of Zandi sheep
عدم اختلاط واریانس‌های ژنتیکی غالبیت و افزایشی در صفات تولید مثل ترکیبی گوسفند زندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of short-term cold acclimation on cold stress of Iranian Kabuli and Desi chickpea genotypes
تاثیر سازگاری کوتاه‌مدت در تحمل به تنش سرما در نخودهای کابلی و دسی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of proteome response of tolerant and sensitive chickpea (Cicer arietinum L.) to drought stress in generative stage
ارزیابی واکنش پروتئوم ژنوتیپ‎های حساس و متحمل نخود(Cicer arietinum L.) به تنش خشکی در مرحله زایشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Codon usage pattern of genes differentially expressed between two bovine subspecies (Bos indicus vs. Bos taurus)
الگوی ترجیح کدونی در ژن‌های متفاوت بیان شده بین دو زیر گونه گاو ( Bos indicusوBos taurus )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Abscisic Acid (ABA) on Crocin and Safranal Contents and Expression of Controlling Genes in Saffron (Crocus sativus L.)
تاثیر آبسیزیک اسید بر محتوای کروسین و سافرانال و بیان ژن‌های کنترل‌کننده در کشت سوسپانسیونی زعفران (Crocus sativus L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Function of Alternative Splicing in plants
عملکرد پردازش متناوب در گیاهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2018-2)


The study of d-loop mitochondrial region with the objective of investigating the genetic and phylogenetic diversity in wild sheep and comparing it with Kermani sheep
بررسی تنوع ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه d-loop میتوکندری در نژاد گوسفند وحشی و گوسفند کرمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Single Step GBLUP (SS-GBLUP): case study using beef cattle genomic data
ارزیابی ژنومی تک‌مرحله‌ای (Single Step GBLUP): مطالعه موردی در ارزیابی ژنومی گاو گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the expression pattern of miR398 and miR477 and their gene targets on reproductive tissues of almond in response to cold stress
بررسی میزان بیانPdu-miR477 و Pdu-miR398و ژن‌های هدف آن‌ها تحت تنش سرما در بادام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of genetic, morpho-physiological diversity in Iranian Mentha longifolia ecotypes
بررسی تنوع ژنتیکی و مورفو فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های پونه Mentha longifolia بومی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and cloning of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme reductase gene a from fennel (F.Vulgar)
جداسازی و همسانه‌سازی ژن 3‌-هیدروکسی3‌-متیل‌گلوتاریل‌کوآنزیم A ردوکتاز از گیاه رازیانه (Foniculum Vulgar)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of regeneration and parameters affecting Agrobacterium-mediated transformation of commercial cultivar of cotton (Gossypium hirsutum L.)
بهینه سازی باززایی و عوامل موثر بر انتقال ژن با واسطه اگروباکتریوم در ارقام تجاری پنبه ایرانی (Gossypium hirsutum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of the efficiency of the BayesCπ statistical method for Genome Wide Association study of cellular immune response in chicken
بررسی کارایی روش آماری BayesCπ برای پویش ژنومی پاسخ ایمنی سلولی در مرغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Keratinase gene Cloning in Escherichia coli and investigating some of its bioinformatics features
همسانه‌سازی ژن کراتیناز در اشرشیاکلی و بررسی برخی از خصوصیات بیوانفورماتیکی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Salinity, Drought and Osmotic Stress on Expression Pattern of Choline Monooxygenase (CMO) in Arabidopsis
اثر تنشهای شوری، خشکی و اسمزی بر بیان ژن کولینمونواکسیژناز (CMO) در آرابیدوپسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatics analysis of Gerbera (Gerbera hybrid) cut flower EST sequences to determining genes involved in resistance to Botrytis disease
تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی توالی‌های EST گل شاخه بریده ژربرا (Gerbera hybrid) به‌منظور شناسایی ژن‌های دخیل در مقاومت به بیماری بوتریتیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Β-Lactoglobulin gene polymorphism in exon 2 association with milk economic traitsin buffaloes of East Azarbaijan province by PCR–RFLP technique
بررسی ارتباط چندشکلی ناحیه اگزون ۲ ژن بتالاکتوگلوبولین با صفات اقتصادی شیر در گاومیش‌های استان آذربایجان‌شرقی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and recognition of keratinolytic bacteria strains based on their biochemical and molecular properties
جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی سویههای باکتریایی تجزیهکننده کراتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sequencing and Bioinformatics analysis of partial promoter region of Beta Casein gene in Iranian Dromedary and Bactrian camels
توالی‌یابی و تجزیه بیوانفورماتیکی قسمتی از راه انداز ژن بتاکازئین در شترهای تک‌کوهان و دو‌کوهان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differential gene expression analysis on Afzal genotype of barley due to long-term salinity stress by RNA-Seq
مقایسه ترانسکریپتوم گیاه جو (Hordeum vulgare L.) رقم افضل در پاسخ به تنش شوری با استفاده از تکنیک RNA-Seq
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of APOE Isoforms Frequency and Its Association With Some Paraclinical Factors Among Elderlies of Sistan Suffering From Age-related Dementia
بررسی فراوانی ایزوفرمهای ژن APOE و ارتباط آن با برخی فاکتورهای پاراکلینیکی در میان سالمندان مبتلا به فراموشی ناشی از افزایش سن در منطقه سیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The importance of wild wheat germplasm in breeding programs for resistance to abiotic stresses
اهمیت ژرم پلاسم وحشی گندم در به نژادی برای مقاومت به تنش های محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2017-12)


Detection and Molecular Characterization of Two New Isolates of Iranian johnsongrass mosaic virus in Corn Fields of Mazandaran Province
ردیابی و بررسی مولکولی دو جدایه جدید ویروس موزائیک ایرانی قیاق (IJMV) در مزارع ذرت استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The use of SCAR markers to identify Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum
کاربرد نشانگرها SCAR برای شناسایی Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physiological evaluation, isolation and gene expression investigation of NADP- malic enzyme undersalinity stress in Aeluropus littoralis
ارزیابی فیزیولوژیک، جداسازی، بررسی بیو انفورماتیک و بیان ژن NADP- مالیک آنزیم تحت تنش شوری در آلوروپوس لیتورالیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating expression of genes involved in proline synthesis pathway in mutant wheat T65-58-8 under drought stress
ارزیابی بیان ژن‌های مسیر تولید پرولین در گندم موتانت T65-58-8 تحت تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transformation of cholera toxin B subunit-human proinsulin chimeric gene to edible mushroom (Pleurotus ostreatus) and evaluation of its presence and expression
انتقال ژن ترکیبی زیرواحد B سم وبا- پروانسولین انسانی به قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) و ارزیابی حضور و بیان آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Karyotype diversity in Iranian collection of Aegilops triuncialis
بررسی تنوع کاریوتیپی در کلکسیون گونه Aegilops triuncialis L. در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functional analyses of QTLs conferring host and non-host resistance of barley to leaf rust fungi using sequence- based SNP markers
تجزیه عملکردی QTLهای مرتبط با مقاومت میزبانی و غیر میزبانی در گیاه جو به قارچ‌های عامل زنگ برگی با استفاده از نشانگرهای SNP توالی یابی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression profile of some resistance genes in three citrus genotypes in challenging with Pseudomonas syringae pv. syringae the causal agent of blast disease
بررسی الگوی بیان چند ژن مقاومت در سه ژنوتیپ مرکبات در برابر باکتری عامل بلاست Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of karyotypic relationships of D, S and U genomes of Aegilops with A genome of Triticum
بررسی روابط کاریوتیپی بین ژنوم‌های D، S، U در آژیلوپس با ژنوم A در گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combining ability analysis of root-knot nematode resistance in air-cured tobacco
تجزیه ترکیب‌پذیری مقاومت به نماتد ریشه‌گرهی در توتون تیپ هواخشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenotype and molecular phylogenetic analysis of Bacillus subtilis MJ01 using different methods based on comparative genomics
تجزیه فنوتیپی و فیلوژنتیک مولکولی باکتری Bacillus subtilis MJ01 با استفاده از روش های مختلف بر پایه ژنومیکس مقایسه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Genetic Diversity of Some Species and Sub-Species of Hawthorn (Crataegus spp.) in Iran using SSR Markers
مطالعه تنوع ژنتیکی برخی گونه‌ها و زیرگونه‌های جنس ولیک (Crataegus spp.) در ایران با استفاده از نشانگرهای SSR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

BMP15 gene promoter methylation status in the active and inactive X chromosome in sheep
وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن BMP15 در کروموزوم X فعال و غیر فعال در گوسفند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Marker assisted selection using SCAR to develop Fusarium (Fusarium oxysporum f.sp. melonis) resistant melon
گزینش به کمک نشانگر SCAR برای تولید ارقام مقاوم به فوزاریوم (Fusarium oxysporum f.sp. melonis) در طالبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of Erwinia amylovora effector proteins on pear cultivars in active and inactive chloroplastic electron transport chain conditions
مقایسه تأثیر پروتئین های مؤثره باکتری Erwinia amylovora روی ارقام گلابی در شرایط زنجیره انتقال الکترون کلروپلاستی فعال و غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of artificial intelligence for estimating breeding value of body weight in birth and 3 months age in Kermani sheep breed
استفاده از هوش مصنوعی جهت برآورد ارزش اصلاحی اوزان تولد و 3 ماهگی گوسفند نژاد کرمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2017-8)


The Study of Genetic divergent in the Leopard Moth (Zeuzera pyrina) in Iran
مطالعه تنوع ژنتیکی پروانه کرم خراط (Zeuzera pyrina L.) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of GDF9 gene polymorphism and its relationship with sperm quality in Sanjabi ram
ارزیابی چندشکلی ژن GDF9 و ارتباط آن با صفات اسپرم در قوچ سنجابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of functional protein groups of the common and uncommon of tolerant and sensitive cultivars of rapeseed under salinity and drought using Proteomics method
بررسی گروه‌های عملکردی پروتئینی مشترک و غیر مشترک ارقام متحمل و حساس کلزا تحت تنش شوری و خشکی با استفاده از روش پروتئومیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The structure and genetic diversity of Iranian cumin populations (Cuminum cyminum L.) using SCoT molecular markers
بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the expression pattern of Fe-superoxide dismutase and Ferritin-3 genes under salinity in peppermintʼs leaf and root
بررسی الگوی بیان ژن‌های آهن سوپر‌اکسید دیسموتاز و فریتین-3 تحت تنش شوری در برگ و ریشه نعناع ‌فلفلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proteome study of heterosis phenomenon in bread wheat
هتروزیس در گندم نان از دیدگاه پروتئومیکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phylogenetic Relationships, Genetic Structure and Differentiation of the Caspian Cobra (Naja oxiana Eichwald 1831) snake in Iran Using D-Loop Mitochondrial DNA Marker
ارزیابی روابط خویشاوندی، ساختار و تمایز ژنتیکی مار کبرای خزری (Naja oxiana Eichwald 1831) در ایران با استفاده از نشانگر میتوکندریایی دی‌لوپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the effects of Plant Growth Promoting Bacteria and salicylic acid in green mint (Mentha spicata L.) under drought stress conditions
مطالعه اثرات باکتری محرک رشد و اسید سالیسیلیک در گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) تحت شرایط تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of retrotransposon-based markers for identification of genetic loci associated with agro-morphological characteristics in confectionery sunflower (Helianthus annuus L.) accessions
ارزیابی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها در شناسایی مکان های مرتبط با صفات زراعی- مورفولوژیک در توده‌های آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Invetigation of genetic structure of Khalkhali goat using mitochondrial genome
بررسی ساختار ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی جمعیت بز خلخالی با استفاده از ژنوم میتوکندری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heterologous Expression of a rice metallthionein isoform type 2 (OsMTI-2b) in Escherichia coli
بیان دگر ساخت ژن کد کننده یک ایزوفرم تیپ2 متالوتیونین گیاه برنج(OsMTI-2b) در اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Vegetative Compatibility Groups (VCGs) in Botrytis cinerea populations using Sulfate non utilizing mutant (sul)
تعیین گـروه‌های سازگاری رویـشـی در جمعیت قارچ Botrytis cinerae با استـفاده از جهش یافته‌های sul
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apoplastic proteome of citrus aurantifolia investigation by two dimensional electrophoresis in response to citrus canker
مطالعه پروتئوم آپوپلاستی لیموترش با استفاده از الکتروفورز دوبعدی در پاسخ به بیماری شانکر باکتریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of anthocyanin biosynthesis key genes and their restriction fragment patterns in colourful and white cultivars of Solanum tuberosum
ردیابی ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی آنتوسیانین بر اساس الگوهای باندی هضم آنزیمی در ارقام سیب‌زمینی (.Solanum tuberosum L) رنگی و سفید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of genomic prediction methods-Comparisons of traditional BLUP, G-BLUP and the single-step BLUP
مطالعه روش‌های پیش‌بینی ارزش اصلاحی ژنومی - مقایسه روش‌های BLUP سنتی، G- BLUP و روش تک‌مرحله‌ای SS- BLUP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of canola mutant lines (Brassica napus. L) comparing to their parents in order to select superior lines
ارزیابی لاین های موتان کلزا(Brassica napus. L ) و مقایسه آنها با والدین به منظور گزینش لاین های برتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2017-4)


Multiplex PCR assay for rapid and sensitive identification of Pseudomonas aeruginosa subtypes
روش Multiplex PCR برای شناسایی سریع و حساس سودوموناس‌آئروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of intron 22 inversion and HindIII marker in inron 19 of FVIII gene in severe hemophilia A
بررسی واژگونی اینترون 22 و مارکر HindIII در اینترون 19 ژن فاکتور VIII انعقادی در بیماران هموفیل A
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of rye 1RS translocation distribution in some Iranian wheat promising genotypes and wheat cultivars using molecular markers
بررسی توزیع جا‌به‌جایی بازوی 1RS چاودار در برخی ژنوتیپ‌های امید بخش و ارقام گندم دیم ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing and integrating K-means and PSO algorithms for haplotype reconstruction using SNP maker information
بهینه سازی و تلفیق الگوریتم های k-means و PSO جهت بازسازی هاپلوتیپ‌ها با استفاده از اطلاعات نشانگرهای SNP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of karyological characteristics in several popualations of Papaver fugax
بررسی ویژگی‌های کاریولوژیکی در چند جمعیت از گونه Papaver fugax مناطق مختلف شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of novel regulatory elements involved in growth rate reduction in mammals
شناسایی عناصر تنظیمی رونویسی جدید درگیر در کاهش سرعت رشد پستانداران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Genetic Parameters and Combining Abilities in F3 Wheat Diallel Crosses
برآورد پارامترهای ژنتیکی و قابلیت‌های ترکیب‌پذیری در تلاقی‌های دای‌آلل F3 گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of intraperitoneal administration of cadmium on apoptotic bcl-2 and Bax genes expression in rat hippocampal cells
بررسی بیان ژن‌های آپوپتوتیک Bcl-2 و Bax در هیپوکامپ مغز موش‌های صحرایی به دنبال تزریق داخل صفاقی کادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Double stranded RNA design with high efficiency for RNAi vector omega gliadin in wheat
طراحی RNA دو رشته‌ای با راندمان بالا برای ایجاد ناقل RNAi امگا گلیادین در گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phylogenetic analysis of the genus Garra in Karun, Karkheh, Dez, Tigris, and Mond Basins (Iran) using Cytochrom Oxidase subunit I
بررسی شجره شناسی ماهیان جنس Garra در حوضه‌های کارون، کرخه، دز، دجله و مند با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیرواحد یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Overexpression of radish (Raphanus sativus) defensin gene (Rs-AFP1) in canola (Brassica napus) improves resistance to Sclerotinia stem rot disease
افزایش بیان ژن دفنسین (Rs-AFP1) با منشا گیاه تربچه (Raphanus sativus) در گیاه کلزا (Brassica napus) به‌منظور ارتقا مقاومت نسبت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیا�
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heterologous expression of linalool synthase in Saccharomyces cerevisiae using gap repair technique
بیان دگرساخت ژن لینالول سنتاز در مخمر ساکارومایسس سرویزیه با استفاده از تکنیک ترمیم شکاف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The structure of cytochrome b gene in fecal samples of conserved Iranian Maral deer (Cervus elaphus maral)
بررسی ساختار ژن سیتوکروم b در نمونه‌های سرگین گوزن مرال ایرانی حفاظت‌شده (Cervus elaphus maral)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Some physiological and molecular changes induced by TiO2 nanoparticles in chickpea plants during cold stress
برخی تغییرات فیزیولوژیکی و مولکولی القاشده به‌وسیله نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید (TiO2) تحت تنش سرما در نخود زراعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of imprinting effects on estimation of variance due to parent of origin effects for growth traits in Zandi sheep
نقش اثرات ایمپرینتینگ در برآورد واریانس اثرات با منبع والدی برای صفات رشد در گوسفند زندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of gene expression pattern of chavicol O- methyl transferase gene (CVOMTs), sequencing and characterization of promoter of CVOMTs gene of basil (Ocimum basilicum) under water deficit stress
بررسی الگوی بیان ژن متیل چاویکول O-متیل ترانسفراز (CVOMTs)، تعیین توالی و مشخصه یابی پروموتر ژن CVOMTs در گیاه ریحان تحت تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2017-3)


Relation of IGF-1 gene with concentrations of insulin-like growth factor-I, insulin and glucose blood serum in Khuzestan crossbreed cow
ارتباط ژن IGF-1 با غلظت‌های فاکتور رشد شبه انسولین-1، انسولین و گلوکز در سرم خون گاو آمیخته خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of genetic variation in Agropyron intermedium accessions using cytogenetically and morphological traits
بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌های Agropyron intermedium با استفاده از نشانگرهای سیتوژنتیکی و مورفولوژیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of genetic polymorphism in promoter region of NFATc1 and Smad6 in patients affected by Mitral Valve Prolapse registered to the Tehran Heart Center
بررسی پلی‌مورفیسم ژنتیکی ناحیه‌ی بالادستی ژن‌های NFATc1 وSmad6 در بیماران مبتلا به پرولاپس دریچه‌ی میترال، مراجعه کننده به مرکز قلب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic diversity of F. oxysporium f. sp. ciceri isolates causal agent of wilt chickpea in Kermanshah province using microsatellite markers
تنوع ژنتیکی جدایه‌های Fusarium oxysporum f. sp. ciceri عامل پژمردگی نخود در استان کرمانشاه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

..........................................
کلون‌سازی و بیان ژن LTP2 گندم فلات در گیاه لوبیا و بررسی اثرات ضد میکروبی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of genetic variation in Lolium multiflorum using ISSR molecular marker and karyotype traits
بررسی تنوع ژنتیکی Lolium multiflorum با استفاده از نشانگر ملکولی ISSR و صفات کاریوتیپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of QTLs associated with skeletal traits on chromosome 5 in Japanese quail
تجزیهQTL های مرتبط با صفات اسکلت روی کروموزوم شماره پنج بلدرچین ژاپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of genetic diversity in Grapevine cultivars using IRAP and REMAP retrotransposon-based markers
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام انگور با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی IRAP و REMAP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Stripe rust Resistance sources in Selected Wheat Genotypes to Puccinia striiformis f. sp. tritici Races
ارزیابی منابع مقاومت به بیماری زنگ زرد در ژنوتیپ‌های منتخب گندم در برابر نژاد‌های Puccinia striiformis f. sp. tritici
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression Analysis of GTP Cyclohydrolase I Gene under Abiotic Stresses in Grape (Vitis vinifera L.)
مطالعه بیان ژن GTP سیکلوهیدرولاز I تحت تنش‌های غیرزیستی در انگور (Vitis vinifera. L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on phylogenetic of Alburnoides namaki Bogutskaya and Coad, 2009 using COI gene
بررسی روابط تبارشناسی گونهAlburnoides namaki Bogutskaya and Coad, 2009 با استفاده از ژن COI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diallel analysis for estimatetion of genetic parametrs of yield and yield componrnts in bread wheat (Triticum aestivum L.) in the filed normal and saline conditions
تجزیه دی‌آلل به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی در صفات عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط مزرعه‌ای نرمال و تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sequencing and analysis of partial promoter region of Alpha Lactalbumin gene in Iranian Dromedary and Bactrian camels
تعیین توالی و بررسی بخشی از ناحیه پروموتوری ژن آلفا لاکتالبومین درشترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular study of high molecular weight glutenin subunits in tetraploid and hexaploid Iranian wheat landraces
بررسی مولکولی زیر‌واحدهای سنگین گلوتنین در توده‌های گندم تتراپلوئید و هگزاپلوئید بومی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of titanium dioxide nanoparticles on the expression of CYP1A4 and TOJ3 genes of Japanese quail
اثرات نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم و ویتامین E بر بیان ژن‌های CYP1A4 و TOJ3 در بلدرچین ژاپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of abiotic elicitors on the gene expression of some alkaloids Papaver bracteatum
تاثیر الیسیتورهای غیر زیستی بر بیان ژن آلکالوئیدهای گیاه شقایق ایرانی (Papaver bracteatum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2016-12)


Association of Microsatellite Markers Polymorphism with Production and Reproduction Traits of Sanjabi Sheep
ارتباط چندشکلی نشانگرهای ریزماهواره با صفات تولیدی و تولیدمثلی گوسفند سنجابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selection of suitable reference genes for real-time PCR in wheat flag leaves under drought stress
انتخاب ژن‌های مرجع مناسب جهت real-time PCR در برگ پرچم گندم تحت تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Genomic Scan for Detection of Selection Signatures using SNP Data in Australian Merino Sheep
شناسایی نواحی ژنومی تحت انتخاب با استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی در گوسفندان مرینوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of frigida and vernalization insensitive3 genes related to vernalization pathway of flowering in sugar beet
شناسایی ژن‌های frigida وvernalization insensitive3 مربوط به مسیر بهاره سازی گلدهی در گیاه چغندرقند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytogenetical and morphological diversity of wild types of wheat
تنوع سیتوژنتیکی و مرفولوژیکی در گندم‌های وحشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of structural genes expression of nitrogenase and enzymes activity related to its performance in chickpea nodules inoculated with two Mesorhizobium species
مقایسه بیان ژن‌های ساختمانی نیتروژناز و فعالیت آنزیم‌های مرتبط با عملکرد آن در گرهک‌های نخود تلقیح شده با دو گونه مزوریزوبیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association mapping of yield and some important agronomic traits in barley (Hordeum vulgare L.)
نقشه‌یابی ارتباطی عملکرد و برخی صفات زراعی مهم در جو (Hordeum vulgare L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Expression Pattern of β-amyrin Synthase in Chicory (Cichorium intybus L.)
جداسازی و الگوی بیان ژن β-آمیرین سنتاز در سطح رونوشت در گیاه دارویی کاسنی (.Cichorium intybus L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity of genomic single and multi-trait prediction accuracy to genetic architecture of the traits
حساسیت صحت پیش‌بینی‌های ژنومی تک‌صفتی و چندصفتی به معماری ژنتیکی صفات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association analysis of biochemical traits with AFLP markers in Chrysanthemum genotypes (Chrysanthemum morifolium)
تجزیه ارتباط بین صفات بیوشیمیایی و نشانگرهای ملکولی AFLP در ژنوتیپ‌های گل داوودی (Chrysanthemum morifolium)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Genetic and Photochemical diversities of yarrow (Achillea wilhelmsii) in Iran
بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی بومادران (Achillea wilhelmsii) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of the OPN and PPARGC1A Alleles with Milk Somatic Cell Count in Iranian Holstein cattle
ارتباط آلل‌های ژن‌های OPN و PPARGC1A با تعداد سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring the Expression Pattern of Genes Coding Betaine Aldehyde Dehydrogenase (BADH) Enzymes in Arabidopsis under Drought Stress
اثر تنش خشکی بر بیان ژن‌های رمزگذارآنزیمهای خانواده بتائینآلدهیددهیدروژناز (BADH) در آرابیدوپسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mapping of QTLs for calcium accumulation in barley shoot biomass
مکان‌یابی QTLهای مؤثر در جذب و تجمع کلسیم در اندام‌های هوایی جو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assigning Individuals to the Camel Populations of North of Kerman Province Using Microsatellite Markers
بررسی انتساب افراد به جمعیت‌هایی از شترهای شمال استان کرمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and sequencing of bitterness gene (sgt1) in eggplant (Solanum melongena L.)
شناسائی و توالی‌یابی ژن تلخی (sgt1) بادمجان (Solanum melongena L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2016-8)


Genetic Diversity of Dendrostellera and Daphne genotypes Using ISSR Markers
تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های سیاه گینه (Dendrostellera lessertii) و دافنه (Daphne spp) با استفاده از نشانگر مولکولی (ISSR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of polymorphism of G1 and G8 variants of GDF9 gene on multiple births Zel sheep
بررسی چندشکلی واریانت‌های G1 و G8 ژن GDF9 و ارتباط آن‌ها با دوقلوزایی در گوسفند زل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and characterization of cyclotide-like genes in wheat
همسانه‌سازی و بررسی ژن‌های شبه سایکلوتاید در گندم نان (Triticum aestivum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Locating genes associated with the roots of rice at seedling stage using recombinant lines under normal and drought conditions
مکان‌یابی ژن‌های مرتبط با تحمل به خشکی در مرحله گیاهچه‌ای ریشه برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of genetic diversity in salinity tolerance of wheat mutant lines using ISSR molecular marker
بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های جهش یافته متحمل به شوری در گندم نان با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of molecular dense markers associated with carcass and breast weight traits in Japanese quail
بررسی ارتباط نشانگر‌های مولکولی متراکم با صفات وزن لاشه و وزن سینه در بلدرچین ژاپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new gene involving in biofilm formation of Bacillus subtilis
معرفی ژن جدید موثر در تولید بیوفیلم در باکتری Bacillus subtilis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Localization of QTLs conferring lodging resistance in barley recombinant inbred lines
مکان‌یابی QTL‌های کنترل کننده مقاومت به ورس در لاین‌های خالص نو ترکیب جو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the expression of genes involved in morphinan alkaloids biosynthesis and corresponding metabolites in Papaver somniferum
بررسی ارتباط بین بیان ژن‌های کدکننده آنزیم‌های دخیل در بیوسنتز آلکالوئیدهای مورفینان با متابولیت‌های متناظر در Papaver somniferum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salt stress on expression pattern of miR160 and miR167 and their target genes in sunflower
تاثیر تنش شوری بر الگوی بیان miR160 و miR167 و ژن‌های هدف آن‌ها درگیاه آفتابگردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Regulatory genes affected on Immune system by using Bos Taurus leukocyte RNA-Seq data
شناسایی ژن‌های تنظیم کننده سیستم ایمنی با استفاده از داده‌های RNA-Seq لوکوسیت گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytogenetic diversity in the populations of Coriandrum sativum L. of Iran
بررسی تنوع سیتوژنتیکی در جمعیت‌های گشنیز (.Coriandrum sativum L) ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of salinity in galactinol synthase (GAS) gene expression, antioxidant enzymes activity, carbohydrst and prolin in sistan melon landrace (Cucumis melo L.)
بررسی اثر شوری بر بیان ژن گالاکتینول سنتاز (GAS)، فعالیت آنزیم-های آنتی اکسیدان، میزان کربوهیدرات و پرولین در توده‌های بومی خربزه سیستان (Cu
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Software modeling of heat-shock protein 70 (HSP70) of poultry
مدل سازی نرم افزاری پروتئین تنش گرمایی70 (HSP70) طیور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Ehd1 gene role in controlling flowering time in an advanced backcross population of rice at two climatic conditions
نقش ژن Ehd1 در کنترل زمان خوشه‌دهی در یک جمعیت تلاقی برگشتی پیشرفته برنج در دو شرایط آب و هوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aggravation of cell division in Aloe vera calli treated by low level laser and its relation with secondary metabolites production
تشدید تقسیم سلول در کالوس های آلوئه ورا تیمار شده با لیزر کم توان و ارتباط آن با متابولیت های ثانویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2016-4)


Influence of abscisic acid and cytokinin hormones on flavonol synthase (FLS) gene expression in alkali weed (Cressa cretica)
تاثیر هورمون اسید‌آبسزیک و سیتوکینین بر بیان ژن فلاونول سنتاز (FLS) در گیاه علف مورچه (Cressa cretica)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and transformation of AtCDPK to tobacco
همسانه سازی و انتقال ژن AtCDPK5 به توتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The class I alcohol dehydrogenase gene, ADH1, may plays a major role in detoxifying Deoxynivalenol mycotoxin at seedling and adult stage of wheat
نقش محتمل ژن الکل دهیدروژناز در خنثی‌سازی مایکوتوکسین دی‌اکسی‌نیوالنول در مرحله بالغ و گیاهچه‌ای گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic diversity assessment of gal oak (Quercus infectoria) populations in north Zagros forests using ScoT molecular marker and morphological and biochemical characteristics
ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های مازودار (Quercus infectoria) جنگل‌های زاگرس شمالی با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT وخصوصیات ریخت‌شناختی و بیوشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Empirical evaluation to QTL mapping of carcass traits in quail using a half-sib design on chromosome 2
ارزیابی عملی مکان یابی جایگاه صفت کمی مرتبط با صفات لاشه روی کروموزوم 2 در بلدرچین با استفاده از طرح ناتنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multiple alignment and phylogenetic tree drawn by the neighbor-joinin cp gene of Lettuce mosaic virus in Golestan province
هم‌ردیف‌سازی چندگانه و رسم درخت فیلوژنتیک به روش Neighbor-joining ژن cp ویروس موزاییک کاهو در استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic diversity of zagros zebrafish (Aphanius vladykovi) in Madar-o-dokhtar spring and Chehelgazi spring in the Chaharmahall-o-Bakhtiari Province by using microsatellite markers
بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گورخری زاگرس (Aphanius vladykovi) در چشمه مادر و دختر و چشمه چهل‌گزی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از نشانگرهای ری�
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular detection and phylogenetic position of B strain bean yellow mosaic virus from broad bean fields in Golestan province
ردیابی مولکولی و جایگاه تبار زایشی نژاد B ویروس موزائیک زرد لوبیا از مزارع باقلا استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of molecular markers associated with yield and plant characteristics in chickpea under drought stress
شناسایی نشانگرهای ملکولی پیوسته با عملکرد و برخی صفات گیاهی در نخود زراعی تحت تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression profiling of sesquiterpenes encoding genes in different Artemisia species
الگوی بیان ژن‌های کدکننده بیوسنتز سسکویی‌ترپن‌ها در گونه‌های مختلف آرتمیزیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of different allelic forms of PrP gene in Naeinian sheep using melting curve analysis technique
شناسایی چند شکلی ژن پرایون در گوسفندان نژاد نائینی با استفاده از روش PCR-SSCP، تعیین توالی مستقیم و تجزیه منحنی ذوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of genetic diversity of Fusarium oxysporum f.sp melonis based on VCG groups and ISSR marker.
بررسی تنوع ژنتیکی در قارچFusarium oxysporum f. sp. melonis با استفاده از سازگاری رویشی و نشانگرهای ISSR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

QTLs analysis controling physiological traits of barley under nickel stress
تجزیه QTLهای کنترل کننده صفات فیزیولوژیک جو تحت تنش نیکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression analysis of the SOX9 gene in various tissues of Persian sturgeon (Acipenser persicus)
بررسی بیان ژن SOX9 در بافت‌های تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lack of association between two 367 G>C and 386 C>T mutations in NR5A1 gene with male infertility
عدم ارتباط دو جهش G>C368 و C>T386 ژن NR5A1 با ناباروری مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of transformation efficiency in Citrus aurantium using Agrobacterium tumefaciens
بهبود کارایی انتقال ژن به گیاه نارنج (Citrus aurantium L.) با استفاده از اگروباکتریوم تومفاشینس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2016-2)


Bioinformatic analysis and structural modeling study on DNA repair helicase (UvrD) from Arabidopsis thaliana and Oryza sativa
تجزیه بیوانفورماتیکی و مطالعات مدل‌سازی ساختاری آنزیم هلیکاز ترمیم کننده DNA (UvrD) در آرابیدوپسیس و برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of mitochondrial DNA polymerase gama (POLG) in patients with multiple sclerosis
بررسی ژن پلیمراز گامای میتوکندری در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Change in cysteine synthase gene function in Arabidopsis old3 mutant plants in response to oxidative stress-induced by cadmium chloride
تغییر فعالیت ژن تولیدکننده سیستئین در گیاهان موتانت آرابیدوپسیس old3 در واکنش به تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط کلرید کادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of genetic variability in Iranian Thymus daenensis subsp. daenensis, by use of inter simple sequence repeat (ISSR) markers
ارزیابی تنوع ژنتیکی آویشن‌های دنایی (Thymus deanensis) ایران با استفاده از نشانگر ملکولی ISSR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of different sulfur concentrations on Alliinase gene expression profile in some garlic (Allium sativum L.) clones with QPCR
بررسی اثر غلظت‌های مختلف گوگرد بر بیان ژن کدکننده آلیناز در سیر (Allium sativum L.) به روش پی سی آر کمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the EST libraries for developing microsatellite markers in Aeluropus littoralis
کاوش کتابخانه‌های شوری (EST) آلوروپوس لیتورالیس به منظور شناسایی نشانگرهای ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To develop a SCAR marker linked to rhizomania resistance gene in sugar beet
معرفی یک نشانگر SCAR پیوسته به ژن مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

QTLs analysis of physiological traits in the Steptoe/Morex population of barley grown under saline and normal environments
تجزیه QTLs صفات فیزیولوژیک در جمعیت Steptoe/Morex جو کشت شده تحت محیط‌های شور و نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of genetic diversity and response of Artemisia species to salt stress
بررسی تنوع ژنتیکی و واکنش گونه‌های آرتمیزیا به تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the Fol-SIX1 gene homolog in the genome of Fusarium oxysporium f. sp. melonis
شناسایی همولوگ ژن Fol-SIX1 در ژنوم Fusarium oxysporum f. sp. melonis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing of flavone synthase gene expression and flavonoid compounds and antioxidant enzymes activity of Cuminum cyminum by salicylic acid
افزایش بیان ژن فلاون سنتتاز و ترکیبات فلاونوئیدی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان گیاه زیره سبز تحت تاثیر اسید سالیسیلیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of molecular markers linked to chromosomal regions involving in seed Zn content in barley (Hordeum vulgare L.)
شناسایی نشانگرهای ملکولی پیوسته با نواحی کروموزومی کنترل کننده محتوی روی بذر در جو (Hordeum vulgare L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation, identification and increasing of lipid production by using UV radiation and replica-printing method in Rhodotorula musilaginosa
جداسازی، شناسایی و افزایش تولید لیپید با استفاده از اشعه UV و روش رپلیکاپرینتینگ در مخمر رودوتورولا موسیلاژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of quantitative trait loci affecting growth traits of Kermani sheep on chromosomes 1, 3 and 6
تجزیه جایگاه های ژنی مرتبط با صفات رشد بر روی کروموزوم های 3،1 و 6 در گوسفند نژاد کرمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction and transformation of cassettes containing human Proinsulin gene for transient expression in alfalfa plants
ساخت و انتقال سازه‌‌های حاوی ژن پروانسولین به منظور بیان گذرا در یونجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cross breeding on the tolerance of Chinese based silkworms (Bombyx mori L.) to nuclear polyhedrosis virus
تاثیر آمیخته گری بر مقاومت لاروهای کرم ابریشم (Bombyx mori L.) با منشاء چینی به ویروس پلی هیدروسیس هسته ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2016-1)


Effects of cypermethrin on DNA breakage in the liver of Zebrafish (Aphanius sophiae) under different nutritional status
تاثیر سایپرمترین بر شکستگی DNA در کبد ماهی گورخری صوفیا (Aphanius sophiae) تحت شرایط غذایی متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Induced mutation in gene controlling ice nucleation activity by EMS, in two strains of Pseudomonas viridiflava like bacteria
جهش القایی در ژن کنترل کننده فعالیت هسته یخ با جهش‌زای EMS در دو جدایه از باکتری شبه Pseudomonas viridiflava
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic affinity of Betula pendula from Iran using trnH-psbA chloroplast marker
بررسی قرابت ژنتیکی توس (Betula pendula) ایران با استفاده از نشانگر کلروپلاستی trnH-psbA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of potato virus Y (PVY) strains using RT-PCR in potato fields in Golestan province
تعیین نژاد‌های ویروس وای سیب زمینی (PVY) با استفاده از آزمون اختصاصی RT-PCR در مزارع سیب زمینی استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Retrotransposon insertional polymorphism and genetic diversity in cultivated and wild grape genotypes
چند شکلی ادغامی رتروترنسپوزون‌ها و تنوع ژنتیکی در ارقام زراعی و ژنوتیپ-های وحشی انگور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the expression pattern of miR159 and miR171 under drought stress in peach, almond and GN
بررسی الگوی بیان miR159 و miR171 تحت تنش خشکی در هلو، بادام و GN
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of marR gene in ciprofloxacin resistant gyrA mutants
بررسی ژن marR در موتان‌های gyrA مقاوم به سیپروفلوکساسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of silicon content and expression of its transporters encoding genes in wheat under drought stress
ارزیابی میزان سیلیکون و بیان ژن‌های رمزده ناقلین آن در گندم تحت تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Karyotypic study of six ecotypes of two species of yarrow; Achillea millefolium and Achillea santolina
مطالعه کاریوتیپ شش اکوتیپ از دو گونه بومادرانAchillea santolina و Achillea millefolium
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of salicylic acid on expression of NHX1 and SOS1 genes in root of wheat seedlings under salt stress
تاثیر سالیسیلیک‌اسید بر بیان ژن‌های SOS1 و NHX1 در ریشه گیاهچه گندم تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detect of dwarf genes in commercial cultivars of bread wheat in Iran
کاوش ژن‌های پاکوتاهی در ارقام اصلاح شده گندم نان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of some gene transformation methods in microalgae Dunaliella salina
بررسی روش‌های مختلف انتقال ژن به ریز جلبک Dunaliella salina
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the genetic variation in the collection germplasm Sistan grapevine cultivars using IRAP marker
بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم‌های انگور سیستان با استفاده از نشانگر IRAP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aassociation of growth hormone promoter region with twining rate in Markhoz breed goats
ارتباط ناحیه پروموتور ژن هورمون رشد با دوقلوزایی بزهای نژاد مرخز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mapping genomic regions controlling some physiological traits associated with salt tolerance in recombinant inbred lines of wheat
نقشه‌یابی نواحی ژنومی کنترل‌کننده برخی صفات فیزیولوژیک مرتبط با تنش شوری در رگه‌های خالص نوترکیب گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of gene encoding rice OsMTI-3a in E. coli
بیان ژن کدکننده متالوتیونین تیپ 3 برنج (OsMTI-3a)در باکتری E. coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2015-8)


Genetic diversity of Iranian onion genotypes using RAPD marker
تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های بومی پیاز ایرانی به کمک نشانگر مولکولی RAPD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sequencing part of phenylalanin ammonia lyase (pal2) gene involved in antioxidant synthesis pathway to use in phylogeny of important genera belong to Anthemideae subfamily
توالی‌یابی بخشی از ژن فنیل‌آلانین آمونیالیاز (pal2) دخیل درمسیر سنتز آنتی اکسیدان‌ها و استفاده از آن‌ در فیلوژنی جنس‌های مهم زیرخانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical and metabolic responses involved in cold tolerance of Kabuli and Desi chickpeas
پاسخ‌های بیوشیمیایی و متابولیکی تحمل به سرما در نخود کابلی و دسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic diversity O-type lines by yield and satellites and its correlation with heterosis in sugar beet (Beta vulgaris L.)
تنوع ژنتیکی لاین‌های تیپ-O والدینی با عملکرد و ریزماهواره و ارتباط آن با هتروزیس در چغندرقند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identify of G―›A point mutation at positions 477 and 721 in exon 2 of GDF9 gene in Kermani sheep
شناسایی جهش‌های نقطه‌ای G―›Aدر موقعیت‌های 477 و 721 اگزون شماره دو ژن GDF9 گوسفند نژاد کرمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gene expression and enzymatic activity of peroxidase and polyphenol oxidase in response to septoria tritici blotch disease
بیان ژن و فعالیت آنزیمی پراکسیداز و پلی‌فنول‌اکسیداز در پاسخ به بیماری سپتوریای برگی گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic diversity in ecotypes of Aegilops biuncialis for seed storage proteins
تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های گونه Aegilops biuncialis از لحاظ پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phylogenetic and geographic relationships of some species of the genus Capoeta in the Tigris, Persian Gulf, Kerman-Naeen, Namak, Tezdjen, and Caspian basins
روابط شجره‌شناسی و جغرافیایی برخی گونه‌های جنس Capoeta در حوضه‌های دجله، خلیج فارس، کرمان-نائین، نمک، تجن و خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytogenetic and karyotipic variations in populations of sweet pepper (Capsicum annum L.)
تنوع سیتوژنتیکی و کاریوتیپی جمعیت‌های فلفل شیرین Capsicum annuum L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic and phytochemical diversity of Punica geranatum germplasm in Kerman province using molecular markers and chromatography
تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی ژرم پلاسم انار (Punica granatum) استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی وکروماتوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consequence of decrease in function of SAL1/RON1 gene in response to Aminoteriazole-induced oxidative stress in Arabidopsis mutant plants ron1-1
اثر کاهش فعالیت ژن RON1/SAL1 بر واکنش به تنش اکسیداتیو القا شده توسط آمینوتریازول درگیاهان موتانت آرابیدوپسیس ron1-1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of dose and time dependant DNA damage induced by ultraviolet -B and C radiation on egg and larvae of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by alkaline Comet assay
ارزیابی تاثیر دوز، زمان و نوع پرتوهای ماورا بنفش B و C بر آسیب DNA در تخم چشم زده و لارو در حال جذب کیسه زرده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus my
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular variation and genetic relationship of Carthamus lanatus ecotypes in Golestan province stands
تنوع مولکولی و خویشاوندی ژنتیکی توده‌های Carthamus lanatus در رویشگاه‌های استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of informative markers associated with virulence trait of Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr. isolates on walnut seedlings using RAPD and ISSR markers
شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش مرتبط با صفت بیماری‌زایی جدایه‌های قارچ (Pers.) Fr. Cytospora chrysosperma روی نهال‌های گردو با استفاده از نشانگرهایRAPD و
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of the humanized anti-HER2/neu monoclonal antibody trastuzumab in transgenic tobacco plants
بیان آنتی‌بادی تک دودمانی ضد HER2/neu انسانی Trastuzumab در توتون تراریخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non-invasive screening methods of down syndrome through maternal circulation
روش‌های غیرتهاجمی غربالگری سندرم داون از طریق خون مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2015-4)


بررسی چند‌شکلی ژن میواستاتین و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفند کردی خراسان شمالی
بررسی چند‌شکلی ژن میواستاتین و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفند کردی خراسان شمالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیان ژن ompF در موتان‌های E. coli مقاوم به سیپروفلوکساسین و تتراسیکلین
بیان ژن ompF در موتان‌های E. coli مقاوم به سیپروفلوکساسین و تتراسیکلین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on genetic diversity of quinoa morphotypes using microsatellite molecular markers
بررسی تنوع ژنتیکی مورفوتیپ‌های کینوا با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوی بیان ژن‌های GmOSBP، CAT و GmBZIP تحت تنش شوری در سویا (Glycin max L.)
الگوی بیان ژن‌های GmOSBP، CAT و GmBZIP تحت تنش شوری در سویا (Glycin max L.)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مولکولی زیرواحدهای سنگین گلوتنین در گندم نان
بررسی مولکولی زیرواحدهای سنگین گلوتنین در گندم نان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی رونوشت‌های دخیل در تنش خشکی در هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس با استفاده از روش cDNA-AFLP
شناسایی رونوشت‌های دخیل در تنش خشکی در هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس با استفاده از روش cDNA-AFLP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی در کلکسیون Aegilops umbellulata ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD
بررسی تنوع ژنتیکی در کلکسیون Aegilops umbellulata ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی گزینش به کمک نشانگر ورنالیزاسیون و تحمل به انجماد در جو
بررسی گزینش به کمک نشانگر ورنالیزاسیون و تحمل به انجماد در جو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه و تحلیل مولکولی واکنش فوق حساسیت و فرآیند پیری در برگ گندم
تجزیه و تحلیل مولکولی واکنش فوق حساسیت و فرآیند پیری در برگ گندم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ردیابی و شناسایی ژن‌ UDP-گلوگز: فلاونوئید 3- O گلوکوزیل ترانسفراز در مسیر بیوسنتز آنتوسیانین‌ها در انار (Punica granatum)
ردیابی و شناسایی ژن‌ UDP-گلوگز: فلاونوئید 3- O گلوکوزیل ترانسفراز در مسیر بیوسنتز آنتوسیانین‌ها در انار (Punica granatum)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوی بیان ژن‌های دفاعی ارقام حساس و مقاوم گندم در پاسخ به آلودگی به سفیدک سطحی
الگوی بیان ژن‌های دفاعی ارقام حساس و مقاوم گندم در پاسخ به آلودگی به سفیدک سطحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوی بیان ژن‌های مرتبط با فرایند متابولیک ماکرو مولکول‌ها تحت تنش سرما در بادام (Prunus dulcis Mill) از طریق تجزیه RNA-seq
الگوی بیان ژن‌های مرتبط با فرایند متابولیک ماکرو مولکول‌ها تحت تنش سرما در بادام (Prunus dulcis Mill) از طریق تجزیه RNA-seq
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و تعیین پراکنش ویروس‌های آلوده کننده گل محمدی در گلستان‌های استان‌های اصفهان، مرکزی و کرمان
شناسایی و تعیین پراکنش ویروس‌های آلوده کننده گل محمدی در گلستان‌های استان‌های اصفهان، مرکزی و کرمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کلونینگ و بیان خارج سلولی آنزیم لاکاز از باکتری باسیلوس بومی چشمه‌های آب گرم ایران درمخمر Pichia pastoris
کلونینگ و بیان خارج سلولی آنزیم لاکاز از باکتری باسیلوس بومی چشمه‌های آب گرم ایران درمخمر Pichia pastoris
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2015-2)


ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژرم پلاسم‌های توتون شرقی و نیمه شرقی ایران با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژرم پلاسم‌های توتون شرقی و نیمه شرقی ایران با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه چندشکلی اگزون 3 ژن لپتین با استفاده از نشانگر PCR-SSCP و ارتباط آن با وزن تولد و صفات رشد در گوسفند نژاد کردی خراسان شمالی
مطالعه چندشکلی اگزون 3 ژن لپتین با استفاده از نشانگر PCR-SSCP و ارتباط آن با وزن تولد و صفات رشد در گوسفند نژاد کردی خراسان شمالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تنوع ژنتیکی توده‌های غان (Betula pendula Roth) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
تنوع ژنتیکی توده‌های غان (Betula pendula Roth) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیان پروتئین نوترکیب در بذر توتون
بیان پروتئین نوترکیب در بذر توتون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر جهش‌زایی سدیم آزید در ریشه‌های مویین vulgaris Artemisia با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPD
بررسی اثر جهش‌زایی سدیم آزید در ریشه‌های مویین vulgaris Artemisia با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPD
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد پارامترهای آمیخته‌گری عملکرد لاین‌های جدید کرم ابریشم ایران
برآورد پارامترهای آمیخته‌گری عملکرد لاین‌های جدید کرم ابریشم ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تنوع ژنوتیپ های سویا از نظر تحمل به تنش سرما با استفاده از صفات فیزیولوژیک و نشانگر ISSR
ارزیابی تنوع ژنوتیپ های سویا از نظر تحمل به تنش سرما با استفاده از صفات فیزیولوژیک و نشانگر ISSR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بیوانفورماتیکی برخی از ترکیبات گیاهی ضد رگ‌زایی در مقایسه با داروی سورافنیب در درمان سرطان
بررسی بیوانفورماتیکی برخی از ترکیبات گیاهی ضد رگ‌زایی در مقایسه با داروی سورافنیب در درمان سرطان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع آللی گلوتنین با وزن مولکولی پایین در لاین‌های بومی گندم با استفاده از نشانگرهای اختصاصی DNA
بررسی تنوع آللی گلوتنین با وزن مولکولی پایین در لاین‌های بومی گندم با استفاده از نشانگرهای اختصاصی DNA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی برخی لاین‌های جو زراعی با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP
بررسی تنوع ژنتیکی برخی لاین‌های جو زراعی با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب‌های کروموزمی و آپوپتوز اشعه گاما در لکوسیت‌های مبتلایان به آلفا تالاسمی نوع حامل خاموش
آسیب‌های کروموزمی و آپوپتوز اشعه گاما در لکوسیت‌های مبتلایان به آلفا تالاسمی نوع حامل خاموش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش DGGE در بررسی تنوع ژنتیکی ژن Na+/K+ ATPase در جمعیت-های آرتمیا
کاربرد روش DGGE در بررسی تنوع ژنتیکی ژن Na+/K+ ATPase در جمعیت-های آرتمیا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کلونینگ، بیان و خالص سازی آنزیم لیپاز جهش‌ یافته Geobacillus thermocatenulatus در مخمر Pichia pastoris
کلونینگ، بیان و خالص سازی آنزیم لیپاز جهش‌ یافته Geobacillus thermocatenulatus در مخمر Pichia pastoris
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید انبوه متابولیت‌های ثانویه در گیاهان با بکارگیری راهکارهای زیست فناوری
تولید انبوه متابولیت‌های ثانویه در گیاهان با بکارگیری راهکارهای زیست فناوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2014-9)


مقایسه ژنتیکی سگ ماهی جویباری Oxynoemacheilus kiabii (Golzarianpour, Abdoli and Frehof 2011) رودخانه گاماسیاب در دو استان کرمانشاه و همدان با استفاده از نشانگرهای ر�
مقایسه ژنتیکی سگ ماهی جویباری Oxynoemacheilus kiabii (Golzarianpour, Abdoli and Frehof 2011) رودخانه گاماسیاب در دو استان کرمانشاه و همدان با استفاده از نشانگرهای ر�
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر جایگزینی بتائین با بخشی از متیونین بر بیان ژن آنزیم مالیک در مرغان تخمگذار تحت تنش با استفاده از روش Real –Time PCR
اثر جایگزینی بتائین با بخشی از متیونین بر بیان ژن آنزیم مالیک در مرغان تخمگذار تحت تنش با استفاده از روش Real –Time PCR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی الگوی بیان ژن BI-85 در ارقام حساس و متحمل گندم نان و خویشاوند وحشی Aegilops crassa تحت تنش شوری
بررسی الگوی بیان ژن BI-85 در ارقام حساس و متحمل گندم نان و خویشاوند وحشی Aegilops crassa تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر الگوی بیان برخی از ژن‌های مرتبط با ساز و کارهای دفاعی در برنج
بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر الگوی بیان برخی از ژن‌های مرتبط با ساز و کارهای دفاعی در برنج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی برخی پاسخ‌های القا شده گندم نان و دوروم در تنش سرما
ارزیابی برخی پاسخ‌های القا شده گندم نان و دوروم در تنش سرما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تفکیک و شناسایی نژادهای قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR، ITS و IGS
تفکیک و شناسایی نژادهای قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR، ITS و IGS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر هورمون‌پاشی براسینواستروئید و سیتوکنین بر میزان فعالیت و بیان ژن کاتالاز و پرولین در دو رقم کلزا تحت تنش خشکی
تاثیر هورمون‌پاشی براسینواستروئید و سیتوکنین بر میزان فعالیت و بیان ژن کاتالاز و پرولین در دو رقم کلزا تحت تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تنوع زیستی پروکاریوت‌های نمک دوست قابل کشت در دریاچه ارومیه
تنوع زیستی پروکاریوت‌های نمک دوست قابل کشت در دریاچه ارومیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی لاین‌های موتانت متحمل به شوری در برنج و انگشت‌نگاری آنها با نشانگر ISSR
شناسایی لاین‌های موتانت متحمل به شوری در برنج و انگشت‌نگاری آنها با نشانگر ISSR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه روابط ژنتیکی برخی از گونه‌های مرکبات با استفاده از ریزماهواره‌های (EST-SSR) شناسایی شده از توالی‌یابی ترنسکریپتوم کلمانتین
مطالعه روابط ژنتیکی برخی از گونه‌های مرکبات با استفاده از ریزماهواره‌های (EST-SSR) شناسایی شده از توالی‌یابی ترنسکریپتوم کلمانتین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تنوع ژنتیکی گندم نان (Triticum aestivum L.) به کمک نشانگرهای ریزماهواره و تجزیه ارتباطی برای صفات فیزیولوژیک تحت تنش سرمای بهاره
مطالعه تنوع ژنتیکی گندم نان (Triticum aestivum L.) به کمک نشانگرهای ریزماهواره و تجزیه ارتباطی برای صفات فیزیولوژیک تحت تنش سرمای بهاره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تاثیر دنباله‌های تمایلی بر میزان فیبریلاسیون آمیلوئیدی پروتئین ها در شرایط In silico و برون تنی
مطالعه تاثیر دنباله‌های تمایلی بر میزان فیبریلاسیون آمیلوئیدی پروتئین ها در شرایط In silico و برون تنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افزایش بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز PAL و ترکیبات فنیل پروپانوئیدی گیاه ریحان تحت تاثیر کیتوزان
افزایش بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز PAL و ترکیبات فنیل پروپانوئیدی گیاه ریحان تحت تاثیر کیتوزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بیان pcDNA3.1(+)/ESAT-6 در سلول‌های میوبلاست موش BALB/c بر علیه سل گاوی
بررسی بیان pcDNA3.1(+)/ESAT-6 در سلول‌های میوبلاست موش BALB/c بر علیه سل گاوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2014-5)


شناسایی B‌acillus cereus انتروتوکسیژنیک از غیر انتروتوکسیژنیک در ماهی Schizothorax zarudnyi با استفاده از روش PCR
شناسایی B‌acillus cereus انتروتوکسیژنیک از غیر انتروتوکسیژنیک در ماهی Schizothorax zarudnyi با استفاده از روش PCR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ردیابی سرولوژیکی و مولکولی دو ویروس مولد موزائیک در مزارع ذرت استان گلستان
ردیابی سرولوژیکی و مولکولی دو ویروس مولد موزائیک در مزارع ذرت استان گلستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر شوری بر بیان ژن‌های کلیدی متابولیسم فروکتان در گندم در مرحله گلدهی
اثر شوری بر بیان ژن‌های کلیدی متابولیسم فروکتان در گندم در مرحله گلدهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام بومی و غیر‌ بومی انگور کلکسیون ژرم‌پلاسم سیستان با استفاده از نشانگر REMAP
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام بومی و غیر‌ بومی انگور کلکسیون ژرم‌پلاسم سیستان با استفاده از نشانگر REMAP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیهQTL برخی صفات فنولوژیک و مورفولوژیک جمعیت لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم حاصل از تلاقیSeri M82 و Babax تحت تنش شوری
تجزیهQTL برخی صفات فنولوژیک و مورفولوژیک جمعیت لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم حاصل از تلاقیSeri M82 و Babax تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی آرگونات جدید در ژنوم توت‌فرنگی جنگلی (Fragaria vesca )
شناسایی آرگونات جدید در ژنوم توت‌فرنگی جنگلی (Fragaria vesca )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع سیتوژنتیکی در جمعیت‌های شوید (Anethum graveolens L.)
بررسی تنوع سیتوژنتیکی در جمعیت‌های شوید (Anethum graveolens L.)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه ارتباطی صفات مورفولوژیک با نشانگرهای ریز ماهواره در گونه‌های جنس براسیکا
تجزیه ارتباطی صفات مورفولوژیک با نشانگرهای ریز ماهواره در گونه‌های جنس براسیکا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تهیه بارکد ژنتیکی ماهیان جنس Capoeta در سرشاخه‌های کارون و دجله
تهیه بارکد ژنتیکی ماهیان جنس Capoeta در سرشاخه‌های کارون و دجله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه نحوه توارث مقاومت به ویروس BCMNV در لوبیا با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها
مطالعه نحوه توارث مقاومت به ویروس BCMNV در لوبیا با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر اتیلن بر میزان بیان ژن‌های T16H ،G10H ،DAT و AVLBS در گیاه پروانش (Catharanthus roseus)
بررسی اثر اتیلن بر میزان بیان ژن‌های T16H ،G10H ،DAT و AVLBS در گیاه پروانش (Catharanthus roseus)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و تنوع بالادستی فاکتور رونویسی MYB10در مطالعه تنوع ژنتیکی سیب‌های گوشت قرمز در ایران
استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و تنوع بالادستی فاکتور رونویسی MYB10در مطالعه تنوع ژنتیکی سیب‌های گوشت قرمز در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تنوع ژنتیکی ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) در خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
ارزیابی تنوع ژنتیکی ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) در خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر نوع پپتید راهنما بر انباشت پروتئین ضدویروس گریفیتسین در توتون تراریخته
تاثیر نوع پپتید راهنما بر انباشت پروتئین ضدویروس گریفیتسین در توتون تراریخته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جهان در 2050
جهان در 2050
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2015-2)


جداسازی HindIII SatDNA در تاسماهی ایرانی Acipenser persicus
جداسازی HindIII SatDNA در تاسماهی ایرانی Acipenser persicus
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بیوانفورماتیکی اگزون شماره دو ژن BMP15 در بزهای تالی و بیتال
بررسی بیوانفورماتیکی اگزون شماره دو ژن BMP15 در بزهای تالی و بیتال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع در کتان زراعی (Linum usitatissimum L.) بر اساس صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD
بررسی تنوع در کتان زراعی (Linum usitatissimum L.) بر اساس صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی نشانگرهای SSR و ISSR جایگاه ژنومی 1D، مرتبط با کیفیت مطلوب نانوایی در لاین های موتانت گندم نان
ارزیابی نشانگرهای SSR و ISSR جایگاه ژنومی 1D، مرتبط با کیفیت مطلوب نانوایی در لاین های موتانت گندم نان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و جداسازی ژن VvDREB و ارتولوگ ژن SbDREB2A، از انگور عسکری تحت تنش شوری
شناسایی و جداسازی ژن VvDREB و ارتولوگ ژن SbDREB2A، از انگور عسکری تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خصوصیات فنوتیپی و الگوی بیان ژنهای FRY1 و GST1 در گیاهان موتانت سبز آرابیدوپسیس تحت تنش سرما
خصوصیات فنوتیپی و الگوی بیان ژنهای FRY1 و GST1 در گیاهان موتانت سبز آرابیدوپسیس تحت تنش سرما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی و هیبریدهای ملون (Cucumis melo L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR
ارزیابی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی و هیبریدهای ملون (Cucumis melo L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکان‌یابی جایگاه‌های ژنی مرتبط با انواع گلبولهای سفید، دمای بدن و بهت زدگی در بلدرچین ژاپنی
مکان‌یابی جایگاه‌های ژنی مرتبط با انواع گلبولهای سفید، دمای بدن و بهت زدگی در بلدرچین ژاپنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سیتوژنتیکی برخی از ژنوتیپهای داخلی و خارجی گردوی ایرانی
بررسی سیتوژنتیکی برخی از ژنوتیپهای داخلی و خارجی گردوی ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ژنتیک جمعیت سیاه‌ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه‌های مادرسو و گرگانرود با استفاده از نشانگر ریزماهواره
مقایسه ژنتیک جمعیت سیاه‌ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه‌های مادرسو و گرگانرود با استفاده از نشانگر ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه مولکولی و زیست‌سنجی یونجه‌های تراریخته (.Medicago sativa L) حاوی ژن cry3A مقاوم به آفت سرخرطومی یونجه
تجزیه مولکولی و زیست‌سنجی یونجه‌های تراریخته (.Medicago sativa L) حاوی ژن cry3A مقاوم به آفت سرخرطومی یونجه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سازگاری میسلیومی جدایه‌های قارچ Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی سفید ساقه کلزا و ارزیابی تنوع ژنتیکی آنها با استفاده از نشانگر RAPD
بررسی سازگاری میسلیومی جدایه‌های قارچ Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی سفید ساقه کلزا و ارزیابی تنوع ژنتیکی آنها با استفاده از نشانگر RAPD
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مدل تابعیت تصادفی در تجزیه ژنتیکی تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان فارس
کاربرد مدل تابعیت تصادفی در تجزیه ژنتیکی تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جهان در 2050
جهان در 2050
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون تیپ‌های توتون با استفاده از نشانگرهای ISSR
بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون تیپ‌های توتون با استفاده از نشانگرهای ISSR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2013-11)


مطالعه سیتوژنتیکی و موقعیت تکاملی دو گونه Bracteatum و Somniferum از جنس Papver
مطالعه سیتوژنتیکی و موقعیت تکاملی دو گونه Bracteatum و Somniferum از جنس Papver
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکان یابی QTL های اصلی و اپیستاتیک برای شاخص های تحمل به خشکی در جمعیت F 5 برنج
مکان یابی QTL های اصلی و اپیستاتیک برای شاخص های تحمل به خشکی در جمعیت F 5 برنج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ساختار ژنتیکی سه جمعیت ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus Bloch 1782 خیاطه در گلستان با نشانگر ریزماهواره
مقایسه ساختار ژنتیکی سه جمعیت ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus Bloch 1782 خیاطه در گلستان با نشانگر ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی سیر ایران (Allium sativum) بر اساس خصوصیات سیتوژنتیکی و کاریوتایپی
بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی سیر ایران (Allium sativum) بر اساس خصوصیات سیتوژنتیکی و کاریوتایپی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه چندشکلی اینترون چهار ژن Ghrelin در مرغ بومی آذربایجان غربی با استفاده از روش PCR-SSCP
مطالعه چندشکلی اینترون چهار ژن Ghrelin در مرغ بومی آذربایجان غربی با استفاده از روش PCR-SSCP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه مولکولی ژن رمز کننده آنزیم کلیدی سورولین سنتتاز در گیاه دارویی Psoralea corylifolia
تجزیه مولکولی ژن رمز کننده آنزیم کلیدی سورولین سنتتاز در گیاه دارویی Psoralea corylifolia
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تنوع آللی ژن های Puroindoline موثر در سختی دانه در ارقام گندم نان ایران
تنوع آللی ژن های Puroindoline موثر در سختی دانه در ارقام گندم نان ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد پارامترهای ژنتیکی، ترکیب پذیری عمومی و خصوصی توده های بومی طالبی ایران
برآورد پارامترهای ژنتیکی، ترکیب پذیری عمومی و خصوصی توده های بومی طالبی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط چند شکلی ناحیه اگزون چهارم و ناحیه غیر کد شونده 3′ ژن فاکتور نکروز تومور آلفا با صفات رشد در گوسفندان ماکویی
بررسی ارتباط چند شکلی ناحیه اگزون چهارم و ناحیه غیر کد شونده 3′ ژن فاکتور نکروز تومور آلفا با صفات رشد در گوسفندان ماکویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتقال عامل رونویسی WDREB 2 به گندم با استفاده از آگروباکتریوم برای بهبود تحمل به تنش های غیرزیستی
انتقال عامل رونویسی WDREB 2 به گندم با استفاده از آگروباکتریوم برای بهبود تحمل به تنش های غیرزیستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و بررسی الگوی بیانی پروتئین PtGSP 1 از زنگ برگ گندم با استفاده از سیستم مخمری
شناسایی و بررسی الگوی بیانی پروتئین PtGSP 1 از زنگ برگ گندم با استفاده از سیستم مخمری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گل چراغ Garra rufa Heckel، 1843 استان فارس با استفاده از نشان گرهای ریزماهواره
بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گل چراغ Garra rufa Heckel، 1843 استان فارس با استفاده از نشان گرهای ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در کلروپلاست گیاه توتون
بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در کلروپلاست گیاه توتون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2013-9)


چرا کشاورزیِ کشور بخش درجه چندم شده است: نگاه درمان‌گرایانه
چرا کشاورزیِ کشور بخش درجه چندم شده است: نگاه درمان‌گرایانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نحوه پاسخ ژن‌های تریکومی Artemisia annua و Arabidopsis thaliana به الیسیتورهای متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید
بررسی نحوه پاسخ ژن‌های تریکومی Artemisia annua و Arabidopsis thaliana به الیسیتورهای متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکان یابی QTLهای مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه جو (Hordeum vulgare L.)
مکان یابی QTLهای مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه جو (Hordeum vulgare L.)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روابط فیلوژنی باربوس ماهیان جنوب ایران براساس توالی ژنی سیتوکروم b
بررسی روابط فیلوژنی باربوس ماهیان جنوب ایران براساس توالی ژنی سیتوکروم b
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر نوع میزبان گیاهی و نوع پپتید راهنما بر انباشت پروتئین ضد ویروس گریفیتسین
تاثیر نوع میزبان گیاهی و نوع پپتید راهنما بر انباشت پروتئین ضد ویروس گریفیتسین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکان‌یابی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات کمی با استفاده همزمان از نشانگرهای کل ژنوم در جمعیت‌های حاصل از تلاقی لاین‌های خالص
مکان‌یابی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات کمی با استفاده همزمان از نشانگرهای کل ژنوم در جمعیت‌های حاصل از تلاقی لاین‌های خالص
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه ژنتیکی مقاومت به سپتوریا در گندم در مرحله گیاهچه‌ای
تجزیه ژنتیکی مقاومت به سپتوریا در گندم در مرحله گیاهچه‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده ازابزارهای بیوانفورماتیکی در مطالعه اگزون شماره 2 ژن GDF9 در بزهای تالی و بیتال
استفاده ازابزارهای بیوانفورماتیکی در مطالعه اگزون شماره 2 ژن GDF9 در بزهای تالی و بیتال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اگرواینفیلتریشن روشی مناسب برای آزمون‌های سریع ارزیابی سیستم‌های تظاهر ژن در لوبیا
اگرواینفیلتریشن روشی مناسب برای آزمون‌های سریع ارزیابی سیستم‌های تظاهر ژن در لوبیا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گرگ ایرانی و سگ‌های اهلی و ولگرد با استفاده از نشانگر‌های ریزماهواره
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گرگ ایرانی و سگ‌های اهلی و ولگرد با استفاده از نشانگر‌های ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه صدمات ناشی از نانوذرات نقره بر سلول‌های لاین گناد ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط in vitro
مطالعه صدمات ناشی از نانوذرات نقره بر سلول‌های لاین گناد ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط in vitro
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد نشانگرهای AFLP در مطالعه ساختار ژنتیکی هیبریدهای امیدبخش Prunus
کاربرد نشانگرهای AFLP در مطالعه ساختار ژنتیکی هیبریدهای امیدبخش Prunus
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی ژن کنترل کننده زودرسی با استفاده از نشانگرRAPD در توتون (Nicotiana tabacum L.)
شناسایی ژن کنترل کننده زودرسی با استفاده از نشانگرRAPD در توتون (Nicotiana tabacum L.)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیان ژن CGRP در کبد گاو و بررسی تنوع آن بین گونه‌های مختلف جانوری
بیان ژن CGRP در کبد گاو و بررسی تنوع آن بین گونه‌های مختلف جانوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2013-6)


آزمون دکتری
آزمون دکتری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اگزونهای داغ ژن APP در بیماران آلزایمر زودرس ایرانی
بررسی اگزونهای داغ ژن APP در بیماران آلزایمر زودرس ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع منطقه کنترلی ژنوم میتوکندریایی (D-loop) در دو تیپ مصبی و تالابی کپور معمولی وحشی Cyprinus carpio جنوب غربی دریای خزر با روش PCR-RFLP
بررسی تنوع منطقه کنترلی ژنوم میتوکندریایی (D-loop) در دو تیپ مصبی و تالابی کپور معمولی وحشی Cyprinus carpio جنوب غربی دریای خزر با روش PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط ناحیه راه‌انداز ژن TLR4 و تعداد سلول‌های سوماتیک در یک جمعیت گاو هلشتاین در استان اصفهان
بررسی ارتباط ناحیه راه‌انداز ژن TLR4 و تعداد سلول‌های سوماتیک در یک جمعیت گاو هلشتاین در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز بیان نسبی چهار ترپن سنتاز در گونه‌های آرتمیزیا
آنالیز بیان نسبی چهار ترپن سنتاز در گونه‌های آرتمیزیا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد برنامه GENELAND در بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت
کاربرد برنامه GENELAND در بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تنوع ژنتیکی جدایه‌های باکتری Erwinia amylovora در خوشه‌های ژنی hrp، amsو dsp و پلاسمید pEA29
مقایسه تنوع ژنتیکی جدایه‌های باکتری Erwinia amylovora در خوشه‌های ژنی hrp، amsو dsp و پلاسمید pEA29
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های پسته خراسان با نشانگر‌های مولکولی
مطالعه تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های پسته خراسان با نشانگر‌های مولکولی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند ژنتیکی‌، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند شال
بررسی روند ژنتیکی‌، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند شال
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی الگوی بیان ژن‌های مرتبط با مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم نان (Triticum aestivum)
بررسی الگوی بیان ژن‌های مرتبط با مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم نان (Triticum aestivum)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی قطعات برشی ژن 16S rRNA
بررسی تنوع آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی قطعات برشی ژن 16S rRNA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رد یابی تغییرات بیان ژن ویتلوژنین در کبد تاسماهی ایرانی نابالغ در مواجهه با ماده شبه استروژنی نونیل فنل
رد یابی تغییرات بیان ژن ویتلوژنین در کبد تاسماهی ایرانی نابالغ در مواجهه با ماده شبه استروژنی نونیل فنل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ابداع نشانگر‌های مبتنی بر توالی‌های بیان شده (ESTs) و غربال ژنتیکی برای چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) در ژنوم گیاهان
ابداع نشانگر‌های مبتنی بر توالی‌های بیان شده (ESTs) و غربال ژنتیکی برای چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) در ژنوم گیاهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2014-2)


نسبت مقاله‌ها در کنگره دوازدهم ژنتیک
نسبت مقاله‌ها در کنگره دوازدهم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد قره‌گل با استفاده از نشانگر PCR-RFLP
بررسی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد قره‌گل با استفاده از نشانگر PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی نقش تبادلی رادیکال‌های اکسیژن بر بیان برخی ژن‌های پاد اکسیدان در گندم
ارزیابی نقش تبادلی رادیکال‌های اکسیژن بر بیان برخی ژن‌های پاد اکسیدان در گندم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و بررسی خصوصیات آنزیمی برخی قارچ های بومی جداسازی شده از فرآیند تولید کمپوست
شناسایی و بررسی خصوصیات آنزیمی برخی قارچ های بومی جداسازی شده از فرآیند تولید کمپوست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه موقعیت اینترون‌ها در ژن‌های تیوردوکسین انگور
مطالعه موقعیت اینترون‌ها در ژن‌های تیوردوکسین انگور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر شوک حرارتی و تیمارهای هورمونی در انتقال ژن به ذرت )‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ Zea mays) توسط اگروباکتریوم
تاثیر شوک حرارتی و تیمارهای هورمونی در انتقال ژن به ذرت )‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ Zea mays) توسط اگروباکتریوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه جایگاه رده بندی ماهی کور غار ایران، Iranocypris typhlops، نسبت به جنس‌‌های Barbus و Garra با استفاده از ژن COI
مطالعه جایگاه رده بندی ماهی کور غار ایران، Iranocypris typhlops، نسبت به جنس‌‌های Barbus و Garra با استفاده از ژن COI
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه عملکرد ژن‌ AT1G77640 در آرابیدوپسیس
مطالعه عملکرد ژن‌ AT1G77640 در آرابیدوپسیس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتقال ژن بتاگلوکورونیداز (GUS) به کلروپلاست کاهوی (Lactuca sativa) ایرانی
انتقال ژن بتاگلوکورونیداز (GUS) به کلروپلاست کاهوی (Lactuca sativa) ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی گونه کفال طلایی (Risso.,1810) (Liza.aurata) در سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر‌های ریزماهواره
بررسی تنوع ژنتیکی گونه کفال طلایی (Risso.,1810) (Liza.aurata) در سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر‌های ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی کاکوتی L.) tenuior Ziziphora ( با استفاده از ویژگی های مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD
بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی کاکوتی L.) tenuior Ziziphora ( با استفاده از ویژگی های مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد پیشرفت و پارامترهای ژنتیکی صفات وزن پیله و وزن قشر پیله کرم ابریشم با استفاده از روش انتخاب انفرادی با اهداف مختلف
برآورد پیشرفت و پارامترهای ژنتیکی صفات وزن پیله و وزن قشر پیله کرم ابریشم با استفاده از روش انتخاب انفرادی با اهداف مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمون مکمل سازی برای بررسی نقش ژن احتمالی تیروزین آمینوترانسفراز در آرابیدوپسیس
آزمون مکمل سازی برای بررسی نقش ژن احتمالی تیروزین آمینوترانسفراز در آرابیدوپسیس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2012-11)


سخن سردبیر
سخن سردبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چندشکلی ژن فاکتور رشد شبه انسولین یک (IGF1) در مرغان بومی آذربایجان غربی
بررسی چندشکلی ژن فاکتور رشد شبه انسولین یک (IGF1) در مرغان بومی آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکان یابی ژن کنترل کننده فشردگی سنبله (dsp.ar) در ناحیه سانترومری کروموزوم H7 جو با استفاده از ریز تشابهات ژنومی و ژنومیکس مقایسه ای
مکان یابی ژن کنترل کننده فشردگی سنبله (dsp.ar) در ناحیه سانترومری کروموزوم H7 جو با استفاده از ریز تشابهات ژنومی و ژنومیکس مقایسه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تعدادی از CMS لاین‌های اصلاح‌شده برنج بر اساس رفتار عقیمی، باروری و خصوصیات آلوگامی (Oryza sativa L.)
ارزیابی تعدادی از CMS لاین‌های اصلاح‌شده برنج بر اساس رفتار عقیمی، باروری و خصوصیات آلوگامی (Oryza sativa L.)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه تاکسونومیکی ویروس موزاییک کوتولگی ذرت جدایه استان گلستان با سایر پوتی ویروس‌های غلات بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ′3 ژنوم
بررسی رابطه تاکسونومیکی ویروس موزاییک کوتولگی ذرت جدایه استان گلستان با سایر پوتی ویروس‌های غلات بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ′3 ژنوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی برخی جمعیت‌های یونجه زراعی (Medicago sativa L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک
بررسی تنوع ژنتیکی برخی جمعیت‌های یونجه زراعی (Medicago sativa L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات تنش‌های غیر زنده بر میزان و الگوی پروتئینی دو رقم گندم در مرحله گیاهچه
بررسی اثرات تنش‌های غیر زنده بر میزان و الگوی پروتئینی دو رقم گندم در مرحله گیاهچه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تشدید بیان ژن AtEXPA18 در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا
تشدید بیان ژن AtEXPA18 در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیت‌های لاله‌ی واژگون (Fritillaria imperialis) منطقه زاگرس با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD
بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیت‌های لاله‌ی واژگون (Fritillaria imperialis) منطقه زاگرس با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تشدید بیان ژن TYDC2 در گیاه دارویی خشخاش به منظور افزایش آلکالوئیدهای دارویی
تشدید بیان ژن TYDC2 در گیاه دارویی خشخاش به منظور افزایش آلکالوئیدهای دارویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی گندم نیای آژیلوپس تائوشی (Aegilops tauchii) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی گندم نیای آژیلوپس تائوشی (Aegilops tauchii) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی تعیین جنسیت ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius, Kessler, 1877) با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP
امکان سنجی تعیین جنسیت ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius, Kessler, 1877) با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

متاژنومیکس و کاربرد آن در شناسایی تنوع ژنتیکی اکوسیستم های میکروبی
متاژنومیکس و کاربرد آن در شناسایی تنوع ژنتیکی اکوسیستم های میکروبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2012-10)


بررسی امکان دستیابی به گزینش به کمک نشانگر برای صفت مقاومت به بیماری PVY در توتون با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
بررسی امکان دستیابی به گزینش به کمک نشانگر برای صفت مقاومت به بیماری PVY در توتون با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه محتوای DNA ژنومی و بررسی کاریولوژیک مورفوتیپ‌های گندمTriticum monococcum ایران
مطالعه محتوای DNA ژنومی و بررسی کاریولوژیک مورفوتیپ‌های گندمTriticum monococcum ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی امکان شناسایی نشانگر جنسی در ماهی خاویاری ایرانی Acipenser persicus (Borodin, 1897) با استفاده از روش AFLP
بررسی امکان شناسایی نشانگر جنسی در ماهی خاویاری ایرانی Acipenser persicus (Borodin, 1897) با استفاده از روش AFLP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های Pythium aphanidermatum Fitzp عامل مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه چغندرقند با استفاده از نشانگر تکثیر بین توالی تکراری ساده(ISSR)
بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های Pythium aphanidermatum Fitzp عامل مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه چغندرقند با استفاده از نشانگر تکثیر بین توالی تکراری ساده(ISSR)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر محافظتی ویتامین E بر یکپارچگی D‏NA اسپرم منجمد شده فیل ماهی(Huso huso) با استفاده از سنجش کامت قلیایی
بررسی اثر محافظتی ویتامین E بر یکپارچگی D‏NA اسپرم منجمد شده فیل ماهی(Huso huso) با استفاده از سنجش کامت قلیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پروتئوم پاسخ‌ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از تکنولوژی DIGE
بررسی پروتئوم پاسخ‌ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از تکنولوژی DIGE
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی شترهای دوکوهانه ایران
بررسی تنوع ژنتیکی شترهای دوکوهانه ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چند شکلی ژنتیکی در ناحیه کلروپلاستی petA-psaJ انار(Punica granatum)
چند شکلی ژنتیکی در ناحیه کلروپلاستی petA-psaJ انار(Punica granatum)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیان ژن LEA در ژنوتیپ‌های لوبیا (L. Phaseolus vulgaris) تحت تنش کمبود آب در مراحل رشد رویشی و زایشی
بیان ژن LEA در ژنوتیپ‌های لوبیا (L. Phaseolus vulgaris) تحت تنش کمبود آب در مراحل رشد رویشی و زایشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تنوع ژن سیتوکروم b در ماهیان شاه کولی(Alburnus chalcoides) رودخانه های هراز، شیرود و گزافرود به روش PCR-RFLP
مقایسه تنوع ژن سیتوکروم b در ماهیان شاه کولی(Alburnus chalcoides) رودخانه های هراز، شیرود و گزافرود به روش PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی پلی مورفیسم های C3435T و C1236T ژن MDR1 و اثر بر بیان این ژن در افراد ایرانی
بررسی فراوانی پلی مورفیسم های C3435T و C1236T ژن MDR1 و اثر بر بیان این ژن در افراد ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهکارهای بیوتکنولوژی در افزایش کارآیی گیاهان دارویی
راهکارهای بیوتکنولوژی در افزایش کارآیی گیاهان دارویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2012-7)


القای ژن رمزکننده عامل رونویسی OsVP1 توسط تنش خشکی و تیمار آبسیزیک اسید در مرحله گلدهی برنج
القای ژن رمزکننده عامل رونویسی OsVP1 توسط تنش خشکی و تیمار آبسیزیک اسید در مرحله گلدهی برنج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه‌‍‌‌های Xanthomonas oryzae pv. oryzae از مزارع برنج استان گیلان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD
مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه‌‍‌‌های Xanthomonas oryzae pv. oryzae از مزارع برنج استان گیلان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه ارتباطی زمان گلدهی و تنوع تک نوکلئوتیدی ژن‌های Ppd-H1، HvCO1 و HvGI در جو (H.Vulgare)
تجزیه ارتباطی زمان گلدهی و تنوع تک نوکلئوتیدی ژن‌های Ppd-H1، HvCO1 و HvGI در جو (H.Vulgare)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چند شکلی اگزون 9 و11 ژن گیرنده لپتین در مرغ بومی مازندران با روش PCR-RFLP
بررسی چند شکلی اگزون 9 و11 ژن گیرنده لپتین در مرغ بومی مازندران با روش PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه ارتباطی بین صفات ریخت سنجی و نشانگر‌های RAPD در سیاه‌ماهی Capoeta capoeta gracilis رودخانه تجن ساری
تجزیه ارتباطی بین صفات ریخت سنجی و نشانگر‌های RAPD در سیاه‌ماهی Capoeta capoeta gracilis رودخانه تجن ساری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگیری درون هسته‌ای پروتئین Agrobacterium VirD2در مدل ژنتیکی Saccharomyces cerevisiae
جایگیری درون هسته‌ای پروتئین Agrobacterium VirD2در مدل ژنتیکی Saccharomyces cerevisiae
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تراریزش گوجه‌فرنگی با استفاده از ناقل نوترکیب حاوی ژن‌های PR1، کیتیناز و گلوکاناز
تراریزش گوجه‌فرنگی با استفاده از ناقل نوترکیب حاوی ژن‌های PR1، کیتیناز و گلوکاناز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه چند شکلی ژن ABCG2 در گاو‌های نر نژاد هلشتاین ایران
مطالعه چند شکلی ژن ABCG2 در گاو‌های نر نژاد هلشتاین ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه و تحلیل منابعEST در گندم، برنج، پنبه و فستوکا تحت تنش خشکی به منظور بررسی بیان ژن و ژنومیکس عملکردی
تجزیه و تحلیل منابعEST در گندم، برنج، پنبه و فستوکا تحت تنش خشکی به منظور بررسی بیان ژن و ژنومیکس عملکردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع و ارتباط زیرگونه‌های جو زراعی (H. vulgare) با استفاده از ژن استیل کوآنزیم‌آکربوکسیلاز سیتوسولی و پلاستیدی
بررسی تنوع و ارتباط زیرگونه‌های جو زراعی (H. vulgare) با استفاده از ژن استیل کوآنزیم‌آکربوکسیلاز سیتوسولی و پلاستیدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط چند شکلی ژن IGFBP-3 با مقدار تولید کرک در بز کرکی راینی
ارتباط چند شکلی ژن IGFBP-3 با مقدار تولید کرک در بز کرکی راینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از مدل توارثی بی نهایت ژنگاه با اثرات جزیی (Infinitesimal model) تا انتخاب ژنومیک (Genomic selection)
از مدل توارثی بی نهایت ژنگاه با اثرات جزیی (Infinitesimal model) تا انتخاب ژنومیک (Genomic selection)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2012-4)


بررسی ارتباط چند شکلی آللی ژن DGAT1 با بیماری ورم پستان در جمعیت گاو‌های هلشتاین ایران
بررسی ارتباط چند شکلی آللی ژن DGAT1 با بیماری ورم پستان در جمعیت گاو‌های هلشتاین ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روابط ژنتیکی بین ارقام و ژنوتیپ های امید بخش بادام با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD
بررسی روابط ژنتیکی بین ارقام و ژنوتیپ های امید بخش بادام با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی میزان بیان ژن کاتالاز وصفات مورفولوژیکی تحت تنش شوری در دو رقم مقاوم و حساس گندم نان
ارزیابی میزان بیان ژن کاتالاز وصفات مورفولوژیکی تحت تنش شوری در دو رقم مقاوم و حساس گندم نان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکان‌یابی برخی ژن‌های کنترل کننده محتوای پروتئین دانه در گندم دوروم با استفاده از جمعیت لاین‌های هاپلوئید مضاعف
مکان‌یابی برخی ژن‌های کنترل کننده محتوای پروتئین دانه در گندم دوروم با استفاده از جمعیت لاین‌های هاپلوئید مضاعف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تنوع ژن سیتوکروم b در ماهیان شاه کولی(Alburnus chalcoides) رودخانه های هراز، شیرود و گزافرود به روش PCR-RFLP
مقایسه تنوع ژن سیتوکروم b در ماهیان شاه کولی(Alburnus chalcoides) رودخانه های هراز، شیرود و گزافرود به روش PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتقال ژن جهش‌یافته aroAباکتریایی به کمکAgrobacterium tumefaciens به گیاه گلرنگ
انتقال ژن جهش‌یافته aroAباکتریایی به کمکAgrobacterium tumefaciens به گیاه گلرنگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی آلل‌های خود ناسازگاری در ژنوتیپ‌های آلو (تجاری و بومی) با استفاده از تکثیر آلل‌ها به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
شناسایی آلل‌های خود ناسازگاری در ژنوتیپ‌های آلو (تجاری و بومی) با استفاده از تکثیر آلل‌ها به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تراریزش گیاه گندم با استفاده از تفنگ ژنی به منظور انتقال ژن‌های کیتیناز و گلوکاناز
تراریزش گیاه گندم با استفاده از تفنگ ژنی به منظور انتقال ژن‌های کیتیناز و گلوکاناز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌‌کننده صفت درصد قشر پیله در کرم ‌ابریشم (Bombyx mori L.) به‌کمک نشانگر‌های AFLP
مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌‌کننده صفت درصد قشر پیله در کرم ‌ابریشم (Bombyx mori L.) به‌کمک نشانگر‌های AFLP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع و روابط بین پارامترهای سیتوژنتیکی در گیاه ماریتیغال
بررسی تنوع و روابط بین پارامترهای سیتوژنتیکی در گیاه ماریتیغال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه مایکوباکتریوم بویس سویه مورد استفاده در تولید توبرکولین گاوی موسسه رازی
مطالعه مایکوباکتریوم بویس سویه مورد استفاده در تولید توبرکولین گاوی موسسه رازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پنبه تراریخته، جنبه‌های علمی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران و کشور‌های در حال توسعه
پنبه تراریخته، جنبه‌های علمی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران و کشور‌های در حال توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2012-1)


بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی و هترومورفیسم‌های موجود در 140 زوج دارای سقط مکرر خودبخودی و مقایسه آن با افراد کنترل
بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی و هترومورفیسم‌های موجود در 140 زوج دارای سقط مکرر خودبخودی و مقایسه آن با افراد کنترل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع نوترکیبی ژنتیکی در نقشه پیوستگی نشانگرهای مبتنی بر چندشکلی تک نوکلئوتیدی حاصل از جمعیت لاین‌های اینبرد نوترکیب ذرت
بررسی تنوع نوترکیبی ژنتیکی در نقشه پیوستگی نشانگرهای مبتنی بر چندشکلی تک نوکلئوتیدی حاصل از جمعیت لاین‌های اینبرد نوترکیب ذرت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی برخی شاخص‌های خسارت سلولی تحت تنش سرما در نخود جم
بررسی برخی شاخص‌های خسارت سلولی تحت تنش سرما در نخود جم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ساختار و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های یونجه زراعی (Medicago sativa L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR
مطالعه ساختار و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های یونجه زراعی (Medicago sativa L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی صحت آمیخته‌گری بین قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss و ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius با استفاده از روش مولکولی PCR-RAPD
بررسی صحت آمیخته‌گری بین قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss و ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius با استفاده از روش مولکولی PCR-RAPD
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های جهش یافته سویا با قدرت تثبیت ازت بالا با استفاده از نشانگر ملکولی RAPD
بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های جهش یافته سویا با قدرت تثبیت ازت بالا با استفاده از نشانگر ملکولی RAPD
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی جهش در کدون 13 ژن K-ras در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شمال شرق ایران
بررسی جهش در کدون 13 ژن K-ras در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزینش والدین و پیش‌بینی نمود نتاج بر اساس نشانگرهایEST-SSR و مقایسه آن با انتخاب فنوتیپی در فسکیوی بلند (Festuca arundinacea)
گزینش والدین و پیش‌بینی نمود نتاج بر اساس نشانگرهایEST-SSR و مقایسه آن با انتخاب فنوتیپی در فسکیوی بلند (Festuca arundinacea)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی احتمال وجود چندشکلی در ژن‌های FecXI و FecXH مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال
بررسی احتمال وجود چندشکلی در ژن‌های FecXI و FecXH مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند شال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط میان چندشکلی VNTR از اینترون چهارم و چندشکلی T:G اگزون هفتم از ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی و سقط مکرر در زنان مبتلا مراجعه
بررسی ارتباط میان چندشکلی VNTR از اینترون چهارم و چندشکلی T:G اگزون هفتم از ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی و سقط مکرر در زنان مبتلا مراجعه
| [Abstract-FA] | [XML] |

متیلاسیون DNA: سرطان، پیری و رژیم غذائی
متیلاسیون DNA: سرطان، پیری و رژیم غذائی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2011-10)


ارزیابی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی ختمی(Althaea & Alcea spp L.) با استفاده از نشانگر‌های AFLP
ارزیابی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی ختمی(Althaea & Alcea spp L.) با استفاده از نشانگر‌های AFLP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی چند‌شکلی ژن‌های هورمون رشد، Pit-1 و بتالاکتوگلوبولین در گاوهای هلشتاین
شناسایی چند‌شکلی ژن‌های هورمون رشد، Pit-1 و بتالاکتوگلوبولین در گاوهای هلشتاین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ژن‌های احتمالی کنترل‌کننده جنسیت در نخل خرما(Phoenix dactylifera L.) با استفاده از نشانگرهای دی.ان.ا با آغازگرهای اختیاری
بررسی ژن‌های احتمالی کنترل‌کننده جنسیت در نخل خرما(Phoenix dactylifera L.) با استفاده از نشانگرهای دی.ان.ا با آغازگرهای اختیاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه توالی 5´UTR در انسان، گوسفند و گیاه آرابیدوپسیس و بررسی علت عبور ماشین ریبوزوم از uAUG
تجزیه توالی 5´UTR در انسان، گوسفند و گیاه آرابیدوپسیس و بررسی علت عبور ماشین ریبوزوم از uAUG
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خصوصیات کروموزومی و کاریوتیپ در گونه بومی ریواس Rheum ribes
بررسی خصوصیات کروموزومی و کاریوتیپ در گونه بومی ریواس Rheum ribes
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط چند شکلی های ژن گرلین با صفات مرتبط با رشد در مرغان بومی مازندران
ارتباط چند شکلی های ژن گرلین با صفات مرتبط با رشد در مرغان بومی مازندران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات شوری بر الگوی پروتئین برگ در Aegilops tauschii
اثرات شوری بر الگوی پروتئین برگ در Aegilops tauschii
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی بیماری‌های ژنتیکی در کودکان بستری در بخش اطفال
بررسی فراوانی بیماری‌های ژنتیکی در کودکان بستری در بخش اطفال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی T/C و A/C از ژن PPARGC1A با ترکیب و تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران
ارتباط چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی T/C و A/C از ژن PPARGC1A با ترکیب و تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصول و تکنیک‌های به دام‌اندازی ژن‌ها و آخرین پیشرفت‌های این متد
اصول و تکنیک‌های به دام‌اندازی ژن‌ها و آخرین پیشرفت‌های این متد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2011-7)


بررسی تنوع ژنتیکی توده های نخود زراعی بومی ایران با استفاده از نشانگر ملکولی ISSR
بررسی تنوع ژنتیکی توده های نخود زراعی بومی ایران با استفاده از نشانگر ملکولی ISSR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

همسانه سازی و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ساختاری یک ژن تیوردوکسین نوع h، متعلق به زیرگروه I از بافت حبه انگور Vitis vinifera L رقم عسکری
همسانه سازی و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ساختاری یک ژن تیوردوکسین نوع h، متعلق به زیرگروه I از بافت حبه انگور Vitis vinifera L رقم عسکری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زراعی و مورفولوژیکی در بخشی از ژرمپلاسم کلکسیون گندم بانک ژن گیاهی ملی ایران
بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زراعی و مورفولوژیکی در بخشی از ژرمپلاسم کلکسیون گندم بانک ژن گیاهی ملی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تشابه ژنتیکی بر اساس داده های شجره ای و تعداد محدودی نشانگر ریز ماهواره مولکولی
مطالعه تشابه ژنتیکی بر اساس داده های شجره ای و تعداد محدودی نشانگر ریز ماهواره مولکولی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی کمی الگوی بیان ژن سوکروز سینتاز تحت تنش سرما در گیاه نخود
ارزیابی کمی الگوی بیان ژن سوکروز سینتاز تحت تنش سرما در گیاه نخود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند زندی
برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند زندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش های تجزیه خوش های و امی در تعیین پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم در مناطق دیم نیمه گرمسیر ایران
کاربرد روش های تجزیه خوش های و امی در تعیین پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم در مناطق دیم نیمه گرمسیر ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه مولکولی اولیه P.(penaeus) semisulcatus خلیج فارس و زیرگونه آن P.(penaeus)semisulcatuspersicus با استفاده از 16 S rRNA میتوکندریایی
مقایسه مولکولی اولیه P.(penaeus) semisulcatus خلیج فارس و زیرگونه آن P.(penaeus)semisulcatuspersicus با استفاده از 16 S rRNA میتوکندریایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه ژنتیکی مقاومت به نژاد E0A4+ زرنگ زرد در گندم نان
تجزیه ژنتیکی مقاومت به نژاد E0A4+ زرنگ زرد در گندم نان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ویژگی ها و عملکرد ملکولی فاکتور کپیه برداری PPARγ در انسان
ویژگی ها و عملکرد ملکولی فاکتور کپیه برداری PPARγ در انسان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2011-4)


تحریک اجزای دفاع سیستمیک اکتسابی (SAR) در توتون سامسون دارای ژن مقاومت N توسط ویروس Y سیب زمینی (PVY)
تحریک اجزای دفاع سیستمیک اکتسابی (SAR) در توتون سامسون دارای ژن مقاومت N توسط ویروس Y سیب زمینی (PVY)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه پروتئوم دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L) تحت تنش شوری
تجزیه پروتئوم دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L) تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین اثر متقابل ژنوتیپ x محیط با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری پایداری فنوتیپی در ژنوتیپ های عدس
تعیین اثر متقابل ژنوتیپ x محیط با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری پایداری فنوتیپی در ژنوتیپ های عدس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پسوروز مرکبات در استان گلستان
ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پسوروز مرکبات در استان گلستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه ژنتیکی تحمل به خشکی در پنبه های الیاف متوسط با استفاده از تلاقی های دای آلل
تجزیه ژنتیکی تحمل به خشکی در پنبه های الیاف متوسط با استفاده از تلاقی های دای آلل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تنوع ژنتیکی گاوهای هلشتاین و بومی استان کرمان با نشانگرهای ISSR
ارزیابی تنوع ژنتیکی گاوهای هلشتاین و بومی استان کرمان با نشانگرهای ISSR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه ارتباطی صفات زراعی با نشانگرهای ریز ماهواره در جوهای بومی ایران
تجزیه ارتباطی صفات زراعی با نشانگرهای ریز ماهواره در جوهای بومی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیان پروتیین پوششی و پروتیین غیر ساختمانی NS4 ویروس نوارک ایرانی گندم در باکتری Escherichia coli
بیان پروتیین پوششی و پروتیین غیر ساختمانی NS4 ویروس نوارک ایرانی گندم در باکتری Escherichia coli
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ردیابی همزمان چند ویروس مهم در سیب زمینی به کمک Multiplex RT-PCR و مقایسه آن با آزمون سرولوژیکی الایزا
ردیابی همزمان چند ویروس مهم در سیب زمینی به کمک Multiplex RT-PCR و مقایسه آن با آزمون سرولوژیکی الایزا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پروتیین های شوک حرارتی و نقش آن در تنش های محیطی غیر زنده
پروتیین های شوک حرارتی و نقش آن در تنش های محیطی غیر زنده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ﭘروتیین های شوک حرارتی و نقش آن در تنش های محیطی غیر زنده
ﭘروتیین های شوک حرارتی و نقش آن در تنش های محیطی غیر زنده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2011-1)


شناسایی چند شکلیٍ ناحیه اگزون و اینترون 4 ژن بتالاکتوگلوبولین و ارتباط آن با صفات وابسته به شیر در گاو هلشتاین
شناسایی چند شکلیٍ ناحیه اگزون و اینترون 4 ژن بتالاکتوگلوبولین و ارتباط آن با صفات وابسته به شیر در گاو هلشتاین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی کمی الگوی بیان ژن های بتاگالاکتوزیداز و بتا گلوکوزیداز تحت تنش سرما در گیاه نخود
ارزیابی کمی الگوی بیان ژن های بتاگالاکتوزیداز و بتا گلوکوزیداز تحت تنش سرما در گیاه نخود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تغییرات کمی در میزان رونوشت دو ژن رمز کننده عوامل رونویسی دخیل در القاء بیان ژن های مقاومت به تنش شوری در گندم
ارزیابی تغییرات کمی در میزان رونوشت دو ژن رمز کننده عوامل رونویسی دخیل در القاء بیان ژن های مقاومت به تنش شوری در گندم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر سیلیکون در افزایش تحمل به خشکی در مرحله ی دو برگی گیاه جو
تاثیر سیلیکون در افزایش تحمل به خشکی در مرحله ی دو برگی گیاه جو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پلی مورفیسم در ژن PEPCK-C طیور بومی منطقه سیستان و بلوچستان
بررسی پلی مورفیسم در ژن PEPCK-C طیور بومی منطقه سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه سیتوژنتیکی برخی از گونه های زیر جنس بادام
مطالعه سیتوژنتیکی برخی از گونه های زیر جنس بادام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

همبستگی آلل های پراکسیداز و توالی های ساده تکرار شونده درتنوع سوماکلونال حاصل از کشت درون شیشه
همبستگی آلل های پراکسیداز و توالی های ساده تکرار شونده درتنوع سوماکلونال حاصل از کشت درون شیشه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انگشت نگاری DNA ارقام متحمل و حساس به خشکی گندم با استفاده از نشانگرهای بین ریز ماهواره ای ISSR
انگشت نگاری DNA ارقام متحمل و حساس به خشکی گندم با استفاده از نشانگرهای بین ریز ماهواره ای ISSR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کمی بیان ژن های کاندید مقاومت به بلایت فوزاریومی گندم در پاسخ به DON
بررسی کمی بیان ژن های کاندید مقاومت به بلایت فوزاریومی گندم در پاسخ به DON
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پروتئین های دهیدرین و نقش آن در تحمل گیاهان به تنش های دمایی
پروتئین های دهیدرین و نقش آن در تحمل گیاهان به تنش های دمایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2010-10)


بررسی وضعیت تکثیر 17 نشانگر ریز ماهواره مختص کروموزوم Y گاوی در گوسفند
بررسی وضعیت تکثیر 17 نشانگر ریز ماهواره مختص کروموزوم Y گاوی در گوسفند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روابط فیلوژنتیکی قارچ با استفاده از آنالیز توالی ژن MAT در ایران
بررسی روابط فیلوژنتیکی قارچ با استفاده از آنالیز توالی ژن MAT در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین آلل های جدید در جایگاه ژنی گاو سیستانی ایران بر اساس روش های مبتنی بر شناسایی مولکولی
تعیین آلل های جدید در جایگاه ژنی گاو سیستانی ایران بر اساس روش های مبتنی بر شناسایی مولکولی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه رایانه ای دومین ایزوفرم رمزکننده آنتی پورترNa/H واکئولی گیاهی جدا شده از یک گیاه هالوفیت با همتای آن در گندم
مقایسه رایانه ای دومین ایزوفرم رمزکننده آنتی پورترNa/H واکئولی گیاهی جدا شده از یک گیاه هالوفیت با همتای آن در گندم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی، عامل پوسیدگی ذغالی سویا، با استفاده از نشانگرهای ISSR , rep-PCR
بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی، عامل پوسیدگی ذغالی سویا، با استفاده از نشانگرهای ISSR , rep-PCR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی جمعیت هایTriticum dicoccoides برای ژن مقاومت به زنگ زرد Yr15 با استفاده از نشانگرهای اختصاصی SC792
ارزیابی جمعیت هایTriticum dicoccoides برای ژن مقاومت به زنگ زرد Yr15 با استفاده از نشانگرهای اختصاصی SC792
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه و تحلیل چند متغیره صفات سیتوژنتیک جمعیت های مختلف کرفس کوهی
تجزیه و تحلیل چند متغیره صفات سیتوژنتیک جمعیت های مختلف کرفس کوهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی ساختار کوواریانس اثرات نشانگرهای DNA در بین صفات همبسته با استفاده از یک مدل تحلیل عاملی تصادفی
مدل سازی ساختار کوواریانس اثرات نشانگرهای DNA در بین صفات همبسته با استفاده از یک مدل تحلیل عاملی تصادفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین میزان ژن‌های ناحیه اساسی کروموزوم 21 در نمونه‌های جنینی CVS با استفاده از روشPCR quantitative Real -time
تعیین میزان ژن‌های ناحیه اساسی کروموزوم 21 در نمونه‌های جنینی CVS با استفاده از روشPCR quantitative Real -time
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر محیط بر ژنوم
اثر محیط بر ژنوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2010-7)


مقایسه کارایی دو نشانگر پروتئین های ذخیره ای و ریزماهواره ها در ارزیابی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپهای گندم نان
مقایسه کارایی دو نشانگر پروتئین های ذخیره ای و ریزماهواره ها در ارزیابی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپهای گندم نان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی امکان تعیین مارکر جنسیت در تاسماهی ایرانی با استفاده از روش cDNA-AFLP
بررسی امکان تعیین مارکر جنسیت در تاسماهی ایرانی با استفاده از روش cDNA-AFLP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی چند شکلی در نشانگرهای ریزماهواره ای مرتبط به زیر واحدهای -A? و -B? اینهیبین/اکتیوین روی کروموزوم­های 2 و 4 در گو
شناسایی چند شکلی در نشانگرهای ریزماهواره ای مرتبط به زیر واحدهای -A? و -B? اینهیبین/اکتیوین روی کروموزوم­های 2 و 4 در گو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در یونجه های زراعی ایران
شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در یونجه های زراعی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی در چهار جمعیت بز کرکی رائینی با استفاده از لوکوس های بین ریزماهواره(ISSR)
بررسی تنوع ژنتیکی در چهار جمعیت بز کرکی رائینی با استفاده از لوکوس های بین ریزماهواره(ISSR)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشی از تشخیص سیتوژنتیکی و بالینی بیماری با دوپلیکیشن
گزارشی از تشخیص سیتوژنتیکی و بالینی بیماری با دوپلیکیشن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی کلمه در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی کلمه در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی مکان هایی ژنی مرتبط با جوانه زنی برنج در شرایط غیر هوازی
شناسایی مکان هایی ژنی مرتبط با جوانه زنی برنج در شرایط غیر هوازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ملکولی بیماری PKU در جمعیت ایرانی:گزارش موردی از شناسایی جهش جدید در ژنPAH در دو خانواده ایرانی
بررسی ملکولی بیماری PKU در جمعیت ایرانی:گزارش موردی از شناسایی جهش جدید در ژنPAH در دو خانواده ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتقال ژن به پلاستید در گیاهان :مرور کامل بر مکانیسم و پیشرفتهای حاصل و محدودیتهای موجود
انتقال ژن به پلاستید در گیاهان :مرور کامل بر مکانیسم و پیشرفتهای حاصل و محدودیتهای موجود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2010-4)


بررسی تنوع صفات مرفولوژیک و شناسایی روابط این صفات در کلکسیون هسته نخود کابلی بانک ژن گیاهی ملی ایرانی
بررسی تنوع صفات مرفولوژیک و شناسایی روابط این صفات در کلکسیون هسته نخود کابلی بانک ژن گیاهی ملی ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی یک ژن جدید رمز کننده H/Na antiporter واکئولی گیاهی
تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی یک ژن جدید رمز کننده H/Na antiporter واکئولی گیاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر انتخاب بوسیله شاخص در سطح لاین ها بر عملکرد آمیخته های تجاری کرم ابریشم
تأثیر انتخاب بوسیله شاخص در سطح لاین ها بر عملکرد آمیخته های تجاری کرم ابریشم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه الگوی پروتئوم برگی رقم جوی افضل تحت تنش شوری
مطالعه الگوی پروتئوم برگی رقم جوی افضل تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزان اثر ژن GDF9 روی دوقلو زایی و صفات وزنی در گوسفند سنجابی
میزان اثر ژن GDF9 روی دوقلو زایی و صفات وزنی در گوسفند سنجابی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای ساختار ژنتیکی ماهی سیم دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
بررسی مقایسه ای ساختار ژنتیکی ماهی سیم دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های گردو(Juglans regia)با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های گردو(Juglans regia)با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی میزان مشارکت موثر مولدین و ردیابی قرابت ژنتیکی آنها با نسل f1 در شیوه تکثیر مصنوعی ماهی آزاد دریای خزر با استفاد
ارزیابی میزان مشارکت موثر مولدین و ردیابی قرابت ژنتیکی آنها با نسل f1 در شیوه تکثیر مصنوعی ماهی آزاد دریای خزر با استفاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار، راهکارها و چالش های موجود
شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار، راهکارها و چالش های موجود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2010-1)


اثر تنش آب در فعالیت آنزیم های ضد اکسنده در دوره زایشی گیاه جو در شرایط مزرعه
اثر تنش آب در فعالیت آنزیم های ضد اکسنده در دوره زایشی گیاه جو در شرایط مزرعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و ساخت حامل لنتی ویروس اینتگراز منفی جهت استفاده در ژن درمانی
طراحی و ساخت حامل لنتی ویروس اینتگراز منفی جهت استفاده در ژن درمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی کمی الگوی تظاهر و تجزیه in silico عناصر موجود درناحیه راه انداز ژن انتقال دهنده کربوهیدرات در شرایط سرمادهی در گ
ارزیابی کمی الگوی تظاهر و تجزیه in silico عناصر موجود درناحیه راه انداز ژن انتقال دهنده کربوهیدرات در شرایط سرمادهی در گ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه مدل خطی-خطی با مدل خطی-آستانه ای در برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی با استفاده از داده های شبیه سازی شده
مقایسه مدل خطی-خطی با مدل خطی-آستانه ای در برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی با استفاده از داده های شبیه سازی شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روابط بین اجزاء مقاومت نسبت به بیماری زنگ زرد در گندمهای بومی ایران
بررسی روابط بین اجزاء مقاومت نسبت به بیماری زنگ زرد در گندمهای بومی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ژنوتیپ کردن انتخابی در گزینش بکمک نشانگرهای مولکولی طی آزمون نتایج گاوهای نر جوان
ژنوتیپ کردن انتخابی در گزینش بکمک نشانگرهای مولکولی طی آزمون نتایج گاوهای نر جوان
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تغییر بیان ژنها در گیاه یونجه یکساله بر علیه باکتری بیماریزای Ralestonia solanacearum
بررسی تغییر بیان ژنها در گیاه یونجه یکساله بر علیه باکتری بیماریزای Ralestonia solanacearum
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2009-10)


بررسی سیتوکینین ها بر تولید کالوس و جنین رویشی در چند رقم خرمای ایرانی
بررسی سیتوکینین ها بر تولید کالوس و جنین رویشی در چند رقم خرمای ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD
بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تغییرات الگوی نواری زیر واحدهای گلوتنین دارای وزن ملکولی بالا توسط جایگزینی کروموزومی در ارقام گندم
بررسی تغییرات الگوی نواری زیر واحدهای گلوتنین دارای وزن ملکولی بالا توسط جایگزینی کروموزومی در ارقام گندم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پلی مورفیسم نواحی اینترون 1 و4 ژن هورمون رشد در مرغ های بومی استان های اصفهان و مازندران
بررسی پلی مورفیسم نواحی اینترون 1 و4 ژن هورمون رشد در مرغ های بومی استان های اصفهان و مازندران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ملکولی برخی ژنوتیپ های انبه ایران با استفاده از مارکرهای ریز ماهواره
ارزیابی ملکولی برخی ژنوتیپ های انبه ایران با استفاده از مارکرهای ریز ماهواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توالی یابی فاکتور رشد شبه انسولین-یکIGF-I در فیل ماهی Husohuso و بررسی بیان آن در بافتهای مختلف
توالی یابی فاکتور رشد شبه انسولین-یکIGF-I در فیل ماهی Husohuso و بررسی بیان آن در بافتهای مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میکروسپور: سلولی هاپلویید با کاربردهای متنوع در ژنتیک و اصلاح نباتات
میکروسپور: سلولی هاپلویید با کاربردهای متنوع در ژنتیک و اصلاح نباتات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2009-7)


بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های گندم سرداری با استفاده از مارکر مولکولی AFLP
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های گندم سرداری با استفاده از مارکر مولکولی AFLP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جهش زایی هدف دار و بررسی عملکرد پروتئین ریبوزومی L3 گوجه فرنگی در مخمر در راستای ایجاد تحمل به دی اکسی نیوالنول
جهش زایی هدف دار و بررسی عملکرد پروتئین ریبوزومی L3 گوجه فرنگی در مخمر در راستای ایجاد تحمل به دی اکسی نیوالنول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تنوع مولکولی گل محمدی با نشانگرهای RAPD و مرفولوژیکی
تنوع مولکولی گل محمدی با نشانگرهای RAPD و مرفولوژیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیان ژن انسانی فعال کننده پلاسمینوژن بافتی(tPA)در گیاه توتون تراریخته
بیان ژن انسانی فعال کننده پلاسمینوژن بافتی(tPA)در گیاه توتون تراریخته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فناوری آرایه های تنوع(DArT): روشی پرتوان در استفاده مؤثر از خزانه ژن گیاهی زراعی
فناوری آرایه های تنوع(DArT): روشی پرتوان در استفاده مؤثر از خزانه ژن گیاهی زراعی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2009-4)


به بهانه برگزاری کنگره یازدهم ژنتیک
به بهانه برگزاری کنگره یازدهم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی ژن های مقاومت کاندید در ارقام محک جهانی سولانوم دمیسوم با روش Effectoromics
شناسایی ژن های مقاومت کاندید در ارقام محک جهانی سولانوم دمیسوم با روش Effectoromics
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

باندهای هترودوپلکس ریزماهواره در هیبریدهای برنج
باندهای هترودوپلکس ریزماهواره در هیبریدهای برنج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز ملکولی جهش های شایع ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز(PAH)در جمعیت ایرانی
آنالیز ملکولی جهش های شایع ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز(PAH)در جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کلمه دریای خزر در ایران با استفاده از روش RAPD
بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کلمه دریای خزر در ایران با استفاده از روش RAPD
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بیان ژن های قابل القاء توسط تنش شوری طولانی مدت در دو رقم حساس و متحمل گندم
بررسی بیان ژن های قابل القاء توسط تنش شوری طولانی مدت در دو رقم حساس و متحمل گندم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی رتروترنسپوزون ها به عنوان نشانگرهای ملکولی در گندم
ارزیابی رتروترنسپوزون ها به عنوان نشانگرهای ملکولی در گندم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رتروترانسپوزون های گیاهی
رتروترانسپوزون های گیاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2009-1)


سخن سردبیر
سخن سردبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان خویشاوندی ژنوم های تریتی پایروم(EbEb)،تریکالیته(RR) و گندم(ABD) با استفاده از مارکرهای مولکولی مبتنی بر PCR
بررسی میزان خویشاوندی ژنوم های تریتی پایروم(EbEb)،تریکالیته(RR) و گندم(ABD) با استفاده از مارکرهای مولکولی مبتنی بر PCR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی نشانگرهای ملکولی پیوسته با سیتو پلاسم نر عقیمWA در برنج و تولید نشانگرهای اختصاصی SCAR
شناسایی نشانگرهای ملکولی پیوسته با سیتو پلاسم نر عقیمWA در برنج و تولید نشانگرهای اختصاصی SCAR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عدم وقوع جهش اللی در ژن های بورولا(FecB)و اینوردل(FecXI) در گوسفند نژاد لری-بختیاری
عدم وقوع جهش اللی در ژن های بورولا(FecB)و اینوردل(FecXI) در گوسفند نژاد لری-بختیاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه پیوستگی بین نشانگرهای ریز ماهواره SSR و QTL های اجزای عملکرد در برنج(Oriza sativa)
مطالعه پیوستگی بین نشانگرهای ریز ماهواره SSR و QTL های اجزای عملکرد در برنج(Oriza sativa)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تبارزایی لیسیوم های دنیای قدیم بر اساس توالی ناحیه ITS و trnL-trnf
بررسی تبارزایی لیسیوم های دنیای قدیم بر اساس توالی ناحیه ITS و trnL-trnf
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد روند ژنتیکی و محیطی برخی صفات رشد در گوسفند کردی
برآورد روند ژنتیکی و محیطی برخی صفات رشد در گوسفند کردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طیف سنج جرمی و کاربرد آن در پروتئومیکس
طیف سنج جرمی و کاربرد آن در پروتئومیکس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2008-10)


طراحی و تهیه سازه اولئوسین-اینترفرون گاما و انتقال آن به گیاه کلزا
طراحی و تهیه سازه اولئوسین-اینترفرون گاما و انتقال آن به گیاه کلزا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنیSrRNa12 و SrRNA16 از DNA میتوکندری
تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنیSrRNa12 و SrRNA16 از DNA میتوکندری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و توده های یونجه های(Medicage satival.) تحت کشت در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و توده های یونجه های(Medicage satival.) تحت کشت در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین جنسیت قناری با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی
تعیین جنسیت قناری با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکان یابی QTL های کنترل کننده محتوای کلروفیل بگ در مراحل گیاهچه و زایشی برنج تحت تنش شوری
مکان یابی QTL های کنترل کننده محتوای کلروفیل بگ در مراحل گیاهچه و زایشی برنج تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اختلالات کروموزومی ساب تلومریک در تعدادی از بیماران ایرانی مبتلا به عقب ماندگی ذهنی با علت نامشخص با استفاده از رو
بررسی اختلالات کروموزومی ساب تلومریک در تعدادی از بیماران ایرانی مبتلا به عقب ماندگی ذهنی با علت نامشخص با استفاده از رو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر روش های بهنژادی مدرن گل و گیاهان زینتی
مروری بر روش های بهنژادی مدرن گل و گیاهان زینتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2008-5)


تفکرات مؤثر بر پژوهش (قسمت سوم)
تفکرات مؤثر بر پژوهش (قسمت سوم)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بیان ژن مهار کننده بافتی نوع یک ( TIMPI ) در نمونه های ریوی مصدومین شیمیایی مواجه شده با گاز خردل
بررسی بیان ژن مهار کننده بافتی نوع یک ( TIMPI ) در نمونه های ریوی مصدومین شیمیایی مواجه شده با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزینش همزمان هیبریدهای ذرت سیلیویی برای عملکرد و پایداری
گزینش همزمان هیبریدهای ذرت سیلیویی برای عملکرد و پایداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه نشانگرهای مولکولی ERIC ، ISSR ، RAPO در بررسی تنوع ژنتیکی قارچ Rhizoctonia solatani AGI.IA
مقایسه نشانگرهای مولکولی ERIC ، ISSR ، RAPO در بررسی تنوع ژنتیکی قارچ Rhizoctonia solatani AGI.IA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه ارتباطی بین صفات زراعی مهم و نشانگرهای رتروترانسپوزونی SSAP در نمونه های گندم دوروم
تجزیه ارتباطی بین صفات زراعی مهم و نشانگرهای رتروترانسپوزونی SSAP در نمونه های گندم دوروم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه میزان مقاومت به بیماری گراسری و عملکرد برخی ازترکیبات ژنتیکی کرم ابریشم در ایران
مقایسه میزان مقاومت به بیماری گراسری و عملکرد برخی ازترکیبات ژنتیکی کرم ابریشم در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش فعالیت احتمالی ترانسپوزون ها هنگام کالوس زایی در سیب زمینی تریپلویید
گزارش فعالیت احتمالی ترانسپوزون ها هنگام کالوس زایی در سیب زمینی تریپلویید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میکرو گلیا ، دمانس همراه با HIV و تازه های درمان
میکرو گلیا ، دمانس همراه با HIV و تازه های درمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2008-4)


گرایش به رشته‌های علوم زیستی
گرایش به رشته‌های علوم زیستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روابط ژنتیکی ارقام گندم نان بر اساس تنوع اللی نشانگرهای ریزماهواره
بررسی روابط ژنتیکی ارقام گندم نان بر اساس تنوع اللی نشانگرهای ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی ریزحذف های کروموزوم V در مردان نابارور ایرانی مبتلا به آزواسپرمی و الیگواسپرمی
بررسی فراوانی ریزحذف های کروموزوم V در مردان نابارور ایرانی مبتلا به آزواسپرمی و الیگواسپرمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بر همزدگی تفرق بر اثر جهش در ژن های خانواده VIN 7 در آرابیدوپسیس تالیانا ( Arabidopsis thaliana )
بر همزدگی تفرق بر اثر جهش در ژن های خانواده VIN 7 در آرابیدوپسیس تالیانا ( Arabidopsis thaliana )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقدماتی پروتئوم بافت گناد تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus )
بررسی مقدماتی پروتئوم بافت گناد تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پلی مورفیسم ژن های چرخه اسید فولیک در عدم تفرق صحیح کروموزوم21 در بیماران سندرم داون
بررسی پلی مورفیسم ژن های چرخه اسید فولیک در عدم تفرق صحیح کروموزوم21 در بیماران سندرم داون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های Aegilops crassa ایران با استفاده از مارکرهای SSR
بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های Aegilops crassa ایران با استفاده از مارکرهای SSR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اساس و کاربرد سیستم دوگانه در مخمر
اساس و کاربرد سیستم دوگانه در مخمر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2008-1)


ارتباط ناهنجاری کروموزوم 8 با پیش آگهی در سرطان پستان
ارتباط ناهنجاری کروموزوم 8 با پیش آگهی در سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی کاوشگر FISH مختص کروموزوم Y گاوی در ایران
معرفی کاوشگر FISH مختص کروموزوم Y گاوی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انگشت نگاری DNA ارقام گیلاس با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD
انگشت نگاری DNA ارقام گیلاس با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های انگور ایرانی با استفاده از نشانگر ریزماهواره
تعیین تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های انگور ایرانی با استفاده از نشانگر ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن بره های نژاد لری بختیاری با استفاده از مدل تابعیت تصادفی
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن بره های نژاد لری بختیاری با استفاده از مدل تابعیت تصادفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع ژنتیکی سه لاین چینی کرم ابریشم با استفاده از نشانگرهای تفاوت طول قطعات تکثیر شده (AFLP) در جمعیت کرم ابریشم ایران
بررسی تنوع ژنتیکی سه لاین چینی کرم ابریشم با استفاده از نشانگرهای تفاوت طول قطعات تکثیر شده (AFLP) در جمعیت کرم ابریشم ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نانوزیست فناوری و کاربرد آن در تشخیص بیماری های ژنتیک
نانوزیست فناوری و کاربرد آن در تشخیص بیماری های ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2007-10)


تاثیر ژنوتیپ گیاه، ریزنمونه و سویه اگروباکتریوم بر کارایی تراریختی گیاه کلزا (.Brassica napus L)
تاثیر ژنوتیپ گیاه، ریزنمونه و سویه اگروباکتریوم بر کارایی تراریختی گیاه کلزا (.Brassica napus L)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع سیتوژنتیکی توده هایی از آجیلوپس ایرانی
بررسی تنوع سیتوژنتیکی توده هایی از آجیلوپس ایرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پلی مورفیسم ژن کالپاستاتین در گاوهای نژاد سیستانی به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات رشد
بررسی پلی مورفیسم ژن کالپاستاتین در گاوهای نژاد سیستانی به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات رشد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از مدل تابعیت لجستیک در برآورد روند فنوتیپی صفت دوقلوزایی میش های نژاد بلوچی ایستگاه عباس آباد مشهد
استفاده از مدل تابعیت لجستیک در برآورد روند فنوتیپی صفت دوقلوزایی میش های نژاد بلوچی ایستگاه عباس آباد مشهد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن تخم مرغ، وزن زرده و ترکیبات آن در یک گله مرغ مولد گوشتی
برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن تخم مرغ، وزن زرده و ترکیبات آن در یک گله مرغ مولد گوشتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پلی مورفیسم در ناحیه 2756A>G ژن متیونین سنتاز در چرخه اسید فولیک به عنوان عامل ریسک مادری سندروم داون در ایران
بررسی پلی مورفیسم در ناحیه 2756A>G ژن متیونین سنتاز در چرخه اسید فولیک به عنوان عامل ریسک مادری سندروم داون در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ژنومیکس عملکردی باکتری باسیلوس تورینجینسیس (توکسین های Cry)
ژنومیکس عملکردی باکتری باسیلوس تورینجینسیس (توکسین های Cry)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2007-7)


مقایسه کمی بیان ژن MRP1 در دو گروه از کودکان مبتلا به لوسمی لنفوئیدی حاد پس از پاسخ های متفاوت به شیمی درمانی
مقایسه کمی بیان ژن MRP1 در دو گروه از کودکان مبتلا به لوسمی لنفوئیدی حاد پس از پاسخ های متفاوت به شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی جهش C677T آنزیم متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز در بیماران مبتلا به ترمبوز وریدی
بررسی فراوانی جهش C677T آنزیم متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز در بیماران مبتلا به ترمبوز وریدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر القا تریپلوئیدی بر تغییرات برخی شاخص های خون شناسی ماهیان تمام ماده قزل آلای رنگین کمان در فصل زمستان
بررسی تاثیر القا تریپلوئیدی بر تغییرات برخی شاخص های خون شناسی ماهیان تمام ماده قزل آلای رنگین کمان در فصل زمستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نسل دوم (T1) کلزای تراریخت شده با ژن های 5- انول پیروویل شیکیمات -3- فسفات سنتاز (EPSPS) به منظور ایجاد مقاومت به علف کش گلایفوسیت
بررسی نسل دوم (T1) کلزای تراریخت شده با ژن های 5- انول پیروویل شیکیمات -3- فسفات سنتاز (EPSPS) به منظور ایجاد مقاومت به علف کش گلایفوسیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مسیر پایین دست تنظیم شده با GmNARK، خودتنظیمی گره زایی سویا (.Glycine max L)
بررسی مسیر پایین دست تنظیم شده با GmNARK، خودتنظیمی گره زایی سویا (.Glycine max L)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از پروتئین گزارشگر جدید لیچناز برای مطالعه بیان ژن های وحشی و ساختگی cry3a در سلول های پروکاریوت و یوکاریوت
استفاده از پروتئین گزارشگر جدید لیچناز برای مطالعه بیان ژن های وحشی و ساختگی cry3a در سلول های پروکاریوت و یوکاریوت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جمع آوری ذخایر توارثی گیاهی
جمع آوری ذخایر توارثی گیاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2007-4)


بررسی برخی عوامل موثر بر کارایی روش تزریق مستقیم ژن به زیگوت موش
بررسی برخی عوامل موثر بر کارایی روش تزریق مستقیم ژن به زیگوت موش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاهش بیان گیرنده نوع یک فاکتور رشد شبه انسولین (IGF- IR) در سلول های دودمانی سرطان پروستات انسانی DU- 145
کاهش بیان گیرنده نوع یک فاکتور رشد شبه انسولین (IGF- IR) در سلول های دودمانی سرطان پروستات انسانی DU- 145
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یافتن ژن در ژنوم های پروکاریوتی با استفاده از مدل مخفی مارکوف
یافتن ژن در ژنوم های پروکاریوتی با استفاده از مدل مخفی مارکوف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید مخمر موتانت، Phaffia rhodozyma JH-82 با قابلیت بالای تولید کاروتنوئید آستاگزانتین
تولید مخمر موتانت، Phaffia rhodozyma JH-82 با قابلیت بالای تولید کاروتنوئید آستاگزانتین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی عکس العمل چهار واریته یونجه به دو گونه از قارچ فوزاریوم
ارزیابی عکس العمل چهار واریته یونجه به دو گونه از قارچ فوزاریوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی مقاومت ارقام برنج در مقابل جدایه های قارچ عامل بیماری بلاست
ارزیابی مقاومت ارقام برنج در مقابل جدایه های قارچ عامل بیماری بلاست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گیاهان تراریخته Bt: ایمنی، مزیت ها، اثرات بالقوه در کشاورزی و مدیریت مقاومت حشرات آفت
گیاهان تراریخته Bt: ایمنی، مزیت ها، اثرات بالقوه در کشاورزی و مدیریت مقاومت حشرات آفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2006-4)


پروتیین های شبه هیستونی در باکتری ها
پروتیین های شبه هیستونی در باکتری ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

: DNA، فراتر از مارپیچ دو رشته ای
: DNA، فراتر از مارپیچ دو رشته ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی پروژه تنوع ژنوم انسانی
معرفی پروژه تنوع ژنوم انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فناوری PCR زمان واقعی و کاربردهای آن در بیماری شناسی گیاهی
فناوری PCR زمان واقعی و کاربردهای آن در بیماری شناسی گیاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت گیاهان تراریخت در اصلاح برای تحمل به خشکی
اهمیت گیاهان تراریخت در اصلاح برای تحمل به خشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی نشانگرهای مولکولی مبتنی بر رتروترانسپوزون ها
معرفی نشانگرهای مولکولی مبتنی بر رتروترانسپوزون ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نانوتکنولوژی DNA
نانوتکنولوژی DNA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گلیکومیکس و ریز آرایه های قندی
گلیکومیکس و ریز آرایه های قندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume -1, Number 1 (2004-7)Home | All volumes | All issues | All articles